Maj 2013 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 30. maj 2013 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode   Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), sognepræst   Inger-Lise Pedersen (ILP), Peter Hermann (PH)   medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TIB),   kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Desuden deltager  Dan   Kjersgaard (stedfortræder) og Bodil Skjoldan Petersen (stedfortræder).

 

Afbud fra: Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN)

 

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og   dagsorden.

2. Meddelelser ved   formanden.

3.           -            -   sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige   medlemmer af rådet.

5. Status for nyt køkken.

6. Godkendelse af   Kirkeindsamlingslisten (Kollektlisten)

7. Status for   sognesamarbejde

8. Vikarsatser for   kirkepersonale

9. Grundlovsdag – 5.juni –   kirken åben eller lukket?

10. Resultat af syn af kirke   og præstebolig

11. Eventuelt

 

Mødet slut: 21.50

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt

2. Meddelelser ved formanden

Postlisten blev gennemgået.

Der er indkaldt til Budgetsamråd for kommunens menighedsråd onsdag d.   12. juni i Græse Kirkelade kl. 19.00 – FS, BL og KB deltager.

 

Frederikssund Kirke siger tak fordi de må låne Islebjerg Kirke til   kirkelige handlinger, mens Frederikssund kirke bliver kalket – fra d. 22. maj   – midt i oktober.

 

Birgit Reimer fra Ældresagen har ansøgt om at låne menighedslokalet   til endnu en sæson stolegymnastik hver mandag kl. 11.00-12.30 fra 2.   september 2013 – Menighedsrådet godkender ansøgningen – FS svarer hende.

 

 

Der er kommet en ansøgning til menighedsrådet fra DR Koncertkor . Vil   menighedsrådet bevilge 1000 kr. til et projekt vedr. at genindspille Den   Danske Salmebog, så den kan streames på internettet  i en tidssvarende udgave?

Menighedsrådet besluttede at bevilge 1000 kr. til projektet. FS giver   ansøger besked, og kontakter Søren Hjorth mht. det økonomiske i sagen.

 

3. Meddelelser ved sognepræsten

2. Pinsedag var for lang og rodet. Der mangler koordinering. Skal   Islebjerg deltage næste år? Der skal snart foretages evaluering af forløbet   blandt de deltagende kirker.

 

Årsfolderen er ved at blive udarbejdet.

 

Der er bestilt to bøger til det nye tabsnetværk – til bønner og   andagt.

 

ILP har bestilt en bog om stress – hun vil holde et par aftener af en   times varighed, hvor der hver gang gennemgås et kapitel af bogen.

 

ILP har også bestilt bøger og film til litteraturkredsen i efteråret.   Der bliver 9 bøger og 3 film.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KK- Der har været afholdt møde i Folkekirkens Skoletjeneste d. 30.   april 2013. Det går godt for Skoletjenesten – der var tilmeldt 129   skoleklasser sidste sæson. Skoletjenesten får især godt fat i de ældste   klasser, men kirkerne bliver ikke brugt så ofte, som der er lagt op til.   Forslag om at lave et forsøg med at udvide tilbuddet til gymnasierne også.   Også tale om at lade alderstrinene på arrangementerne være mere flydende, så   f.eks. en moden 7. klasse, kan deltage i arrangementer for 8. klasser.

 

Troels Herman Klamer er blevet ansat som kirketjener pr. 1. juni 2013   med 3 måneders prøvetid. Der har været 29 ansøgere til den ledige   kirketjenerstilling, hvoraf 6 har været til jobsamtale.

 

BL sørger for at indhente en børneattest på den nye kirketjener.

 

KK – hvad er reglerne for brug af stigen, når banneret bliver sat op?

 

BL – det nederste af banneret er blevet ødelagt, så dag og klokkeslæt   mangler – BL har kontaktet dem der har lavet banneret . De laver et nyt   dag-og dato-banner.

 

Hanne og Jens har påpeget i APV´en (Arbejdspladsvurderingen) at der   ingen flugtveje er fra pulpituret – KK foreslår at der på et tidspunkt bliver   etableret et vindue, der kan åbne som flugtvej, så man kan flygte ud på   kirketaget. BL indhenter et tilbud på et sådan vindue.

 

Der er afskedsreception for kirketjener Lisbet Brandt i morgen fredag   d. 31. maj kl. 9.00.

 

KK udleverede på sidste møde et forslag med 10 gode råd til   menighedsrådsmødets forløb – menighedsrådet vedtog at bruge disse råd under   fremtidige møder.

