April 2013 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 18. april 2013 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN), Frode Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), Peter Hermann (PH) og Inger-Lise Pedersen (ILP)

 

Referent: Allan Kongsted

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -            -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet 5. Budget 2014 / kvartalsoversigt K1 2013

6. Kirkesyn

7. Nyt køkken

8. Ansættelse af ny kirketjener / stillingsopslag

9. Anvendelse af beløbene fra indsamlinger

10. Holdning til eksterne arrangementer i kirken

11. Samarbejde med andre sogne

12. Eventuelt

 

Mødet slut: 21.50

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet blev godkendt

Der var enighed om at møde skal slutte inden kl. 22.

2. Meddelelser ved formanden

Regulering af honorar til Allan med virkning fra 1. januar 2013 blev vedtaget.

Sct. Georgs gilderne anmoder om at låne lokaler den 20. juni 2013. Godkendt.

Budstikkens Venner tilbyder at servere kaffe og kage efter koncerten d. 23. maj. Godkendt.

Det blev vedtaget at give en gave til jubilæumsreceptionen for De grønne Pigespejdere d. 25. maj.

Dong Energy har tilbudt en fast pris for leverance af el. Spørgsmålet tages op på næste møde.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Opfordring til at så mange som muligt kommer til aktivitetsmøde den 23. april.

Islebjerg Kirke har velkomstdelen af den fælles gudstjenesten 2. pinsedag, d. 7. maj. Inger-Lise opfordrer til at menighedsrådsmedlemmerne deltager.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Kirsten K. henledte opmærksomheden på en artikel i bladet Kirken i dag med et forslag til god afvikling af menighedsrådsmøder. Hun omdeler artiklen og andet materiale.

Kirsten K. foreslår reception i forbindelse med Lisbets opsigelse.

Lisbeth tilbyder i samarbejde med Peter koncert mandag 10. juni om aftenen.

Lisbeth mindede om Kræftens Bekæmpelses løb ”Stafet for livet”.

Der blev aftalt ny afløserplan for kordegnen i uge 18: Kirsten B. mandag 29., Frode tirsdag d. 30., Frederikssund Kirkekontor onsdag den 1. maj og Allan torsdag den 2. maj.

Børge orienterede om ny køleafgift for opbevaring af kister.

Inger-Lise orienterede om møde i PR-gruppen i dag. Gruppen er enige om at annoncen i ugeavisen skal fortsætte i samme form, dog kommer der oplæg til ny farve og layout.

Nyhedsbrevet fortsætter i samme form og der blev efterlyst indlæg fra flere brugere af kirken, for eksempel under overskriften: Sådan bruger jeg kirken.

Dan kommer med oplæg til udvalget om ændring af indhold og layout af hjemmesiden.

5. Budget 2014 / kvartalsoversigt K1 2013

Kirsten B. orienterede om budgettet for 2014, der indeholder en fremskrivning af sidste års regnskab og enkelte reguleringer. Budgettet indeholder en pulje på godt 31.000 kr., der ikke er disponeret. Der er tilslutning til at anvende beløbet til især kurser, koncerter og vedligeholdelsesarbejde.

Kirsten B. fremlagde en oversigt over forbruget i første kvartal 2013, der viser et driftsoverskud på godt 34.000 kr.

6. Kirkesyn

Børge orienterede om det årlige syn af præstegård og kirke og fremlagde de to synsrapporter. 

7. Nyt køkken

Børge orienterede om status for ombygning af køkken og har indhentet foreløbige skøn over arbejdet. Ved det kommende møde i køkkenudvalget, bliver der udarbejdet et oplæg  med henblik på et overslag fra et køkkenelementfirma. Kirsten K. præciserede, at der er tavshedspligt om økonomien i planlagte anlægsarbejder.

8. Ansættelse af ny kirketjener

Der var debat om proceduren for ansættelse af ny kirketjener i en 28 timers stilling, herunder lønramme, rådighedsbeløb og stillingsopslag. Annonce indrykkes i Lokalavisen, Frederiksborg Amts Avis og evt. på kirketjenerforeningens hjemmeside. Ansøgningsfristen bliver på 14 dage med ansættelsessamtaler i uge 20.

9. Anvendelse af beløbene fra indsamlinger

Kirsten K. har rejst spørgsmålet om anvendelse af kollekten. Det er formelt Menighedsrådet der beslutter, hvem der indsamles til. Menighedsrådet nedsatte et udvalg, (Kirsten K, Hanna og Børge) der udarbejder en indsamlingsliste.

10. Holdning til eksterne arrangementer i kirken

Der var debat om holdningen til eksterne arrangementer.  Menighedsrådet fastholder sin hidtidige praksis.

11. Samarbejde med andre sogne

Næste møde om samarbejde mellem sognene i Frederikssund Kommune holdes i Islebjerg Kirke den 17. september. Der er ikke modtaget referat fra det seneste møde. Der er forslag om at holde et fællesmøde for sognenes kontaktpersoner.

12. Eventuelt

Peter efterlyser opstilling af ventilator.

Peter gør opmærksom på plakaten om næste koncert.

Børge takkede dem, der hjalp til ved loppemarkedet, hvor der blev indsamlet godt 19.500 kr.

Inger-Lise opfordrede til at få taget fotos af menighedsrådsmedlemmerne til hjemmesiden.