November 2013 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 14. november 2013 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL),Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB),Frode Skjold (FS),Hanna Thomasen (HT),sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP) samt Tine Birksholm Sejersen(TIB), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 Afbud fra: Kirsten Kjersgaard (KK) og Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN).Som stedfortrædere er indkaldt Lisbeth Bust Hansen og Dorrit Holmgaard, da punkt 5,6 og 9 kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Desuden afbud fra Peter Hermann (PH) medarbejderrepræsentant/organist.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -              -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport  - 3.kvartal

6. Budget 2014 – endelig godkendelse

7. Godkendelse af Kollektlisten

8. Status for nyt køkken

9. Valg til enkeltmandsposter:

a) Formand – Skriftlig hemmelig afstemning

b)Næstformand – Skriftlig hemmelig afstemning

c)Kontaktperson

d) Kasserer

e) Kirkeværge
 
f)Tegningsberettiget
 
g) Bygningskyndig

10. Eventuelt

Punkt 5, 6 og 9 kræver at   menighedsrådet er fuldtalligt.

Mødet slut: 20.25

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

Postlisten blev gennemgået.

 

Y´s Men´s Club Frederikssund ansøger om lov til at afholde reception i våbenhuset i anledning af deres
40-års jubilæum søndag d. 27. april 2014 –   menighedsrådet vedtog at give lov.

 

 

FS har været til det første provstiudvalgsmøde 
d. 6. november 2013 og fortalte om provstiudvalgets arbejde året rundt.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Stressnetværket er ved at være slut – deltagerantallet har været lavt – ca. 4 deltagere pr. gang. Der starter tabsnetværk i januar 2014. 
  
Folderen til Weekend-højskolen er lige på trapperne og udkommer en af de næste par dage.
Alle pladser til Weekend-højskolen er blevet besat og der er lang venteliste.ILP fortalte om Weekend-højskolens program.

 

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

BL – der er sket nogle fejl i leveringen af en enkelt dør og nogle vinduer til præsteboligen, mens andre vinduer er blevet sat i som planlagt. De nye vinduer kommer i til foråret, mens døren bliver sat i hurtigst muligt.

 

Der er væltet et stort træ ind på kirkens grund
– BL ordner sagen.

5. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport –  3.   kvartal

KB gennemgik kvartalsrapporten samt kommentarerne til kvartalsrapporten udarbejdet af regnskabsfører Søren Hjorth. Kvartalsrapporten blev godkendt og underskrevet af formanden (FS) og kassereren (KB).

6. Budget 2014 – endelig godkendelse

KB – der er en konteringsfejl på 50.000 kr. i budgettet, da de ”frie midler” kun udgør 143.100 kr. Fejlen er på side 6, bilag 1. Menighedsrådet når ikke at bruge ” de frie midler” i 2013 på et nyt køkken. Menighedsrådet vedtog at skrive en anmærkning til budgettet om konteringsfejlen. Herefter blev budgettet underskrevet af formanden (FS) og kassereren (KB).

7. Godkendelse af Kollektlisten

Kollektlisten blev godkendt.

8. Status for nyt køkken

Der er kommet skitser på køkkenet. Det skal undersøges om døren ud mod slyngelstuen må blændes af, da der så stadig vil være to udgange fra køkkenet – der skal rettes kontakt til brandvæsenet.

Derudover skal en ingeniør beregne bjælken i loftet.

BL kontakter ingeniøren.

9. Valg til enkeltmandsposter:

a) Formand – Skriftlig hemmelig afstemning

b)Næstformand – Skriftlig hemmelig afstemning

c)Kontaktperson
 
d)Kasserer

e)Kirkeværge
 
f)Tegningsberettiget

g)Bygningskyndiga) Frode Skjold blev genvalgt

b) Børge Larsen blev genvalgt

c) Kirsten Kjersgaard blev genvalgt – KK er ikke til stede ved mødet, men har skrevet et brev, hvori hun angiver at hun er villig til genvalg.

d) Kirsten Barfod blev genvalgt.

e) Børge Larsen blev genvalgt – med forbehold for at der sker en afklaring mht. rollen mellem kontaktperson og kirkeværge vedrørende rengøringsområdet, da BL danner par med kirketjener Hanne Buch Petersen, og kan være inhabil på visse punkter.

f) Kirsten Barfod blev genvalgt.

g) Ole Aabel blev genvalgt.

10. Eventuelt

Intet at bemærke