 

KB har udarbejdet en liste over hvornår menighedsrådet giver gaver,   f.eks. ved runde fødselsdage, jubilæer, afsked, længerevarende sygdom mv. Der   blev nedsat et udvalg, bestående af HT, GM og Dan Kjersgaard, der ser på   hvilke beløb, der skal gives i de enkelte tilfælde. Punktet tages op på   menighedsrådsmødet 29. august.

5. Status for nyt køkken

Menighedsrådet afventer et endeligt tilbud på, hvad det koster at få   sat en jerndrager op til at understøtte taget, når væggen bliver revet ned.

KB – hvis menighedsrådet ønsker at bruge de 191.000 kr. fra   overskuddet fra 2012 regnskabet til nyt køkken, skal det først søges hos   Provstiet.  BL og KB udarbejder en   ansøgning til Provstiet.

Næste møde i køkkenudvalget bliver torsdag d. 13. juni kl.18.00 ,   hvor Niels fra Jægerspris Malerfirma kommer og vurderer videre forløb.

6. Godkendelse af Kirkeindsamlingslisten (Kollektlisten)

 Kollektlisten for maj-   november blev sendt rundt til gennemsyn. Kollektlisten blev vedtaget. Listen   bliver opbevaret hos kordegnen.

7. Status for sognesamarbejde

Der har været afholdt møde i Frederikssund Kirke. Der bliver lavet en   fælles kalender over aktiviteter, så man måske kan undgå at flere kirker   udbyder aktiviteter den samme dag/aften. Frederikssund udarbejder listen.   Forslag om at give dem vores årsfolder, som de kan orientere sig i.

8. Vikarsatser for kirkepersonale

Søren Hjorth har udarbejdet et ark med nogle forslag til vikarsatser   for kirkepersonale. Arket blev omdelt til gennemsyn. Punktet tages op igen på   næste menighedsrådsmøde.

9. Grundlovsdag – 5.juni – kirken åben eller lukket?

Menighedsrådet vedtog at holde lukket onsdag d. 5. juni. Dette gælder   alt personale, og kirketjenerens mobiltlf. skal være slukket.

10. Resultat af syn af kirke og præstebolig

Der er blevet sat 2 stikkontakter op i pulpituret. Skrotrenden hos   ILP skal laves. BL har kontaktet håndværkeren, der kontakter ILP for en   aftale. Udskiftning af vindskeder er sat i bero pga. økonomien. Der er kommet   et tilbud på udskiftning af vinduer i præsteboligen. Det lyder på i alt 128.800   kr. ekskl. moms. Det er mest skydedørene der haster. BL læste tilbuddet op.   BL indhenter et tilbud mere fra en anden håndværker. Kassereren ser på   budgettet.

11. Eventuelt

ILP spørger om nogen har været med på den tur, Grethe Madsen fra   Græse har haft arrangeret d. 22. maj til Vinderød Kirke? – ingen fra   menighedsrådet var med.

 

ILP spørger til status for kunstudvalget. Hvis kunstudvalget ønsker   noget medtaget i årsfolderen, er der deadline først i juli måned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af menighedsrådsmøde 30. maj 2013 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode   Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), sognepræst   Inger-Lise Pedersen (ILP), Peter Hermann (PH)   medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TIB),   kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Desuden deltager  Dan   Kjersgaard (stedfortræder) og Bodil Skjoldan Petersen (stedfortræder).

 

Afbud fra: Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN)

 

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og   dagsorden.

2. Meddelelser ved   formanden.

3.           -            -   sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige   medlemmer af rådet.

5. Status for nyt køkken.

6. Godkendelse af   Kirkeindsamlingslisten (Kollektlisten)

7. Status for   sognesamarbejde

8. Vikarsatser for   kirkepersonale

9. Grundlovsdag – 5.juni –   kirken åben eller lukket?

10. Resultat af syn af kirke   og præstebolig

11. Eventuelt

 

Mødet slut: 21.50

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt

2. Meddelelser ved formanden

Postlisten blev gennemgået.

Der er indkaldt til Budgetsamråd for kommunens menighedsråd onsdag d.   12. juni i Græse Kirkelade kl. 19.00 – FS, BL og KB deltager.

 

Frederikssund Kirke siger tak fordi de må låne Islebjerg Kirke til   kirkelige handlinger, mens Frederikssund kirke bliver kalket – fra d. 22. maj   – midt i oktober.

 

Birgit Reimer fra Ældresagen har ansøgt om at låne menighedslokalet   til endnu en sæson stolegymnastik hver mandag kl. 11.00-12.30 fra 2.   september 2013 – Menighedsrådet godkender ansøgningen – FS svarer hende.

