Maj 2014 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Frode Skjold (FS), Hanna Thomasen (HT), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), Peter Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Afbud fra: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Kjersgaard (KK), Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN)
samt Kirsten Barfod (KB). 
 
Desuden er Bodil Skjoldan Petersen (stedfortræder) tilstede.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Meddelelser ved formanden.

3. Meddelelser ved sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Vikartakster gældende for Frederikssunds kirker

6. Status for nyt køkken

7. Status for maling af kirke og våbenhus

8. Ny kopimaskine

9. Eventuelt

 

Mødet slut: 21.00

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

FS gennemgik postlisten.

 

Frederikssund Provsti har indkaldt til budgetsamråd onsdag d. 18. juni 2014 kl. 19.00 i Skibby sognegård. FS deltager og kontakter KB om hun kan deltage.

 

Provsten har sagt ok til at aflyse gudstjenesten søndag d. 22. juni 2014 pga. maling af kirken.

 

Kirkeweb har sendt to tilbud om et nyt abonnement enten gældende i en 2-årig periode eller i en 3-årig periode. Menighedsrådet vedtog at takke nej til tilbuddene, og kun have et et-årigt abonnement.

 

Der er valgkursus, vedrørende menighedsrådsvalget til efteråret, i   Roskilde lørdag d.14. juni 2014
– FS deltager.

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP – status for konfirmationer og konfirmandindskrivning.

 

Una Skott har takket nej til endnu en gang babysalmesang pga. for lang transport.

 

Forslag om måske at starte noget salmesang op for større børn.

 

ILP har læst en artikel om at Rotary har sponseret en hjertestarter til en kirke – måske den lokale Rotary også vil sponsorere en hjertestarter til Islebjerg Kirke? Det skal undersøges nærmere.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Styringssystemet på det gamle varmeanlæg er gået i stykker og skal udskiftes. Tekniker kommer og kigger på det i starten af juni.

 

Mens kirken bliver malet – skal pærerne i loftet skiftes, mens der er stilladser oppe? Menighedsrådet vedtog at få udskiftet pærerne i de øverste rækker.

 

Menighedsrådet vedtog at opsige abonnementet på den mobiltelefon, der ligger på kordegnekontoret og aldrig bliver brugt.

5. Vikartakster gældende for   Frederikssunds kirker

PH har set på tallene for organistvikarer. Diskussion vedrørende de enkelte takster for organistvikarer. PH mener tallene i nogle tilfælde ligger for lavt.

Menighedsrådet vedtog at tilslutte sig de fælles vikarsatser – TBS giver Søren Hjorth besked.

6. Status for nyt køkken

Der har været holdt møde i køkkenudvalget. Konklusion: Ikke hele væggen skal rives ned, men i stedet skal der laves en åbning i væggen. Så måske skal der ikke en bærende bjælke op alligevel. Dette er ved at blive undersøgt.

Til gengæld skal der flyttes et nedløbsrør, der kommer oppe fra taget.

 BL fremviste en arbejdstegning.

Punktet tages op igen på næste menighedsrådsmøde.

7. Status for maling af   kirke og våbenhus

Kirken og våbenhuset bliver malet som aftalt i uge 25,26 og 27. Der bliver sat nogle maleprøver hist og pist i kirken og våbenhuset.

8. Ny kopimaskine

Den gamle kopimaskine er gået i stykker og er blevet kasseret, og der er indkøbt en ny kopimaskine til ca. 20.000 kr. Dog har den nye kopimaskine ikke en såkaldt ”finisher” til at folde salmefoldere, som den gamle havde. En ”finisher” til den nye maskine vil koste 7500 kr. Menighedsrådet vedtog ikke  at anskaffe en ny ”finisher”, da det er for dyrt i forhold til hvor lidt den skal bruges. TBS har hørt om en foldemaskine i en anden kirke, og kontakter kordegnen der for at høre om denne maskine og hvad den koster. Punktet tages op igen på næste menighedsrådsmøde.

9. Eventuelt

Det blev besluttet at udnævne en tidligere menighedsrådsformand og nuværende frivillig til æresmedlem af Islebjerg menighed og derfor betænke ham med en gave i anledning af hans runde fødselsdag.