August 2014 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 14. august 2014 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Afbud fra: Peter Hermann (PH) medarbejderrepræsentant/organist samt Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN).
Dan Kjersgaard er indkaldt som stedfortræder for sidstnævnte.

Desuden deltager Bodil Skjoldan Petersen (BSP) som tilhører.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport – 2. kvartal

6. Fordeling af de ”frie midler”

7. Vikar for kordegnen ved ferie og sygdom

8. Underviser til babysalmesang

9. Skriftlige aftaler for brug af kirkens lokaler?

10. Tværs-møde i Kingos Minde, Slangerup mandag den 15. september 2014

11. Status for nyt køkken

12. Kordegnen adgang til dataarkiv på DAP (Den digitale arbejdsplads)?
 
13. Menighedsrådsvalg 2014
 
14. Eventuelt

15. Lukket møde - Personsag

Punkt 5 kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Mødet slut: 22.15

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Der blev tilføjet et ekstra punkt – menighedsrådsvalg 2014 – som punkt nr. 13. Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

LDN har meddelt at hun ikke stiller op til næste menighedsrådsvalg.

 

PH har ansøgt skriftligt om at få overført 5 feriedage til næste   ferieår – menighedsrådet godkendte ansøgningen.

 

FS gennemgik postlisten.

 

3. Meddelelser ved sognepræsten

Der er indskrevet 45 konfirmander til konfirmation.

 

Nyt arrangement til Pinse – Pinsedag – sammen med de grønne spejdere.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KK – har haft afholdt to møder med kirketjenerne samt haft MUS-samtale med PH – han ønsker et nyt orgel. Måske skal man søge en fond? ILP – det er tidligere blevet undersøgt, om der er nogen fonde uden succes. KK efterlyser nogle, der vil hjælpe PH med at søge efter nogle fonde. Ingen kunne afse tid pt.

 

Fremover tager GM sig af opgaven med at sørge for blomster ved længerevarende sygdom eller indlæggelse blandt personalet eller menighedsrådet – kordegnen kontakter GM, når hun får kendskab til længerevarende sygdom eller indlæggelse. GM sørger også for gaver til runde fødselsdage, osv.

 

BL – kirken er blevet malet, og der er blevet rettet op på småfejl.

 

Der kommer snart tilbud på de gummifuger, der skal fuges i henhold til synsrapporten.

 

Ovenlysvinduerne i kirken er blevet fuget, fordi der løb vand ind. Men nu drypper det ude i kapellet ved ovenlysvinduet – BL kontakter håndværkeren.

 

Der er ved at blive udarbejdet en personalehåndbog for kirkens ansatte og øvrige brugere af kirken – udkastet fremlægges på næste menighedsrådsmøde.

 

5. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport
– 2. kvartal

KB gennemgik kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten blev godkendt, og underskrevet af formanden (FS) og kassereren (KB). Der er overskud efter malingen af kirken på ca. 160.000 kr., ca. 50.000 kr. efter nye glasfacader i præsteboligen og et overskud på 40.000 kr. Provstiet skal søges om at overføre pengene til de formål menighedsrådet beslutter sig for.

6. Fordeling af de ”frie midler”

BL – har undersøgt hvilket mærke af borde og stole kirken muligvis skal have, men mangler at undersøge prisen. Punktet tages op igen på næste menighedsrådsmøde.

7. Vikar for kordegnen ved ferie og sygdom

Allan Kongsted har mundtligt til ILP og TBS opsagt sin stilling som kordegnevikar, dog vil han gerne fortsætte sit PR-arbejde for kirken. KK kontakter Søren Hjorth med henblik på at indlede et samarbejde mht. kirkebogsføringen mellem kordegnene i Islebjerg og Frederikssund sogne evt. også efter kontakt til Frederikssund Menighedsråd.

8. Underviser til babysalmesang

PH har sendt en mail med forslag til undervisere i babysalmesang efter at have forhørt sig i nabosognene – organisten i Græse, Balder Neergaard foreslår at spørge Signe Voldby om hun kender nogle emner. Bo Davidsen tilbyder at undervise i babysalmesang – menighedsrådet vedtog at takke nej til tilbuddet. Forslag om at høre Karen Nielsen - ILP kontakter hende. ILP kontakter Signe Voldby for at høre om den underviser, de har haft i Græse Kirke, kunne være et muligt emne. Måske skal man forhøre sig på musikskolen igen?

9. Skriftlige aftaler for brug af kirkens lokaler?

DK har lavet et oplæg, som blev uddelt og gennemgået af DK. Senest en måned før brug af kirkens lokaler, skal menighedsrådet skriftligt søges om lån af kirkens lokaler. Menighedsrådet vedtog at tilslutte sig oplægget med et par få rettelser. FS sørger for at de der låner kirkens lokaler udfylder blanketten ” Aftale om brug af lokaler”, og blanketten opbevares efterfølgende hos kordegnen.

10. Tværs-møde i Kingos Minde, Slangerup,
mandag den 15. september 2014

Diskussion om hvorvidt menighedsrådet fortsat skal være med i tværs-møderne. Menighedsrådet vedtog ikke at deltage i mødet. FS kontakter Slangerup Menighedsråd og meddeler dette.

11. Status for nyt køkken

ILP – der skal ske noget nyt! Enten nedsætte et nyt køkkenudvalg eller kontakte en konsulent. Er ønskerne til et nyt køkken nedfældet på et papir? Hvor stort skal køkkenet være? ILP foreslår at få et bud fra to-tre konsulenter evt. fra nogle køkkenfirmaer. Menighedsrådet vedtog at køkkenudvalget skal tage kontakt til 3 konsulenter. Diskussion om hvorvidt   køkkenet skal udvides i areal eller ej. HT indtræder i det eksisterende køkkenudvalg, og køkkenudvalget fremlægger 3 bud på arbejdstegninger på de eksisterende kvadratmeter til næste menighedsrådsmøde.

12. Kordegnen adgang til dataarkiv på DAP
(Den digitale arbejdsplads)?

Menighedsrådet vedtog at give kordegnen adgang til dataarkivet på DAP – kordegnen og FS sørger for dette.

13. Menighedsrådsvalg 2014

Der er orienteringsmøde om menighedsrådsvalget tirsdag den 16. september 2014 kl. 19.00.

BL orienterede om hvad der skal ske på mødet. Forsamlingen kan vedtage at lave et opstillingsmøde umiddelbart efter orienteringsmødet. De forskellige opgaver/emner til mødet blev fordelt. FS kontakter Allan vedrørende annonce om menighedsrådsvalget til avisen.

Forslag om at spørge Axel Bang om han vil være ordstyrer til   orienteringsmødet – FS kontakter ham og giver kordegnen besked.

14. Eventuelt

KB – efterlyser emner til den nye personalehåndbog.

Forplejning til menighedsrådsmøder dækkes af kirkekassen.

15. Lukket møde - Personsag

Lukket møde – derfor intet offentligt referat.