 

 

Der er kommet en ansøgning til menighedsrådet fra DR Koncertkor . Vil   menighedsrådet bevilge 1000 kr. til et projekt vedr. at genindspille Den   Danske Salmebog, så den kan streames på internettet  i en tidssvarende udgave?

Menighedsrådet besluttede at bevilge 1000 kr. til projektet. FS giver   ansøger besked, og kontakter Søren Hjorth mht. det økonomiske i sagen.

 

3. Meddelelser ved sognepræsten

2. Pinsedag var for lang og rodet. Der mangler koordinering. Skal   Islebjerg deltage næste år? Der skal snart foretages evaluering af forløbet   blandt de deltagende kirker.

 

Årsfolderen er ved at blive udarbejdet.

 

Der er bestilt to bøger til det nye tabsnetværk – til bønner og   andagt.

 

ILP har bestilt en bog om stress – hun vil holde et par aftener af en   times varighed, hvor der hver gang gennemgås et kapitel af bogen.

 

ILP har også bestilt bøger og film til litteraturkredsen i efteråret.   Der bliver 9 bøger og 3 film.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KK- Der har været afholdt møde i Folkekirkens Skoletjeneste d. 30.   april 2013. Det går godt for Skoletjenesten – der var tilmeldt 129   skoleklasser sidste sæson. Skoletjenesten får især godt fat i de ældste   klasser, men kirkerne bliver ikke brugt så ofte, som der er lagt op til.   Forslag om at lave et forsøg med at udvide tilbuddet til gymnasierne også.   Også tale om at lade alderstrinene på arrangementerne være mere flydende, så   f.eks. en moden 7. klasse, kan deltage i arrangementer for 8. klasser.

 

Troels Herman Klamer er blevet ansat som kirketjener pr. 1. juni 2013   med 3 måneders prøvetid. Der har været 29 ansøgere til den ledige   kirketjenerstilling, hvoraf 6 har været til jobsamtale.

 

BL sørger for at indhente en børneattest på den nye kirketjener.

 

KK – hvad er reglerne for brug af stigen, når banneret bliver sat op?

 

BL – det nederste af banneret er blevet ødelagt, så dag og klokkeslæt   mangler – BL har kontaktet dem der har lavet banneret . De laver et nyt   dag-og dato-banner.

 

Hanne og Jens har påpeget i APV´en (Arbejdspladsvurderingen) at der   ingen flugtveje er fra pulpituret – KK foreslår at der på et tidspunkt bliver   etableret et vindue, der kan åbne som flugtvej, så man kan flygte ud på   kirketaget. BL indhenter et tilbud på et sådan vindue.

 

Der er afskedsreception for kirketjener Lisbet Brandt i morgen fredag   d. 31. maj kl. 9.00.

 

KK udleverede på sidste møde et forslag med 10 gode råd til   menighedsrådsmødets forløb – menighedsrådet vedtog at bruge disse råd under   fremtidige møder.

 

KB har udarbejdet en liste over hvornår menighedsrådet giver gaver,   f.eks. ved runde fødselsdage, jubilæer, afsked, længerevarende sygdom mv. Der   blev nedsat et udvalg, bestående af HT, GM og Dan Kjersgaard, der ser på   hvilke beløb, der skal gives i de enkelte tilfælde. Punktet tages op på   menighedsrådsmødet 29. august.

5. Status for nyt køkken

Menighedsrådet afventer et endeligt tilbud på, hvad det koster at få   sat en jerndrager op til at understøtte taget, når væggen bliver revet ned.

KB – hvis menighedsrådet ønsker at bruge de 191.000 kr. fra   overskuddet fra 2012 regnskabet til nyt køkken, skal det først søges hos   Provstiet.  BL og KB udarbejder en   ansøgning til Provstiet.

Næste møde i køkkenudvalget bliver torsdag d. 13. juni kl.18.00 ,   hvor Niels fra Jægerspris Malerfirma kommer og vurderer videre forløb.

6. Godkendelse af Kirkeindsamlingslisten (Kollektlisten)

 Kollektlisten for maj-   november blev sendt rundt til gennemsyn. Kollektlisten blev vedtaget. Listen   bliver opbevaret hos kordegnen.

7. Status for sognesamarbejde

Der har været afholdt møde i Frederikssund Kirke. Der bliver lavet en   fælles kalender over aktiviteter, så man måske kan undgå at flere kirker   udbyder aktiviteter den samme dag/aften. Frederikssund udarbejder listen.   Forslag om at give dem vores årsfolder, som de kan orientere sig i.

