Januar 2013 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 24. januar 2013 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB),Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN), Frode Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK),Hanna Thomasen (HT), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), Peter Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TIB), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Desuden deltager Søren Hjorth, regnskabsfører, Dan Kjersgaard (stedfortræder) og Bodil Skjoldan Petersen (stedfortræder).

 

Alle er fremmødt.

 

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Meddelelser ved formanden.

3.           -            -     sognepræsten.

4. Regnskab v. Søren Hjorth.

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet.

6. Vedtægter – herunder vedtagelse af honorar.
 
7. Nedsættelse af udvalg.
 
8. Mødedatoer i 2013 – forslag fremlægges på mødet.

9. Anskaffelse af hjertestarter?

10. Status for ny hjemmeside.

11. Køb af nyt bestik og tallerkener.

12. Status for nyt køkken.

13. Eventuelt.

14. Lukket møde - personsag

 Mødet slut: 22.30

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

Kirketjener Hanne Buch Petersen anmoder om lov til at udskyde sin sidste ferieuge til afholdelse i det nye ferieår 2013/14 – MR vedtog at give hende lov til at udskyde sin ferie.

 

Græse- Sigerslevvester har indbudt til en reception og   festgudstjeneste i anledning af Græse Kirkelades indvielse søndag d. 27. januar.Lisbeth DN sørger for at købe gave.

 

Daginstitutionen Skuldshøj spørger om lov til at låne   menighedslokalet til deres før-skole projekt torsdag formiddage fra d. 7. februar – 25. april 2013– MR vedtog at sige ok. Evt. kan de låne kælderen de torsdage, hvor Tæppecentret bruger menighedslokalet. Kordegnen giver dem besked.

 

Der er kommet en indbydelse til et fællesmøde i Snostrup præstegård vedr. fælles administration – og personale torsdag d. 31. januar kl. 18.00. Frode, Greta og Børge deltager.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Der er for lidt tilslutning fra konfirmanderne til at deltage i konfirmandlejr og sultkaravanen.

 

Der har kun været 6 mini-konfirmander i år. Til næste år starter mini-konfirmanderne op, når skolen starter. Der bliver sendt indbydelse ud til alle børn i 3. klasse, der bor i sognet.

 

Gudstjenesten Mariæ Bebudelsesdag søndag d. 17. marts med deltagelse af Juniorkoret, er blevet ændret til en almindelig højmesse kl. 11.00 ved Susanne – hjælpepræsten ude i Græse-Sigerslevvester  - da ILP er på konfirmandlejr, og vi intet Juniorkor har i år.

4. Regnskab v. Søren Hjorth

Provstiet har bedt om at MRs regnskab, budget m.m. bliver forelagt  det nye menighedsråd af regnskabsføreren.

 

Bilag til den nye regnskabsinstruks blev omdelt, og gennemgået af  Søren Hjorth. Søren mailer bilaget til regnskabsinstruksen til kordegnen, der sørger for at indhente underskrifter, og returnere bilaget til Søren.

 

Regnskab 2011 blev omdelt til orientering, og gennemgået af Søren.

 

Regnskabet pr. 31.12.2012 blev omdelt til orientering, og gennemgået af Søren.

 

Budget 2013 blev omdelt til orientering, og gennemgået af Søren.

 

Der har været kasseeftersyn af Islebjerg Kirkekasse af revisoren d. 4. december 2012. Bemærkningerne fra kasseeftersynet blev læst op – og kasseftersynet blev underskrevet af Frode.

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Lisbeth – der er flere af de ældre, der ikke kan læse vores   månedskalender pga. skrifttypen er for lille/svær at læse og farverne er for dårlige – Allan har fået besked.

Lisbeth – tilbuddet om en kirkefolder fra MedieTeamet  står stadig ved magt. Hvad er status? Vi har kun hørt fra Græse-Sigerslevvester, der var positiv stemt for en folder. MR vedtog at lade projektet ligge.

 

 

Kirsten Kjersgaard – foreslog at lægge et medarbejdermøde torsdag d. 21. februar kl.11.00.

 

Allans kontrakt vedr. hans PR- arbejde skal fornyes.

 

6. Vedtægter – herunder vedtagelse af honorar

Punktet blev udsat til næste møde, da vedtægterne skal læses igennem af rådets medlemmer først, og rettes til.

7. Nedsættelse af udvalg

Følgende udvalg blev nedsat:

Det stående udvalg: Lisbeth Damgaard Nielsen, Greta Mikkelsen og Hanna Thomasen.

