Marts 2014 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS),Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), Peter Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Afbud fra: Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN) – Dan Kjersgaard (DK) er indkaldt som stedfortræder, da punkt 2 på dagsordenen kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2013

3. Meddelelser ved formanden.

4.           -            -   sognepræsten.

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet.

6. Status for nyt køkken.

7. Gebyr for brug af kapellet til udensogns kister?

8. Eventuelt

Mødet slut: 21.23

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Præcisering: I sidste referat står der at der skal afholdes et budgetudvalgsmøde. Det er et regnskabsmøde. Dagsordenen blev godkendt.

 

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2013

KB gennemgik årsregnskabet for 2013 og kommentarerne dertil.

 

Der er et overskud på ca. 183.000 kr. – de såkaldte frie midler.

 

Årsregnskabet 2013 for Islebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 84446017, Regnskab 2013, afleveret d. 12-03-2014 kl. 11:27 blev godkendt af alle Islebjerg Sogns Menighedsråds medlemmer.

 

3. Meddelelser ved formanden

Frederikssund Musikskole har søgt om lov til at låne kirkens lokaler samt kirken til brug for deres årlige julekoncert tirsdag
d. 9.december 2014. Menighedsrådet vedtog at give dem lov. TBS svarer musikskolen.

 

 

Der er møde i Folkekirkens Skoletjeneste onsdag d. 7. maj 2014 kl. 19.00 – ILP og KB deltager.

 

FS og TBS har været til et møde i Frederikssund Provsti mellem præster, kordegne, bedemænd, gravere og kirkegårdsledere arrangeret af Provst Inge Bastkær. Mere om dette møde under punkt 7.

 

4. Meddelelser ved sognepræsten

Aktivitetsmødet blev aftalt til tirsdag d. 29. april 2014 kl. 11.00. TBS laver et opslag til våbenhuset, hvor folk kan skrive sig på.

 

ILP fortalte om Weekend-højskolen,som generelt gik godt.

Helga Svensson har spurgt hvor meget hun skal skrive på sin lønseddel for sin medvirken ved Weekend-højskolen. Menighedsrådet vedtog ved en afstemning at give Helga Svensson 2000 kr. for sin medvirken til Weekend-højskolen.

 

Døren og vinduet hos ILP er utæt – de er i dag blevet efterset og repareret.

 

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KK – der har været afholdt medarbejdermøde tirsdag d. 11. marts 2014. Medarbejderne har fremsat forskellige ønsker, som skal behandles på   menighedsrådsmødet.

 

Medarbejderne synes det er svært at betjene det nye fotografiapparat   – BL foreslår at kirketjenerne går ned til butikken, hvor det er købt og får en instruktion.

 

TBS har foreslået at få gang i den elektroniske kirkekalender på Kirkeweb – dette vil dog kræve en ny computer til kirketjenerne, da den gamle computer i kopirummet er for sløv.

 

Allan Kongsted ønsker en ny router med trådløst netværk samt en ny bærbar computer, så han kan arbejde når TBS også er der. Allan ønsker også adgang til kirkenettet.

 

Menighedsrådet vedtog at købe en ny stationær computer samt at få åbnet for adgangen til det trådløse netværk, dog uden adgang til kirkenettet, da menighedsrådet mener at én computer med adgang til kirkenettet er nok. Desuden opdateres den bærbare computer, som kirken allerede har. TBS undersøger pris for den stationære computer samt kontakter Kirkeministeriet   for at få åbnet for det trådløse netværk.

 

Allan Kongsted foreslår et kursus i førstehjælp. ILP påpeger dog at det skal holdes ved lige én gang om året. HT undersøger priser for et kursus i genoplivning. Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.

 

KK – hvad aftaler er der lavet med brugerne af kirkens lokaler med hensyn til brug af kirkens materialer såsom fløde og servietter m.m.?

Klubberne låner lokalerne, men forplejningen skal de selv medbringe. 
KK foreslår nogle skriftlige aftaler i forbindelse med lån af kirkens lokaler til diverse klubber.

DK udfærdiger nogle udkast til de skriftlige aftaler.

 

BL – fugerne på vestsiden af kirken er ved at blive ordnet.

BL – døren i pulpituret bliver sat op i uge 15 eller 16.

BL – der har været en maler ude og måle op – BL afventer et tilbud vedrørende maling af kirken og våbenhuset.

 

6. Status for nyt køkken

BL og FS har talt med Teknisk Forvaltning. Der skal søges om at vælte væggen og blænde døren af, samt hvis der skal ændres på vvs-arbejdet. Så der skal udarbejdes en tegning over ønskerne til køkkenet. BL foreslår at køkkenudvalget holder et møde og får afstemt ønskerne til køkkenet samt lavet nogle skitser over det nye køkken. Forslag om at høre Mangor og Nagel om de kan lave nogle endelige tegninger over køkkenet. Datoen for køkkenudvalgsmødet aftales på et senere tidspunkt.

 

7. Gebyr for brug af kapellet til udensogns kister?

FS og TBS har onsdag d. 12. marts 2014 været til et generelt samarbejdsmøde hos Provst Inge Bastkær, hvor et af emnerne bl.a. var bedemændenes brug af kirkernes kapeller og procedurerne omkring dette. Provsten har lovet at se på området på det førstkommende møde i Provstiudvalget d. 3.  april 2014, da det skal sikres at der er minimum ét kapel med køl i hvert   lokalområde i provstiet og at kirken, der ejer kapellet ikke står alene med udgifterne til køleanlægget. Det foreslås derfor at flere kirker går sammen om at dele udgifterne til køleanlægget eller alternativt at lægge et gebyr på brug af kapellet, som så skal betales af bedemændene. Punktet tages op igen på næste menighedsrådsmøde.

 

8. Eventuelt

KK er nødt til at sygemelde sig fra d. 16. april 2014 og et par dage frem pga. en knæoperation – FS træder ind som stedfortræder for KK i denne periode.

 

PH har fået et tilbud om en gratis koncert i juni måned. Koncerten er en triatlon-koncert ved Ida Riegels. Forslaget lyder på torsdag d. 5. juni 2014, men da det er Grundlovsdag, og personalet plejer at holde fri, foreslås   det at flytte koncerten til tirsdag d. 3. juni 2014. PH kontakter Ida Riegels vedrørende den nye dato.

 

Påskeoratoriet bliver Langfredag d. 18. aprilkl. 19.30.