Februar 2013 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 28.   februar 2013 kl. 19.00


  Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet


  Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode   Skjold (FS),

Kirsten Kjersgaard (KK, sognepræst Inger-Lise   Pedersen (ILP), Peter Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist samt   Tine Birksholm Sejersen(TIB), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Desuden deltager Søren Hjorth, (regnskabsfører),   Ole Aabel, (bygningskyndig),

 og Dan Kjersgaard (stedfortræder)

 

Afbud fra Lisbeth Damgaard Nielsen   (LDN) og Hanna Thomasen (HT).

 

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær   for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1.   Godkendelse af referat og dagsorden

2. Syn af   kirke og præstebolig

3.   Fremlæggelse af regnskab 2012 v. Søren Hjorth

4. Status   for ny hjemmeside v. Allan Kongsted

5.   Meddelelser ved formanden.

6.           -            -   sognepræsten.

7.   Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet.

8.   Vedtægter – herunder vedtagelse af honorar.
  9. Anskaffelse af hjertestarter?

10. Status   for nyt køkken.

11. Status   for sognesamarbejde

12.   Menighedsmøde

13.   Kalkning af Frederikssund Kirke – lån af Islebjerg Kirke

14.   Eventuelt

15. Lukket   møde – personsag

 

Mødet slut: 22.30

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Kommentar til sidste referat: Kirsten   Kjersgaard ønsker ikke at være formand for kunstudvalget. Vedtaget at   kunstudvalget ikke har en formand.

Dagsorden blev godkendt.

2. Syn af kirke og præstebolig

Der skal være syn af kirke og præstebolig   én gang om året. Den bygningskyndige Ole Aabel blev præsenteret for   menighedsrådet. Dato for synet blev fastsat til torsdag d. 11. april kl.   15.00 med start i præsteboligen. Søren Hjorth deltager også i synet.

3.   Fremlæggelse af regnskab 2012

v. Søren   Hjorth

Regnskabsfører Søren Hjorth gennemgik   årsregnskab 2012. Der er brugt flere penge end der er budgetteret med, bl.a.   til organistvikarer. Dette skyldes at organistvikarer skal aflønnes pr. uge   for at stå til rådighed – dette er der ikke taget højde for i budget 2012,   derfor er konto 3100 overskredet med 50.000 kr. Tages op til overvejelse, når   budget 2014 skal laves, om organistvikarer skal aflønnes pr. uge.

Der er 193.100 kr. i frie midler –   disse penge kan menighedsrådet disponere over i 2013 under forudsætning af at   Frederikssund Provsti siger ok til menighedsrådets ønsker.

Regnskabet blev godkendt, og   underskrevet af Frode Skjold og Kirsten Barfod.

4. Status for ny hjemmeside v. Allan   Kongsted

Inger-Lise fremlagde på Allan   Kongsteds vegne status for den nye hjemmeside. Hjemmesiden er nu kommet op at   køre. På forsiden skal der stå noget mere generelt om kirken. Der vil med   tiden komme flere billeder på hjemmesiden.

5. Meddelelser ved formanden

Greta og Frode har været til   Frederiksborg Distriktsforenings generalforsamling d. 25. februar – og det   var en stor succes.

 

Hanne Buch Petersen ansøger om at   komme på kirketjenernes årlige landskursus 23.-25. maj – menighedsrådet   vedtog at bevilge kurset. Børge giver Hanne besked.

 

Frederikssund Musikskole har ansøgt om   at låne kirken til deres julekoncert og Luciaoptog onsdag d. 11. december   2013 – menighedsrådet vedtog at give lov. Kordegnen giver dem et skriftligt   svar.

 

Frederikssund Y´s Mens Club har sendt   et skriftligt forslag om en kirkefrokost, som de vil stå for, efter højmessen   søndag d. 19. januar 2014. Menighedsrådet vedtog at takke nej til forslaget,   da det er imod menighedsrådets princip at man skal tjene penge på menigheden,   og det synes menighedsrådet er tilfældet i den foreslået kirkefrokost. Frode   svarer dem.

6. Meddelelser ved sognepræsten

Inger-Lise nedlægger fremover alle de   tiltag hun hidtil har lavet med konfirmanderne, såsom natkirke,   konfirmandlejr, Sultkaravane, københavnertur, m.m., da hun får for mange   afbud til de enkelte konfirmand –arrangementer. Bl.a. er der 50% frafald til   konfirmand-lejren i marts måned. Ændringerne kommer til at stå i april måneds   nyhedsbrev.

