September 2014 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode   Skjold (FS),

Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), Peter Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Desuden deltager Dan Kjersgaard (DK) stedfortræder som tilhører samt Ruth Stenbak som tilhører.

Alle er fremmødt.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og   dagsorden

2. Revideret årsregnskab   2013 – behandling og godkendelse

3. Behandling og endelig   godkendelse af budget 2015

4. Meddelelser ved formanden

5.           -            -   sognepræsten

6. Meddelelser ved øvrige   medlemmer af rådet

7.Evaluering af   papirservietter på toiletterne

8. Kollektlisten –   nedsættelse af udvalg

9. Behandle + godkende   personalehåndbogen

10. Fordeling af de ”frie   midler”

11. Ny behandling og   godkendelse af vikartakster for kirkepersonale

12. Indkøb til babysalmesang

13. Eventuelt

14. Lukket møde - Personsag

Mødet slut: 22.55

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Retningslinjer vedr. lån af kirkens lokaler behandles under pkt.9. Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Revideret årsregnskab 2013 –
  behandling og godkendelse

Revisorprotokollatet blev oplæst og taget til efterretning. Ligeledes blev konklusionen fra revisors erklæring oplæst. Årsregnskabet for 2013 blev endelig godkendt af menighedsrådet og bemærkningerne blev taget til efterretning. Samtlige menighedsrådsmedlemmer underskrev protokollatet og revisorerklæringen. Menighedsrådet er obs på at indskydergarantien er 750.000 kr. på kirkens bankkonto , men da det koster et gebyr at have endnu en bankkonto er der ikke oprettet endnu en konto. Kollektregnskabet skal indskrives på bilag 2 i årsregnskabet – dette sørger regnskabsfører Søren Hjorth for sker.

Fremover fører Søren Hjorth indsamlingsformål og beløb ind i årsregnskabet.

3. Behandling og endelig godkendelse
  af budget 2015

Den kirkelige ligning for 2015 har givet Islebjerg Sogn 13.000 kr. mere i kirkekassen end først budgetteret, så det samlede beløb udgør 2.492.000 kr. De 13.000 kr. vedtog menighedsrådet at føre ind på kontoen udvendig og indvendig vedligeholdelse af kirken – kontonr. 223010 og 223020. FS og KB underskrev budget 2015. Der er kommet en anlægsbevilling til nyt ventilationsanlæg i kirken på 75.000 kr.

4. Meddelelser ved formanden

FS gennemgik postlisten.

 

Fjordbyens Sønner ansøger om lov til at låne menighedslokalet til spejdernes julefest 11. december 2014 kl. 17-22 – menighedsrådet vedtog at give lov. FS svarer dem.

Der er kommet en henvendelse fra Teaterfestivalen vedrørende at låne menighedslokalet tirsdag d. 21. april 2015 og torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 og kl. 19.00 til teaterforestillinger – menighedsrådet har tidligere godkendt ansøgningen, så det er i orden.

5. Meddelelser ved sognepræsten

Den musikalske andagt er kommet godt fra start.

Hvis ILP er forhindret i at tage andagten, er det arrangeret sådan at en anden kan tage over.

ILP og årets konfirmander skal på Københavnertur den 18. november 2014 sammen med Frederikssunds konfirmander, i alt 104 konfirmander, og de har fået lov at låne Marienlystskolens togkort. De skal besøge Mariakirken og Helligåndskirken, hvor Vibeke Lind fra Kirkens Korshær vil fortælle lidt om Mariakirken.

I marts måned kommer Folkekirkens Nødhjælp Sultkaravane på besøg og fortæller for konfirmanderne.

6. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Der er kommet tilbud om 5 gratis fyraftenskurser udbudt af Frederiksborg Distriktsforening. KK har tilmeldt sig et kursus for kontaktpersoner 21. oktober 2014 i Græse. KB har tilmeldt sig et kursus i lønforhandling 1. oktober 2014 i Frederikssund præstegård. KK,HT og KB overvejer at deltage i kurset vedr. konfliktløsning den 6. november 2014 i Nødebo Præstegård.

KK – der skal ske en drøftelse vedr. arbejdsmiljøet – foreslår at det sker når APV´erne skal fornyes – drøftelserne skal nedfældes på skrift.

Det er blevet observeret at der er blevet røget oppe på kirkens tag – menighedsrådet henstiller til at der ikke ryges oppe på kirkens tag. Dette bliver også indskrevet i personalehåndbogen.

BL – der ligger mange cigaretskodder på jorden udenfor. Vil det hjælpe at sætte askebægre op udenfor ved bænkene?

Altervinen/druesaften, som bliver brugt ved højmessen, er udgået af produktion. 
Der er indhentet forskellige forslag til alternativer, som skal smagsprøves. Der bliver brugt ca. ¾ flaske pr. gang til højmessen, og den kan holde ca. en uge efter åbning i køleskabet. Menighedsrådet smagte på de foreslåede   alternativer, og vedtog at bruge druesaften af mærket Beutelsbacher.

