April 2014 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS),Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), Peter Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Desuden deltager Dan Kjersgaard (DK) stedfortræder.

 

Alle er fremmødt.

 

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Meddelelser ved formanden.

3. Meddelelser ved sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Kvartalsrapport  1.kvt. 2014 – godkendelse

6. Budgetforslag 2015 – godkendelse

7. Resultatet af syn af præstebolig og kirke

8. Vikartakster gældende for Frederikssunds kirker

9. Gebyr for brug af kapellet til udensogns kister?

10. Status for nyt køkken

11. Maling af kirke og våbenhus

12. Status for ny computer samt trådløst netværk

13. Kirken holde åbent eller lukket Grundlovsdag/5. juni?

14. Eventuelt

 

Mødet slut: 22.15

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

FS gennemgik postlisten.

Sct. Georgsgilderne har ansøgt om lov til at låne menighedslokalet til bespisning af Scleroseklubben for Nordsjælland i forbindelse med Vikingespillet torsdag den 19. juni kl. 16.00 – menighedsrådet vedtog at sige ja. TBS svarer dem.

 Kirkeweb tilbyder en ”mobilpakke”, så man kan få hjemmesiden i en mobilvenlig version – menighedsrådet mener ikke at der pt. er behov for en sådan løsning.

 

 

Grundejerforeningen ”Islebjerghaven” ansøger om lov til at låne menighedslokalet til grundejerforeningens generalforsamling tirsdag d. 13. maj kl. 18.30-22.00. Menighedsrådet vedtog at sige ja, da grundejerforeningen er beliggende indenfor sognets grænser. BL sørger for at lukke dem ind og ud.
TBS svarer dem.

 

Landsforeningen af menighedsråd afholder et valgkursus vedrørende menighedsrådsvalget til efteråret – FS, BL og GM sidder i valgudvalget og vil gerne på kurset.TBS undersøger sted, dato og pris for kurset og mailer det ud til valgudvalget.

 

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP var ikke helt tilfreds med pilgrimsvandringen – den virkede for stresset, fordi der skulle aflægges besøg i tre kirker. Det må der rettes op på til næste år.

 

Det kan konstateres at der er blevet taget flere fotokopier på kirkens kopimaskine i den seneste tid.

Det skal undersøges hvem der benytter kopimaskinen.

Diskussion om hvem der har nøgle til kirken. ILP foreslår at inddrage nøglerne fra dem, der ikke længere har behov for nøgler til kirken – dette bakker menighedsrådet op om.
FS kontakter nøgleindehaverne.

 

Menighedsrådet henstiller til at privat kopiering begrænses.

 

 

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KK har haft MUS med TBS. TBS ønsker bl.a. et kursus i arkivering, men kurset udbydes pt. ikke.

 

Troels mangler kun et kursus for at have bestået   kirketjeneruddannelsen – dette kursus afholdes i november.

 

KB har undersøgt hvor mange penge, der må være i kontantkassen – maxgrænsen er 2000 kr. Hanne må gerne hæve penge på sit dankort til kontantkassen blot der bliver lavet et bilag.

 

KB har undersøgt reglerne for befordring i forbindelse med kurser – reglerne skal fastsættes af menighedsrådet selv.
Det henstilles til at medarbejderen bruger den billigste transportform til kurser.

KB foreslår at nedsætte et udvalg, der ser på bl.a. reglerne for transport med henblik på på sigt at udarbejde en personalehåndbog.

Et udvalg bestående af KB,KK og HT blev nedsat.

 

HT har undersøgt mht. genoplivningskursus. Prisen vil være på 400-450 kr. pr. person for at få kurset, som varer i 6 timer.

 

GM har hørt om et gratis kursus i genoplivning inde i København – GM undersøger nærmere.

 

BL – der er kommet en dør i pulpituret og der vil også blive etableret et par trin deroppe.

 

BL – der er blevet bestilt et nyt koncertbanner.

 

BL – der er kommet et tilbud på cirkulationspumperne i kælderen. Pris for 7 nye pumper vil være på 25.875 kr. inkl. moms. Menighedsrådet vedtog at takke ja til tilbuddet.

 

BL fortalte om sogneudflugten lørdag d. 14. juni 2014 – hvad skal deltagerbetalingen være? Menighedsrådet vedtog at sætte beløbet til 250 kr.

 

Kunstner Inge Prier har tilbudt at reparere den knuste kunstgenstand fra hendes kunstudstilling i kirken gratis.

