Januar 2014 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 7. januar 2014 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS), Hanna Thomasen (HT), Kirsten Kjersgaard (KK), Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN) sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP)
samt Tine Birksholm Sejersen(TIB), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Desuden deltager Dan Kjersgaard (DK) stedfortræder og Bodil Skjoldan Petersen (BSP) stedfortræder.

 

Afbud fra: Peter Hermann (PH) medarbejderrepræsentant/organist

 

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -              -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Status for sognesamarbejdsmødet/tværsmødet 25. november 2013

6. Status for nyt køkken

7. Eventuelt

8. Lukket møde - personaleforhold

 

Mødet slut: 20.48

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet blev godkendt. KK spurgte dog til punkt 9e i referatet. BL har som kirkeværge tilsyn med rengøringen, og er der problemer med rengøringen skal der rettes henvendelse til KK, som er kontaktperson.

Nyt punkt 8 på dagsordenen - lukket møde - blev tilføjet efter ønske fra KK.

2. Meddelelser ved formanden

Postlisten blev gennemgået.

 

Henvendelse fra Dong Energy vedr. fastlåsning af elpris – FS kontakter Søren Hjorth for at høre hvad de andre kirker gør.

 

Tilbud fra Nordisk Brandsikring om brandslukningsmateriel og servicering af dette.
Menighedsrådet vedtog at takke nej til tilbuddet.

 

Der er kommet en invitation fra Frederikssund Provstiudvalg til en kursusaften i budgetlægning og budgetopfølgning torsdag d. 6. februar 2014 på Metalskolen i Jørlunde - LDN, BL, evt. KB, HT og FS deltager.

Der er kommet et protokollat for kasseeftersyn fra d. 7. november 2013 – menighedsrådet har betalt en p-bøde, som revisoren ikke mener er korrekt, da det er en personlig udgift. FS kontakter revisoren og fortæller om årsagen til at menighedsrådet betaler p-bøden.

 

FS undersøger hvor mange penge, der må opbevares i kirkens kontantkasse – om der findes regler for det. Kan Hanne evt. hæve nogen kontanter på sit dankort til kontantkassen?

 

Helga Svensson har opsagt sin stilling som babysalmesangs-underviser. ILP mener det er vigtigt at finde en afløser for hende.

ILP har prøvet at kontakte Frederikssund Musikskole i dag, men de har selv babyrytmik, så der er nok ikke hjælp at hente der. ILP mailer til musikskolen i morgen.

 

ILP foreslår at spørge Frederikssunds sognemedhjælper om hun vil undervise i Islebjerg Kirke én gang om ugen hele året. KB indvender at der ikke er budgetteret med babysalmesang mere end 20 gange pr. år. KB foreslår at leje sognemedhjælperen de 20 gange om året.

 

Jens Borch kender også en person, der måske kan være interesseret i at lave babysalmesang.
ILP kontakter Jens,hvis henvendelsen til musikskolen er negativ.

 

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP er trådt ud af tabsnetværket og har overladt det til Lisbeth Bust Hansen, Grete Lorck og KK.

 

Konfirmanderne presser på for at holde natkirke – ILP vil gerne under forudsætning af at 90 % af konfirmanderne kan deltage.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Der har været holdt møde i kunstudvalget – udstillingen med Inge Prier gik godt. Der er en kunstgenstand, der er gået i stykker. Skaden er anmeldt til kirkens forsikringsselskab – kordegnen har netop rykket forsikringsselskabet for et svar. Derudover siger Inge Prier at der er forsvundet en lille kunstgenstand til 500 kr. Fremadrettet skal der ikke være så mange kunstgenstande udstillet på én gang. Menighedsrådet synes at det er for sent at anmelde tyveriet, og besluttede at slå halv skade og betale hende 250 kr. LDN kontakter hende. Fremover skal der tages billeder af det udstillede.

 

Kunstudvalget: Bibelselskabet har 200 års jubilæum d. 22. maj 2014 – forslag om at udstille materialer fra Bibelselskabet i forbindelse med Weekend-højskolen. Menighedsrådet vedtog at det ikke er en god idé under Weekend-højskolen, men måske i en anden sammenhæng.

 

LDN: Ophængningssnorene, når der skal hænges malerier op, driller.

 

LDN: Et lille hjertesuk vedrørende Weekend-højskolen - er det først til mølle eller skal vores egen menighed have fortrinsret? Folk skal gøres opmærksom på at tilmeldingen starter før folderen udkommer. Dette er dog allerede sket i år på hjemmesiden. Diskussion om weekend-højskolen kun skal være for sognets beboere eller for alle.

 

Der er pt. 20 på venteliste til Weekend-højskolen. KB spørger om der kan udvides til 80 personer, men dette er ikke muligt.

 

KK – orienterede om kordegnens ferieønsker og kursusønske.

 

KK der skal afholdes et årligt medarbejdermøde – mødet bliver tirsdag d. 11. marts kl. 10.00 – KK, FS og KB deltager på vegne af menighedsrådet.

 

Frederikssund Bedemandsforretning anmoder om at få en nøgle til kapellet. Menighedsrådet er betænkelig ved at der også skal stå kister til  andre sogne, da det er en udgift for menighedsrådet pga. køleanlægget. Menighedsrådet vedtog at sige nej til en nøgle, da menighedsrådet gerne vil have indflydelse på hvem der benytter kapellet.

Det skal præciseres overfor bedemændene at Islebjergs kapel er forbeholdt Islebjerg sogns afdøde, og at kapellet kun skal benyttes af  udensogns afdøde, når der ikke er plads i de andre kapeller i nærheden. Det skal undersøges om menighedsrådet kan tillade sig at opkræve et gebyr for benyttelse af kapellet til udensogns kister.

5. Status for sognesamarbejdsmødet/tværsmødet 25. november 2013

Fokus var hovedsagelig på samarbejdet mellem graverne, hvilket ikke er relevant for Islebjerg.

Fremover skal der kun afholdes tværsmøde én gang om året. Næste møde bliver d. 15. september 2014 kl. 18.00 i Kingos Minde i Slangerup.

6. Status for nyt køkken

BL kontakter beredskabet om den ene dør i køkkenet må sløjfes. BL kontakter også ingeniøren vedr. loftbjælken.
GM fortæller at man kan kontakte distriktsforeningen, hvis man  har brug for assistance til et større anlægsprojekt. BL kontakter Grete Bahne  Madsen, der er formand i distriktsforeningen.

7. Eventuelt

GM efterspørger de små lommekalendere for 2014 – kordegnen undersøger om vi har et abonnement eller om de skal bestilles særskilt – og får fat i kalenderne.

8. Lukket møde - personaleforhold

Lukket møde – derfor intet offentligt referat