8. Vikarsatser for kirkepersonale

Søren Hjorth har udarbejdet et ark med nogle forslag til vikarsatser   for kirkepersonale. Arket blev omdelt til gennemsyn. Punktet tages op igen på   næste menighedsrådsmøde.

9. Grundlovsdag – 5.juni – kirken åben eller lukket?

Menighedsrådet vedtog at holde lukket onsdag d. 5. juni. Dette gælder   alt personale, og kirketjenerens mobiltlf. skal være slukket.

10. Resultat af syn af kirke og præstebolig

Der er blevet sat 2 stikkontakter op i pulpituret. Skrotrenden hos   ILP skal laves. BL har kontaktet håndværkeren, der kontakter ILP for en   aftale. Udskiftning af vindskeder er sat i bero pga. økonomien. Der er kommet   et tilbud på udskiftning af vinduer i præsteboligen. Det lyder på i alt 128.800   kr. ekskl. moms. Det er mest skydedørene der haster. BL læste tilbuddet op.   BL indhenter et tilbud mere fra en anden håndværker. Kassereren ser på   budgettet.

11. Eventuelt

ILP spørger om nogen har været med på den tur, Grethe Madsen fra   Græse har haft arrangeret d. 22. maj til Vinderød Kirke? – ingen fra   menighedsrådet var med.

 

ILP spørger til status for kunstudvalget. Hvis kunstudvalget ønsker   noget medtaget i årsfolderen, er der deadline først i juli måned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af menighedsrådsmøde 30. maj 2013 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode   Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), sognepræst   Inger-Lise Pedersen (ILP), Peter Hermann (PH)   medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TIB),   kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Desuden deltager  Dan   Kjersgaard (stedfortræder) og Bodil Skjoldan Petersen (stedfortræder).

 

Afbud fra: Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN)

 

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og   dagsorden.

2. Meddelelser ved   formanden.

3.           -            -   sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige   medlemmer af rådet.

5. Status for nyt køkken.

6. Godkendelse af   Kirkeindsamlingslisten (Kollektlisten)

7. Status for   sognesamarbejde

8. Vikarsatser for   kirkepersonale

9. Grundlovsdag – 5.juni –   kirken åben eller lukket?

10. Resultat af syn af kirke   og præstebolig

11. Eventuelt

 

Mødet slut: 21.50

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt

2. Meddelelser ved formanden

Postlisten blev gennemgået.

Der er indkaldt til Budgetsamråd for kommunens menighedsråd onsdag d.   12. juni i Græse Kirkelade kl. 19.00 – FS, BL og KB deltager.

 

Frederikssund Kirke siger tak fordi de må låne Islebjerg Kirke til   kirkelige handlinger, mens Frederikssund kirke bliver kalket – fra d. 22. maj   – midt i oktober.

 

Birgit Reimer fra Ældresagen har ansøgt om at låne menighedslokalet   til endnu en sæson stolegymnastik hver mandag kl. 11.00-12.30 fra 2.   september 2013 – Menighedsrådet godkender ansøgningen – FS svarer hende.

 

 

Der er kommet en ansøgning til menighedsrådet fra DR Koncertkor . Vil   menighedsrådet bevilge 1000 kr. til et projekt vedr. at genindspille Den   Danske Salmebog, så den kan streames på internettet  i en tidssvarende udgave?

Menighedsrådet besluttede at bevilge 1000 kr. til projektet. FS giver   ansøger besked, og kontakter Søren Hjorth mht. det økonomiske i sagen.

 

3. Meddelelser ved sognepræsten

2. Pinsedag var for lang og rodet. Der mangler koordinering. Skal   Islebjerg deltage næste år? Der skal snart foretages evaluering af forløbet   blandt de deltagende kirker.

 

Årsfolderen er ved at blive udarbejdet.

 

Der er bestilt to bøger til det nye tabsnetværk – til bønner og   andagt.

 

ILP har bestilt en bog om stress – hun vil holde et par aftener af en   times varighed, hvor der hver gang gennemgås et kapitel af bogen.

 

ILP har også bestilt bøger og film til litteraturkredsen i efteråret.   Der bliver 9 bøger og 3 film.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KK- Der har været afholdt møde i Folkekirkens Skoletjeneste d. 30.   april 2013. Det går godt for Skoletjenesten – der var tilmeldt 129   skoleklasser sidste sæson. Skoletjenesten får især godt fat i de ældste   klasser, men kirkerne bliver ikke brugt så ofte, som der er lagt op til.   Forslag om at lave et forsøg med at udvide tilbuddet til gymnasierne også.   Også tale om at lade alderstrinene på arrangementerne være mere flydende, så   f.eks. en moden 7. klasse, kan deltage i arrangementer for 8. klasser.