 

5. Kvartalsrapport 1.kvt 2014 - godkendelse

KB gennemgik kvartalsrapporten og kommentarerne hertil.

Kvartalsrapporten blev godkendt af menighedsrådet og underskrevet af FS og KB.

Søren Hjorth sørger for at sende kvartalsrapporten til Provstiet.

 

6. Budgetforslag 2015 - godkendelse

KB gennemgik budgetforslag 2015.

Vand og renovation og udsmykning af kirken – her er beløbet blevet sat op, da udgifterne til vand og renovation er stigende.

 

Der bliver søgt om en tillægsbevilling på 75.000 kr. til   ventilationsanlægget i kirken, der trænger til en udskiftning.

 

Budgetforslaget 2015 blev godkendt og underskrevet af FS og KB.

Søren Hjorth sender budgetforslaget til Provstiet.

 

7. Resultatet af syn af præstebolig og kirke

Synsrapporterne fra synet af præstebolig og kirke blev omdelt til menighedsrådet – BL læste synsrapporterne op.

Der skal to ny relæer op i præsteboligen – disse er blevet bestilt og bliver snart sat op.

 

I kirken er der bl.a. en utæthed over prædikestolen. Ligeledes er der en utæthed i vækstnichen, men denne skade er svær at få øje på pt.

 

Det anbefales at få udskiftes cirkulationspumperne i kælderen samt ventilationsanlægget. Førstnævnte er netop igangsat.

 

8. Vikartakster gældende for Frederikssunds kirker

FS, BL og KB har været til et møde i Frederikssund præstegård vedrørende fælles vikartakster for Frederikssunds kirker. KK har fået en mail fra Allan om hans vikartakst som kordegn i Islebjerg. Allan ønsker den samme vikartakst, som han får i andre kirker. Fælles vikartakster skal gøre det lettere at administrere lønnen og kan forhindre konkurrence kirkerne imellem. Det foreslås også at ophæve befordringsgodtgørelsen.

Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde, så menighedsrådet kan nå at læse tallene igennem.

 

9. Gebyr for brug af kapellet til udensogns kister?

Punktet er endnu ikke blevet behandlet i Provstiudvalget, men kommer på dagsordenen på næste Provstiudvalgsmøde d. 7. maj 2014.

Punktet tages op igen på næste menighedsrådsmøde.

 

10. Status for nyt køkken

 Køkkenudvalget skal holde et møde for at skitsere en tegning over køkkenet.

ILP foreslår at invitere den bygningssagkyndige Ole Aabel med til et køkkenudvalgsmøde. Køkkenudvalgsmødet blev foreslået til torsdag d. 8. maj om aftenen, så Ole Aabel kan være med.
BL kontakter Ole.

Det skal undersøges om der findes skydedøre, der også kan fungere som branddøre.

 

11. Maling af kirke og våbenhus

BL har indhentet to tilbud på maling af kirken og våbenhus.
Det ene tilbud er 87.500 ex. moms og det andet tilbud er på 87.346 ex. moms. Menighedsrådet vedtog at takke ja til tilbuddet fra Jægerspris Malerfirma på 87.500 ex. moms.

Det vil vare ca. 3 uger at male kirken og våbenhuset.

Menighedsrådet vedtog at foreslå malerfirmaet at kirken og våbenhuset bliver malet i uge 25, 26 og 27 – fra den 16. juni – 6. juli 2014.

Når datoen ligger fast skal der evt. ansøges Frederikssund Kirke om at låne deres kirke til de bisættelser, der måtte komme i perioden.

Punktet tages op igen på næste menighedsrådsmøde.

 

12. Status for ny computer samt trådløst netværk

TBS fremlagde to forslag til en ny stationær computer til kopirummet, som kan købes i Fona. Menighedsrådet vedtog at købe en Packard Bell computer til 2999 kr. BL og Hanne sørger for at købe den.

 

Det trådløse netværk er blevet oprettet, men pt. virker det kun på   den bærbare computer. TBS kan ikke få det til at virke på smartphones og lign.TBS kontakter TDC om problemet.

 

13. Kirken holde åbent eller lukket Grundlovsdag/

5. juni 2014?

Menighedsrådet vedtog at kirken holder lukket Grundlovsdag – 5. juni 2014.

 

14. Eventuelt

Koncerten med Ida Rigels bliver onsdag d. 4. juni kl. 19.30.