Juni 2013 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 20. juni 2013 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode   Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), Lisbeth Damgaard   Nielsen (LDN), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), Peter Hermann (PH)   medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TIB),   kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Desuden deltager Dan Kjersgaard (stedfortræder) og Bodil Skjoldan Petersen (stedfortræder).

 

Alle er fremmødt.

 

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og   dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -              -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige   medlemmer af rådet

5. Status for nyt køkken

6. Vikarsatser for   kirkepersonale

7. Nye vinduer/terrassedøre   i præstebolig

8. Eventuelt

 

Mødet slut: 22:05

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

Frederikssund Kirke har haft to bisættelser her i kirken, og det er   gået godt.

 

Der har været budgetsamråd i Græse Kirkelade, og disse punkter tages   op på budgetudvalgsmødet.

 

Der er kommet en ansøgning fra Eduardo Morales Romero vedr. at låne   menighedslokalet til et foredrag med borgmesteren fra Catoira i Spanien –   Catoira er Frederikssund By´s venskabsby – Eduardo har foreslået følgende   datoer: mandag d. 24. juni, onsdag d. 26. juni eller torsdag d. 27. juni -   menighedsrådet vedtog at tilbyde dem at låne menighedslokalet onsdag d. 26.   juni fra kl. 15.00-18.00. FS svarer ansøger.

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP fortæller at i København ligger de menighedsrådsmøderne kl. 16.00,   og spiser smørrebrød sammen. ILP foreslår at prøve det af i et års tid.

 

 

ILP mangler et tema til weekend-højskolen, og efterlyser nogle input.   Allan laver årsfolder efter ILPs sommerferie.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KB orienterede om budgetsamrådet i Græse Kirkelade d. 12. juni 2013.   Fortegnelser over kirkernes ønsker og hvad der er blevet bevilget blev omdelt   på budgetsamrådet, og KB fremviste dem til orientering.

 

Diskussion om betaling af kørsel for de optrædende ved koncerter mv.   – der skal laves klare retningslinjer ved hvert enkelt arrangement – om der   skal betales for kørsel eller ej. Fremover skal der laves en skriftlig aftale   inden koncerter m.m.

 

 Kvartalsrapporten skal   afleveres d. 30. august og KB foreslår derfor at flytte menighedsrådsmødet.   Menighedsrådsmødet torsdag d. 29. august flyttes til torsdag d. 15. august kl. 18.00, så kvartalsregnskabet bliver   afleveret lidt før deadline. Ligeledes flyttes menighedsrådsmødet 28.   november til torsdag d. 14. november   kl. 18.00, da der er deadline for aflevering af kvartalsrapport d. 29.   november.

 

Søren Hjorth har efterlyst nogle nye kontrakter for Helga Svensson,   da de nuværende kontrakter for kirkekor og babysalmesang er fra 2008 og 2010.

KK og KB følger op på sagen.

 

Der har været holdt PR-møde i går onsdag d. 19. juni – der bliver   visse ændringer i hovedmenupunkterne på hjemmesiden – kordegnen arbejder på   at indarbejde ændringerne på hjemmesiden.

 

Månedsannoncen i avisen får nyt udseende, så annoncen bliver lettere   at læse.

 

Det er snart sidste chance for at få noget i årsfolderen – der er   deadline om 3 uger.

 

PR-udvalget mødes fremover 2 gange om året.

 

LDN – Overskriften over Con Amore koncerten i månedsannoncen var   vildledende – flere troede at koncerten var aflyst.

 

Gulvet i menighedslokalet skal slibes og lakeres – det vil koste   21.000 kr. + moms. Arbejdet går i gang mandag d. 1. juli og forventes at vare   3 dage.

 

Sognesamarbejdsmødet tirsdag d. 17. september 2013 skal holdes i   Islebjerg Kirke – BL minder om at der skal laves og udsendes en dagsorden til   mødet til de andre sogne.

 

Hanne har fået kontakt til en leverandør, der kan levere pærer til   kirken.

 

Der har været et lovpligtigt brandsyn mandag d. 17. juni – der skal   være 4 mere af de ”løbende mænd” med lys i – på køkkendøren, den nye   branddør, døren under pulpituret og døren nede ved kopirummet. Elektrikeren   har været forbi, og han bestiller materialer hjem, og laver det over et par   dage. Deadline for udførelsen af opgaven er d. 1. juli, og kirken skal   indberette til brandvæsenet, når opgaven er udført.

 

Hvis vinduet ved pulpituret bliver lavet som nødudgang, kræver det at   der forefindes en fast stige, så man kan komme ned fra taget. Det vil dog   være en dårlig idé med en fast stige, da den vil blive misbrugt af de   forkerte.

 

Skal kommunen høres ved etablering af vinduet i pulpituret?

 

KB har på vegne af menighedsrådet ansøgt Frederikssund Provsti om at   bevilge de 191.000 kr. af de frie midler til brug for køkkenrenoveringen.

 

5. Status for nyt køkken

Niels fra Jægerspris Malerfirma laver en opmåling af køkkenet, og   giver et forslag samt et overslag over prisen.  Der skal tages hensyn til brandskabet i   mellemgangen ved køkkenudvidelsen.

Vil et nyt vindue i køkkenet kunne ødelægge arkitekturen? Er der restriktioner   på? Menighedsrådet vedtog at afvente med at tage stilling til et evt. nyt   vindue i køkkenet til de nærmere planer for køkkenet ligger klar.

6. Vikarsatser for kirkepersonale

ILP er uforstående overfor at udspillet til vikarsatser kommer fra Frederikssund   uden at de andre menighedsråds kontaktpersoner er blevet inddraget. Ej heller   er de enkelte faggrupper blevet inddraget og hørt. Lønspørgsmål er op til det   enkelte menighedsråd at tage stilling til. Menighedsrådet vedtog at bede   Søren Hjorth om at deltage i næste menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august,   da menighedsrådet har en del spørgsmål til udkastet. FS kontakter Søren   Hjorth. FS kontakter Farum Sogn vedr. takster for kordegnevikar.

7. Nye vinduer/terrassedøre i præstebolig

BL har indhentet et tilbud mere på nye vinduer/terrassedøre – det nye   tilbud fra Peter Kyster/3Byg. Tilbuddet lyder på 138.302,50 kr. inkl. moms.   BL, GM og KB ser nærmere på sagen, og træffer den endelige beslutning   vedrørende hvilket firma det skal være, der udfører opgaven. Der er afsat   200.000 kr. til vinduer og døre i præsteboligen.

8. Eventuelt

Intet at bemærke