 

Troels Herman Klamer er blevet ansat som kirketjener pr. 1. juni 2013   med 3 måneders prøvetid. Der har været 29 ansøgere til den ledige   kirketjenerstilling, hvoraf 6 har været til jobsamtale.

 

BL sørger for at indhente en børneattest på den nye kirketjener.

 

KK – hvad er reglerne for brug af stigen, når banneret bliver sat op?

 

BL – det nederste af banneret er blevet ødelagt, så dag og klokkeslæt   mangler – BL har kontaktet dem der har lavet banneret . De laver et nyt   dag-og dato-banner.

 

Hanne og Jens har påpeget i APV´en (Arbejdspladsvurderingen) at der   ingen flugtveje er fra pulpituret – KK foreslår at der på et tidspunkt bliver   etableret et vindue, der kan åbne som flugtvej, så man kan flygte ud på   kirketaget. BL indhenter et tilbud på et sådan vindue.

 

Der er afskedsreception for kirketjener Lisbet Brandt i morgen fredag   d. 31. maj kl. 9.00.

 

KK udleverede på sidste møde et forslag med 10 gode råd til   menighedsrådsmødets forløb – menighedsrådet vedtog at bruge disse råd under   fremtidige møder.

 

KB har udarbejdet en liste over hvornår menighedsrådet giver gaver,   f.eks. ved runde fødselsdage, jubilæer, afsked, længerevarende sygdom mv. Der   blev nedsat et udvalg, bestående af HT, GM og Dan Kjersgaard, der ser på   hvilke beløb, der skal gives i de enkelte tilfælde. Punktet tages op på   menighedsrådsmødet 29. august.

5. Status for nyt køkken

Menighedsrådet afventer et endeligt tilbud på, hvad det koster at få   sat en jerndrager op til at understøtte taget, når væggen bliver revet ned.

KB – hvis menighedsrådet ønsker at bruge de 191.000 kr. fra   overskuddet fra 2012 regnskabet til nyt køkken, skal det først søges hos   Provstiet.  BL og KB udarbejder en   ansøgning til Provstiet.

Næste møde i køkkenudvalget bliver torsdag d. 13. juni kl.18.00 ,   hvor Niels fra Jægerspris Malerfirma kommer og vurderer videre forløb.

6. Godkendelse af Kirkeindsamlingslisten (Kollektlisten)

 Kollektlisten for maj-   november blev sendt rundt til gennemsyn. Kollektlisten blev vedtaget. Listen   bliver opbevaret hos kordegnen.

7. Status for sognesamarbejde

Der har været afholdt møde i Frederikssund Kirke. Der bliver lavet en   fælles kalender over aktiviteter, så man måske kan undgå at flere kirker   udbyder aktiviteter den samme dag/aften. Frederikssund udarbejder listen.   Forslag om at give dem vores årsfolder, som de kan orientere sig i.

8. Vikarsatser for kirkepersonale

Søren Hjorth har udarbejdet et ark med nogle forslag til vikarsatser   for kirkepersonale. Arket blev omdelt til gennemsyn. Punktet tages op igen på   næste menighedsrådsmøde.

9. Grundlovsdag – 5.juni – kirken åben eller lukket?

Menighedsrådet vedtog at holde lukket onsdag d. 5. juni. Dette gælder   alt personale, og kirketjenerens mobiltlf. skal være slukket.

10. Resultat af syn af kirke og præstebolig

Der er blevet sat 2 stikkontakter op i pulpituret. Skrotrenden hos   ILP skal laves. BL har kontaktet håndværkeren, der kontakter ILP for en   aftale. Udskiftning af vindskeder er sat i bero pga. økonomien. Der er kommet   et tilbud på udskiftning af vinduer i præsteboligen. Det lyder på i alt 128.800   kr. ekskl. moms. Det er mest skydedørene der haster. BL læste tilbuddet op.   BL indhenter et tilbud mere fra en anden håndværker. Kassereren ser på   budgettet.

11. Eventuelt

ILP spørger om nogen har været med på den tur, Grethe Madsen fra   Græse har haft arrangeret d. 22. maj til Vinderød Kirke? – ingen fra   menighedsrådet var med.

 

ILP spørger til status for kunstudvalget. Hvis kunstudvalget ønsker   noget medtaget i årsfolderen, er der deadline først i juli måned.