7. Meddelelser ved øvrige medlemmer af   rådet

Kirsten Barfod spørger hvordan salget   af Kirkekaffe skal administreres økonomisk? Søren Hjort svarer at der skal   laves et bilag ved salg, og pengene lægges i kontantkassen på kirkekontoret.

 

Kirsten Kjersgaard – der har været   afholdt medarbejdermøde torsdag d. 21. februar, hvor der blev udleveret   APV-skemaer (Arbejdspladsvurderings-skemaer) til medarbejderne, som de skal   udfylde – Kirsten følger op på skemaerne.

Medarbejderne har ytret ønske om   følgende nyanskaffelser:

Allan ønsker et nyt kamera og en   farveprinter til kirkekontoret, Peter ønsker noget ventilation ved   pulpituret, og kirketjenerne ønsker at opvaskemaskinen bliver hævet, når   køkkenet skal istandsættes. Peter prøver i første omgang at låne en   ventilator af enten kordegnen eller Inger-Lise, for at prøve hvor meget den   larmer.

Menighedsrådet efterlyser en pris for   kameraet. Kordegnen beder Allan om at undersøge prisen for et kamera, og   vende tilbage med en pris til næste menighedsrådsmøde.

 Vedtaget at bevilge en farveprinter til   kirkekontoret – kordegnen bestiller en farveprinter hos Kirkeministeriet.

8. Vedtægter – herunder vedtagelse af   honorar

Vedtægten for kontaktpersonen,   kirkeværgen og kassereren blev gennemgået og underskrevet af Frode. Ligeledes   blev vedtægten for det stående udvalg og forretningsordnen for menighedsrådet   underskrevet af Frode. Det blev vedtaget at honoraret skal være på 5500 kr.

9. Anskaffelse af hjertestarter?

Prisen for anskaffelsen af en   hjertestarter er ca. 20.000 kr. Menighedsrådet vedtog at vente med at   anskaffe en hjertestarter til det måtte blive lovpligtigt.

10. Status for nyt køkken

Menighedsrådet vedtog at mødet i   køkkenudvalget fredag

d. 1. marts kl. 13.15 med en   køkkenmand skulle aflyses, da det bør undersøges nærmere om væggen ud til   mellemgangen er bærende – Børge finder tegningerne over køkkenet eller   kontakter Mangor-Nagel, der stod for 2. etape af kirkebyggeriet.

 Det skal undersøges om nogle af de 193.000   kr. fra de frie midler må bruges på at lave nyt køkken – der skal rettes   henvendelse til Frederikssund Provsti. Frode kontakter Provstiet. Punktet   tages op på næste menighedsrådsmøde.

11. Status for sognesamarbejde

Der har været afholdt ”tværsmøde” i   Snostrup Præstegård d. 31. januar vedr. fælles administration – og   personalefunktion.

Børge orienterede om mødet.

Det står ikke særlig klart, hvor meget   sognene i Frederikssund ønsker at samarbejde på administrations- og   personaleområdet.

Der er nyt ”tværsmøde” den 25. marts   kl. 18.00  i Græse Kirkelade – Frode,   Greta og Børge deltager.

12. Menighedsmøde

Menighedsrådet skal afholde et   menighedsmøde om året, hvor menigheden bliver orienteret om kirkens regnskab   og aktiviteter – og menigheden kan komme med forslag til aktiviteter. Vedtaget   at lægge menighedsmødet i forbindelse med Islebjerg Café onsdag d. 17. april   kl. 15-17. Inger-Lise foreslår at lave en kasse, hvor folk kan lægge forslag   til aktiviteter.

13.   Kalkning af Frederikssund Kirke –

lån af   Islebjerg Kirke

Malingen af Islebjerg Kirke i 2013 må   udsættes, da Frederikssund Kirke skal låne kirken til kirkelige handlinger,   såsom vielser og bisættelser, mens kalkningen foregår. Menighedsrådet ser   ikke noget til hinder for at Frederikssund Kirke låner vores kirke.   Frederikssund Kirke medbringer eget personale. Der er møde med Frederikssund   Kirkes personale i Islebjerg Kirke
  fredag d. 1. marts kl. 11.00

14. Evt.

Intet at bemærke

15. Lukket møde - personsag

Intet referat.