Marts 2013 | Islebjerg Kirke

 Referat af menighedsrådsmøde 21.   marts 2013 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB),   Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN), Frode Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK), Peter   Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm   Sejersen(TIB), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 Desuden deltager suppleant Bodil Skjoldan Petersen og suppleant Dan   Kjersgaard.

 Afbud fra Hanna Thomasen (HT) og sognepræst Inger-Lise Pedersen   (ILP).

 Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og   dagsorden.

2. Meddelelser ved   formanden.

3.           -            -   sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige   medlemmer af rådet.

5. Status for nyt køkken.

6. Anskaffelse af nyt   kamera?

7. Anskaffelse af ny   kopimaskine?

8. Ansættelse af ny   kirketjener.

9. Pasning af kirkekontor   under kordegnens deltagelse i Landskursus.

9A. Sognesamarbejde

10. Eventuelt.

 

Mødet slut: 21.30

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet blev godkendt.

2 nye punkter på dagsordenen – Pasning af kirketjenerens job, mens   kirketjeneren er på landskursus for kirketjenere – tages op under punkt   9.  Nyt punkt 9A vedr. sognesamarbejde,   da der er sognesamarbejdsmøde på mandag d. 25. marts i Græse, og der skal drøftes   nogle ting i den forbindelse.

2. Meddelelser ved formanden

Jens Borch er ansat som kirkesanger fra 1. april 2013, og vikarierer   alle søn-og helligdage fra nu af og indtil 1. april.

 

Y´s Men har siden sidste menighedsrådsmøde fået et positivt svar på deres   tilbud om at holde kirkefrokost for menigheden efter højmessen søndag d. 19.   januar 2014.

 

På næste menighedsrådsmøde skal de fremtidige regler for afholdelse   af eksterne arrangementer drøftes.

 

Fremover skal menighedsrådet bestemme hvem der skal samles ind til –   f.eks. lave en indsamlingsliste hver 3. måned.

 

Y´s Men´s Club har ansøgt om at låne menighedslokalet til et   arrangement onsdag d. 1. maj 2013 kl.17.30-22.00 – Menighedsrådet godkendte   deres ansøgning. FS svarer dem.

3. Meddelelser ved sognepræsten

BL fremlagde nogle punkter på vegne af ILP:

Babysalmesang er startet godt ud, men der er nogle få af deltagerne, der ikke   møder op, og nogle går samtidig også til babysalmesang i andre kirker. ILP   foreslår at babysalmesang fremover skal koste 100 kr. i deltagergebyr. For   dette gebyr får de kaffe og brød.

 

2. Pinsedag er der Friluftsgudstjeneste på Kalvøen. Den 4. april kl.   14.00-16.00 bliver der holdt møde mellem præsterne om gudstjenesten her i   Islebjerg Kirke.

 

Konfirmanderne er ved at lave nogle ikoner, som skal stå fremme til   deres konfirmationer. ILP/BL efterlyser nogle frivillige fra menighedsrådet,   der vil male pedistalerne hvide igen. Maledag blev aftalt til onsdag d. 27.   marts kl. 14.00 – GM,FS, LDN og BL meldte sig.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Mødet i Folkekirkens Skoletjeneste d. 30. april er åbent for alle.   ILP og KK deltager.

 

Weekend-højskolen forløb godt. Hanne har regnet sig frem til at der   et underskud på ca. 8000 kr. Her er teatret med Pia Rosenbaum ikke talt med,   da arrangementet var åbent for alle, og derfor ikke skal bogføres på   weekend-højskolens regnskab.

 

Allans kontrakt er blevet fornyet, og gælder året ud.

 

Judith Pearce, kirkegårdslederen på Frederikssund Kirkegård har haft   10 års jubilæum. BL og Hanne har været oppe med en blomst . Menighedsrådet   har aldrig modtaget en invitation.

 

BL søger frivillige fra menighedsrådet til at deltage i loppemarkedet   lørdag d. 13. april – udover BL deltager FS, LDN og KB.

BL mindede om synet af kirken og præsteboligen torsdag d. 11. april   kl. 15.00 – med start i præsteboligen.

