Februar 2014 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag d. 27. februar 2014 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS), Hanna Thomasen (HT), Kirsten Kjersgaard (KK), Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN) sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP) Peter Hermann (PH) medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TIB), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Desuden deltager Dan Kjersgaard (DK) stedfortræder og Bodil Skjoldan Petersen (BSP) stedfortræder.

Alle er fremmødt.

 

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -              -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Status for nyt køkken

6. Gebyr for brug af kapellet til udensogns kister?

7. Planlægning af menighedsmøde onsdag d. 5. marts 2014

8. Dato for syn af kirke og præstebolig

9. Eventuelt

 

Mødet slut: 21.35

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

Postlisten blev gennemgået.

 

Grete og Arne Nielsen spørger om lov til at låne menighedslokalet til at afholde en reception i anledning af Arnes 90 års fødselsdag mandag d. 26. maj 2014 om formiddagen – menighedsrådet vedtog at sige ja. FS kontakter lederen af Ældresagens stolegymnastik, da lokalet normalt benyttes til stolegymnastik i dette tidsrum, og siger at menighedslokalet er udlånt denne dag.

 

Helsingør Stift har sendt en invitation til en oplysningskampagne om uddannelsesmuligheder for kirkefunktionærer den 11. marts 2014 i Birkerød – BL, Hanne og kordegnen deltager. KK giver meddelelse til Jens og Troels om dette kursus.

Der er kommet datoer for menighedsrådsvalg 2014.

Der skal være menighedsrådsvalg i Islebjerg Sogn, da menighedsrådet i Islebjerg sogn kun sidder i en 2-årig periode.

Vedtaget at opstillingsmødet bliver

torsdag d. 18. september 2014 kl. 19.00.

Budgetudvalget skal mødes med Søren Hjorth inden d. 18. marts 2014 og tale om kommentarerne til årsregnskabet 2013.

Budgetudvalget vedtog at foreslå Søren Hjorth at holde budgetmøde torsdag d. 13. marts 2014 kl. 16.15 – FS kontakter Søren.

 

3. Meddelelser ved sognepræsten

Babysalmesang er startet – der er 11 tilmeldte, og 8 der deltog den første gang.

 

Konfirmanderne deltager i fastelavnsgudstjenesten den 2. marts, hvor de opfører et lille drama.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KK – medarbejdermødet den 11. marts 2014 er flyttet til kl.11.00.

 

KK orienterede om kordegnens fridage.

 

KK har holdt MUSsamtale med Troels. Troels ønsker et ekstra skab til sit arbejdstøj i kælderen. KK og KB har bevilget et ekstra skab.

 

Der er startet en ny underviser i babysalmesang, Una Skott. Der er blevet udarbejdet et ansættelsesbevis, som KK har underskrevet.

 

KK er trådt ud af tabsnetværket, dog står hun til rådighed for netværket.

 

Der har været afholdt møde i kunstudvalget i dag torsdag d. 27. februar. Hvor mange gange om året skal der være kunstudstilling i kirken? Menighedsrådet vedtog én årlig udstilling, som skal finde sted om efteråret.

Kunstudvalget foreslår en kunstudstilling af Helle Borg Hansen og derudover at spørge Preben Have om han vil have et par billeder hængende under Weekend-højskolen.

 

Der har været afholdt et møde med kirketjenerne d. 17. januar 2014 og der bliver et evaluerende møde d. 25. april 2014 kl. 10.00.

Skal der være håndklæder eller papirhåndklæder på toiletterne? KB fortalte om en løsning med nogle genbrugelige små håndklæder. Diskussion om hvad der er mest hygiejnisk og økonomisk. Menighedsrådet vedtog at prøve med papirservietter i et halvt år og så tage punktet op igen. KK taler med kirketjenerne om det.

 

BL – koncertbanneret er gået i stykker. Skal vi have et nyt? BL foreslog at få lavet et banner med lufthuller i. Menighedsrådet vedtog at få lavet et nyt banner.

 

BL efterlyste frivillige til loppemarkedet lørdag d. 22. marts 2014.

 

Der skal laves nye fuger på vestsiden af kirken – BL har fået et tilbud på 11.875 kr. inkl. moms – menighedsrådet vedtog at takke ja.

 

Vedrørende maling af kirken og våbenhuset  – tilbuddet fra 2011 lyder på knap 150.000   kr. BL vil indhente nogle flere tilbud på maling af kirken og våbenhuset. Der skal reserveres 14 dage til maling af kirken og våbenhuset – enten i juni eller juli måned, hvor der ikke er så mange kirkelige handlinger.

 

BL – der bør nok afsættes penge til varmeanlægget inde i kirken og pumperne nede i kælderen, når der skal ses på kirkens regnskab og hvad de frie midler skal gå til.

5. Status for nyt køkken

 BL – har talt med brandvæsnet vedrørende sløjfning af en dør i køkkenet. Det er okay at sløjfe døren. Hvis der skal være skydedøre i køkkenet, skal de være selvlukkende, da de skal fungere som branddøre samtidig.

 

BL foreslår at tale med Teknisk Forvaltning om hvad der er tilladt at ændre i køkkenet. BL og FS kontakter Teknisk Forvaltning om der er nogle regler på området, der skal overholdes.

 

KB spurgte til status på den væg, der ønskes revet ned. Der er intet nyt.

BL har ringet til Provstiet vedrørende en køkkenkonsulent, men det vil koste en masse penge at få sådan en ud, oplyser Provstiet.

Der skal indhentes en pris på den bærende bjælke og opsætningen af denne.

BL kontakter Frank Lemb, der har været ingeniør på byggeriet i sin tid, og får ham til at lave nogle beregninger på bjælken.

6. Gebyr for brug af kapellet til udensogns kister?

FS spørger Provst Inge Bastkjær om menighedsrådet har lov at tage et gebyr.

7. Planlægning af menighedsmøde
  onsdag d. 5. marts 2014

En gang om året skal menigheden orienteres om sognets regnskab, året der er gået samt om de kommende aktiviteter. Menighedsmødet ligger i år som en del af Islebjerg Café. Menighedsrådet skal være til stede. Menighedsrådet aftalte hvem der skal sige hvad.

8. Dato for syn af kirke og præstebolig

Synet skal foretages af kirke-og præsteboligudvalget samt den byggesagkyndige, Ole Aabel. Datoen blev fastsat til torsdag d. 10. april 2014 kl. 15.30 med start i præsteboligen.

9. Eventuelt

Intet at bemærke