Aktivitetsudvalget: Inger-Lise Pedersen, Greta Mikkelsen, Børge Larsen, Frode Skjold (formand), Kirsten Kjersgaard, Kirsten Barfod, Hanna Thomasen, Lisbeth Damgaard Nielsen

Valgbestyrelsen: Frode Skjold (formand), Greta Mikkelsen og Børge Larsen.

Budgetudvalget: Frode Skjold, Kirsten Barfod, Børge Larsen, Lisbeth Damgaard Nielsen og regnskabsfører Søren Hjorth.

Forretningsudvalget: Inger-Lise Pedersen, Frode Skjold og Børge Larsen.

Kunstudvalget: Kirsten Kjersgaard (formand), Lisbeth Damgaard Nielsen, Hanna Thomasen, Bodil Skjoldan Petersen og Dan Kjersgaard.

Kirke – og præsteboligudvalget: Børge Larsen, Kirsten Kjersgaard, Lisbeth Damgaard Nielsen, Greta Mikkelsen og Frode Skjold.

PR-udvalget: Allan Kongsted, Inger-Lise Pedersen og Dan Kjersgaard.

Ansættelsesudvalg – nedsættes fra gang til gang:

Frode Skjold, Kirsten Kjersgaard, Inger-Lise Pedersen og Peter Hermann

Repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti:

Inger-Lise Pedersen, stedfortræder: Børge Larsen

Kirsten Barfod,stedfortræder: Kirsten Kjersgaard

 

Ansættelsesudvalget holder deres første møde tirsdag d. 29. januar kl. 10.00 vedrørende ny kirkesanger.

 

Første møde i aktivitetsudvalget bliver tirsdag d. 23. april kl. 10.00.

Kordegnen sørger for at udarbejde en liste over udvalgene, som udsendes til menighedsrådets medlemmer samt øvrige medlemmer af udvalgene.

8. Mødedatoer i 2013

Følgende datoer er foreslået:

28. februar

21. marts

18. april

30. maj

20. juni

29. august

26. september

31. oktober

28. november

 

Kirsten Barfod sørger for forplejning til næste menighedsrådsmøde 28. februar.

 

Mødedatoerne blev vedtaget – Frode udarbejder en liste over forplejning til menighedsrådsmøder ,som man kan skrive sig på. Listen medbringes til næste menighedsrådsmøde.

9. Anskaffelse af hjertestarter?

Anskaffelse af en hjertestarter koster ca. 20.000 kr. inkl. kursus. Punktet bliver taget op igen på næste møde.

10. Status for ny hjemmeside

Allan har overtaget opgaven med at oprette hjemmesiden, og er blevet bevilget et kursus i hjemmesiden. På sigt overtager kordegnen den daglige drift med hjemmesiden. Allan inviteres til at komme til det næste møde, og fortælle om status for hjemmesiden.

11. Køb af nyt bestik og tallerkener

Kirkens bestik er meget forskelligt i udseende, og der er ikke nok til store arrangementer. Anslået pris for nyt bestik ca. 1500-2000 kr. Der mangler også dybe tallerkener, men er der overhovedet plads til at opbevare dem i køkkenet? MR vedtog at købe nyt bestik til 70 personer – Hanne bestiller det.

12. Status for nyt køkken

Lisbeth Damgaard Nielsen, Greta Mikkelsen, Kirsten Barfod samt kirketjenerne sidder i køkkenudvalget. Første møde i køkkenudvalget blev aftalt til torsdag d. 7. februar kl. 14.15.

13. Evt.

Bodil Skjoldan Petersen spurgte om det stadig er aktuelt med   anskaffelsen af Hellig tre konger figurer – hun kan skaffe nogle i ler – ILP   mener de skal være i metal, men de har ikke været til at finde.

 

 

Skal kirken anskaffe den Kirkekaffe som bliver produceret i Nicaragua og bruge den som kirkekaffe efter højmessen og også sælge den?

Greta og Kirsten Barfod melder sig til at stå for salget. Diskussion af fordele og ulemper ved at købe og bruge kirkekaffen. Måske starte med en prøveperiode. 7 stemte for at købe/sælge Kirkekaffen og 1 stemte blankt.

 

Kirsten spørger til proceduren for arkivering af gamle   personalesager. Der findes en mappe på kirkekontoret med personalesager for tidligere ansatte, hvor disse papirer skal arkiveres og gemmes i 10 år.

 

14. Lukket møde - personsag

Intet referat.