5. Status for nyt køkken

BL har været oppe hos den rådgivende ingeniør, der har stået for   byggeriet af køkkenet i sin tid. Den bærende væg kan godt rives ned, men det   vil synke, for spærret hviler på væggen, så der skal en jerndrager på, hvis   det skal lade sig gøre. Der skal laves en overslagspris på hvad det vil   koste, før man kan søge Provstiet om penge til projektet.  BL kontakter Jægerspris Malerfirma, der har   kontakt til en håndværker, der kan give en overslagspris.

6. Anskaffelse af nyt kamera?

 Allan har fundet et Olympus   kamera til 2200 kr. Dertil kommer et hukommelseskort til kameraet, og en   taske til kameraet. Menighedsrådet vedtog at anskaffe Olympus kameraet.   Kordegnen giver Allan besked, og Allan køber det.

7. Anskaffelse af ny kopimaskine?

Kordegnen er blevet kontaktet af Canon Business Nordsjælland vedr.   tilbud om leje eller køb af en ny kopimaskine. Der har været afholdt et møde   med en konsulent tirsdag d. 19. marts, hvor kordegnen, FS og BL deltog. En   ”ny” brugt kopimaskine vil koste ca. 25.000 kr. En ny kopimaskine vil koste   ca. 50.-60.000 kr. Konsulenten foreslog at koble kopimaskinen til som   printer. Det vil være billigere i print. Menighedsrådet vedtog at vente med   at anskaffe en ny kopimaskine til den gamle kopimaskine ikke kan mere.

8. Ansættelse af ny kirketjener

2. Kirketjener Lisbet Brandt har sagt op pr. 31. maj 2013, og   afholder sin ferie inden.

Der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Hanne, FS, KK,KB og   ILP. Første møde i ansættelsesudvalget blev fastsat til tirsdag

d. 9. april kl. 9.00.

GM foreslår at nogen fra menighedsrådet vikarierer for kirketjeneren   en søndag til højmessen, hvis ikke der når at blive fundet en ny 2.   kirketjener til Lisbet fratræder.

9. Pasning af kirkekontor under kordegnens deltagelse i Landskursus

Kordegnen skal på Landskursus for kordegne fra mandag d. 29. april –   torsdag d. 2. maj. Allan kan passe kirkekontoret torsdag d. 2. maj, og   kordegn Lise Mejlholm fra Frederikssund Kirke kan passe kirkekontoret onsdag   d. 1. maj fra Frederikssund Kirkekontor. BL passer kirkekontoret mandag d.   29. april og tirsdag d. 30. april.

 

Hanne skal på Landskursus for kirketjenere tirsdag d. 21. maj –   torsdag d. 23. maj. Hun når dog hjem til koncerten torsdag d. 23. maj. Det   bliver kun nødvendigt at finde en vikar for Hanne, hvis der kommer en   bisættelse. KB,FS og GM vil gerne melde sig som vikarer.

9.A Sognesamarbejdsmøde

BL,GM og FS deltager i sognesamarbejdsmødet i Græse mandag d. 25.   marts. Diskussion om hvorvidt møderne fører til noget. De enkelte sogne skal   komme med deres bud på, på hvilke områder de vil samarbejde. Samarbejdet bør   starte i det små.

10. Eventuelt

BL – 2. Påskedag, mandag d. 1. april er der pilgrimsvandring – med   start i Islebjerg Kirke

kl. 9.00.

BL mindede om at der skal afholdes et budgetudvalgsmøde snarest   muligt, da budget 2014 skal være Provstiet i hænde senest d. 15. maj 2013, og   budgettet skal behandles på menighedsrådsmødet torsdag d. 18. april.

FS kontakter Søren Hjorth vedr. en dato for budgetudvalgsmøde.

 

BL opfordrede til at gøre brug af kalenderen på kirkens nye   hjemmeside, bl.a. sådan at præsten taster salmer m.m. ind i kalenderen på   hjemmesiden, og medarbejderne logger ind på hjemmesiden og ser dem der.

 

Kodeord til hjemmesiden fås ved henvendelse til kordegnen.

 

LDN opfordrede menighedsrådet til at deltage i Kræftens Bekæmpelses   stafet ”Stafet for livet”, som afholdes i Slangerup Idræts-og kulturcenter d.   14.-15. september 2013. Der efterlyses også frivillige til at være med i   arrangementerne under stafetten.