Oktober 2013 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 31. oktober 2013 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), Peter Hermann (PH) medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TIB), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 Desuden deltager Dan Kjersgaard (stedfortræder) og Bodil Skjoldan Petersen(stedfortræder).

 Afbud fra: Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN)

 Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -              -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Orientering om mødet mandag d. 28. oktober 2013 vedr. vikarsatser for kirkepersonale

6. Kirkekontoret holde åbent eller lukket 23. december 2013 og 31. december 2013?

7. Udarbejdelse af Kollektliste – gældende fra 1. søndag i advent og 1 år frem

8. Menighedsrådets mødedatoer samt forplejning i 2014

9. Status for nyt køkken

10. Status for parkeringsforholdene ved kirken

11. Eventuelt

12. Lukket møde -   personaleforhold

 Mødet slut: 21.30

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

KK gjorde opmærksom på at Teaterfestivalen i 2015 er blevet tilbudt at låne kirkens lokaler tirsdag d. 21. april 2015 og torsdag d. 23. april 2015, og ikke som skrevet i sidste referat fredag d. 24. april 2015 pga. konfirmation i kirken d. 25. april 2015. Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

Postlisten blev gennemgået.

 

FS – der har været afholdt Landemode i Helsingør Stift – det var et spændende arrangement.

 

Der er kommet et tilbud fra Kirkefondet vedr. at komme med i folderen ”Vejkirker og andre åbne kirker 2014” – prisen er 2000 kr. – menighedsrådet vedtog at kirken ikke vil være med i folderen.

 

 

Kirkeministeriet har meddelt at kirkerne stadig skal afvente nyt fra Kirkeministeriet vedr. oprettelse af den digitale postkasse for virksomheder – Kirkeministeriet arbejder på en løsning hvor den nye digitale postkasse for virksomheder bliver koblet på menighedsrådets digitale postkasse på DAP (Den Digitale Arbejdsplads).

 

Der er kommet brev fra Koda vedr. abonnementsaftale – PH ser på sagen.

 

Landsforeningen af menighedsråd gør opmærksom på at menighedsrådet kan søge om tilskud til AMU-kurser for medarbejderne.

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP er ved at lægge sidste hånd på Weekend-højskolen. Diskussion af hvad der skal være på programmet fredag aften, som optakt til Weekend-højskolen. ILP giver Allan besked om at lave weekend-højskolefolderen.

 

Der er faldet 3 tagsten ned af præsteboligen  i stormen – det bliver lavet en af dagene.

 

ILP´s opvaskemaskine er stået af – ILP kontakter KB når hun har fundet en pris på en ny opvaskemaskine.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KB – der er både penge til at indkøbe en ny stige og få lavet døren oppe ved pulpituret. Døren vil koste 19.750 kr. inkl. moms, og stigen vil koste 5000 kr.

Menighedsrådet vedtog at igangsætte arbejdet med døren i pulpituret samt at indkøbe stigen.

 

BL – takkede for hjælpen til loppemarkedet.

 

Der er kommet nyt blandingsbatteri i køkkenet.

 

Der har været serviceeftersyn på grundvandpumperne, og den ene grundvandspumpe er stået af og er blevet udskiftet.

Dog fungerer serviceaftalen ikke optimalt – Hanne må selv bede om et eftersyn selvom vi har et abonnement om to årlige eftersyn, der skulle ske pr. automatik.

 

GM – på det sidste Tværsmøde blev det efterlyst at der er flere fra menighedsrådene, der hjælper til ved arrangementet på Kalvøen 2. Pinsedag.

 

 

KK – spurgte PH om status for nodestativerne – anslået pris pr. nodestativ er ca.1000 kr.

Menighedsrådet vedtog at bevilge to nodestativer samt belysning.

 

KK – foreslår at lave en logbog hvis nogen i kirken låner noget af kirken. Menighedsrådet vedtog at oprette 2 logbøger, som skal ligge i menighedsrådslokalet – en til lån af bøger og film og en til alt det andet – Hanne køber to små skrivebøger.

 

KK, FS og KB har været på kursus vedr. lønforhandlinger – det var et godt og informativt kursus.

5. Orientering om mødet mandag d. 28. oktober 2013 vedr. vikarsatser   for kirkepersonale

Mødet blev aflyst pga. stormen. Ny dato kommer på et senere tidspunkt.

6. Kirkekontoret holde åbent eller lukket 23. december 2013 og 31.   december 2013?

TBS kontakter Søren Hjorth vedr. den 23. december – hvad er status i Frederikssund Sogn? Holder de åbent eller lukket? Menighedsrådet vedtog at holde lukket d. 31. december 2013.

7. Udarbejdelse af Kollektliste – gældende fra 1. søndag i advent og   1 år frem

Der blev nedsat et kollektudvalg bestående af HT, FS og BL.

8. Menighedsrådets mødedatoer samt forplejning
   i 2014

Mødedatoer og forplejning blev fastlagt. Liste over mødedatoer og forplejning bliver renskrevet af kordegnen og udsendes til menighedsrådet pr. mail.

9. Status for nyt køkken

BL har rykket for tegningerne til køkkenet. Tegningerne forventes klar i næste uge. Der mangler desuden at blive lavet en beregning af hvad der skal ske mht. bjælken. BL foreslår et møde i køkkenudvalget i næste uge. Mødet blev fastsat til torsdag d. 7. november kl. 10.00.

10. Status for parkeringsforholdene ved kirken

FS og BL har endnu ikke været i kontakt med kommunen, men formanden for Frederikssund Philatelistklub har haft kontakt til Politiet vedr.   parkeringsforholdene ved kirken, men uden resultat. BL foreslår at snakke med børnehaven vedr. parkeringspladsen mellem børnehaven og kirken – om ikke børnehavens personale kan parkere oppe på den store parkeringsplads, da kirken har en del dårligt gående brugere af kirken. Desuden skal det undersøges om der kan sættes skilte op på parkeringspladsen mellem børnehaven og kirken med at parkering er forbeholdt besøgende til kirken samt om båsene kan blive mærket op. FS og BL kontakter kommunen.

11. Eventuelt

KK har meldt fra til næste menighedsrådsmøde, hvor der skal være valg til menighedsrådets poster, og derfor overbragte hun et brev til FS om at hun er villig til at modtage genvalg til posten som kontaktperson.

12. Lukket møde - personaleforhold

Lukket møde – referatet er ikke offentligt tilgængeligt.