Opvaskemaskinen er gået i stykker og der er indkøbt en ny   industriopvaskemaskine som er en energibesparende kondensopvaskemaskine af mærket Winterhalter. Prisen er 47.232 kr. inkl. moms og montering. Maskinen genanvender vandet og opvasken varer 3 minutter.

Maskinen bliver leveret og installeret mandag eller tirsdag morgen i uge 40.

Retningslinjer for brug af opvaskemaskinen skal nedfældes på papir. Opvaskemaskinen kan stilles op i flere højder.

Con Amore synger ved højmessen til Alle Helgen – Betalingen bliver et par flasker vin, dog udbetales der ikke befordringsgodtgørelse.

Der opfordres til at flere bidrager med stof til nyhedsbrevet –   henvendelse skal til Allan Kongsted.

Allan skal have besked om pressemeddelelser i god tid, så de kan nå med i avisen inden arrangementet finder sted.

7. Evaluering af papirservietter på toiletterne

Menighedsrådet er meget tilfredse med papirservietterne. De koster ca. 2500 kr. om året. Vedtaget at fortsætte med papirservietterne.

8. Kollektlisten – nedsættelse af udvalg

FS, BL og HT meldte sig til udvalget.

9. Behandle + godkende personalehåndbogen

Et udkast til en personalehåndbog blev omdelt.

KB læste op af håndbogen, og der blev tilføjet visse ændringer og tilføjelser. Diskussion af de forskellige emner i håndbogen. Udvalget bag personalehåndbogen mødes igen den 9. oktober 2014 kl. 17.15 til et nyt møde. Personalehåndbogen behandles igen på næste menighedsrådsmøde.

Forslag om at offentliggøre personalehåndbogen på hjemmesiden – Menighedsrådet vedtog at håndbogen er til intern brug, så den skal ikke offentliggøres.

Personalehåndbogen kan lægges ind under gruppen ”Medarbejdere” på hjemmesiden, så den er tilgængelig for kirkens medarbejdere.

Det skal tilføjes som et bilag til de ansattes ansættelseskontrakter at der foreligger en personalehåndbog.

 

Blanketten ”Aftale om brug af lokaler” blev omdelt til gennemsyn og gennemgået af DK.

Kirkesalen kan kun lånes ud af ILP eller efter tilladelse fra ILP.

BL – skal blanketten også udfyldes vedrørende loppemarked, som arrangeres af kirken? Diskussion om blanketten skal udfyldes for alle aktiviteter i kirken eller kun for lånere af kirkens lokaler/arrangementer der ligger udenfor kirkens område? Menighedsrådet vedtog at blanketten bruges ved kunstudstilling og ved udlån af kirkens lokaler. Diskussion af hvem der skal have køkkenadgang – Reglerne for køkkenadgang skal tilføjes på blanketten. DK opdaterer blanketten.

Menighedsrådet vedtog at anlægget i menighedslokalet kun må betjenes af kyndige personer, der har forstand på anlægget.

Når en ansøgning om lån af menighedslokalet er godkendt af   menighedsrådet, udpeges en person blandt menighedsrådet til at udfærdige en kontrakt med låneren.

10. Fordeling af de ”frie midler”

Der er et samlet overskud på i alt ca. 257.000 kr. i ”frie midler”. Provstiet skal søges om at måtte bruge pengene. Vedtaget at søge Provstiet om at bruge 50.000 kr. på den nye opvaskemaskine.

BL- har undersøgt vedr. nye borde og stole til menighedslokalet – samme slags som de har i Græse, dog med bordmål som de eksisterende borde i menighedslokalet. Tilbud på 50 stole + 24 borde i sort eller hvid + en stolevogn koster 180.568 kr. inkl. moms. Leveringstiden er 4-6 uger.

BL indhenter tilbud på 80 stole. Tilbuddet skal indhentes på skrift og gælde 2-3 måneder.

11. Ny behandling og godkendelse af vikartakster for kirkepersonale

Vikartaksterne er tidligere blevet vedtaget, og menighedsrådet bakker fortsat op om de fælles vikartakster. KK kontakter Søren Hjorth.

12. Indkøb til babysalmesang

Babysalmesangsunderviseren Lisbeth Thormann ønsker sig et  Altklokkespil til ca. 900 kr. til babysalmesang, samt en dukke til 328 kr. og 6 rytmeæg til 217,50 kr. Menighedsrådet vedtog at bevilge tingene. Kordegnen svarer hende.

13. Eventuelt

Kandidatlisten til menighedsrådsvalget skal være færdig inden tirsdag den 30. september 2014 kl. 19.00.

14. Lukket møde - Personsag

Lukket møde - derfor intet offentligt referat.