Oktober 2014 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 30.oktober 2014 kl.19.00


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP samt Tine Birksholm Sejersen(TIB), kordegn/sekretær
for menighedsrådet.

 

Afbud fra: Peter Hermann (PH) medarbejderrepræsentant/organist samt Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN) og Børge Larsen (BL).


Lisbeth Bust Hansen samt Dan Kjersgaard er indkaldt som stedfortrædere for de to sidstnævnte.

 

Desuden deltager Bodil Skjoldan Petersen (BSP) og Ruth Stenbak (RS) som tilhørere.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling og godkendelse af  kvartalsrapport – 3. kvartal

6. Status for nyt køkken

7. Behandle + godkende personalehåndbogen

8. Kørselsgodtgørelse ved vikartjeneste

9. Godkendelse af kollektlisten

10. Nye borde og stole til menighedslokalet?

11. Kirkekontoret holde åbent eller lukket nytårsaftensdag den 31. december 2014?
 
12. Eventuelt

13. Lukket møde - Personsag

 

Punkt 5 kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

 

Mødet slut: 21.15

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. KB vil gerne have præciseret under sidste måneds referat punkt 10, at de 50.000 kr. som er nævnt til indkøb af opvaskemaskinen er taget af det oprindelige tildelte beløb på køkkenkontoen. Differensen mellem de frie midler og stoleindkøbet søges overført til køkkenkontoen.

2. Meddelelser ved formanden

FS gennemgik postlisten.

 

Menighedsrådsvalget den 11. november 2014 er aflyst, da der kun er indkommet én kandidatliste. Der er kun kommet 6 kandidater, så der skal rettes henvendelse til biskoppen efter det konstituerende menighedsrådsmøde, om hvorvidt der kan søges om dispensation til at være 6 i rådet eller om der skal være udfyldningsvalg.

 

FS fortalte om Landemodet.

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP tager på københavnertur med konfirmanderne den
18. november sammen med Frederikssunds konfirmander.

 

1. søndag i advent medvirker babysalmesangsdeltagerne
i højmessen.

 

2. og 3. søndag i advent er der engletema til højmesserne, og der skal laves engle.

 

Mikkel Højholt, sognepræst i Ferslev-Vellerup skal muligvis være 25% præst i Islebjerg – startende fra 1.1.2015. ILP ser meget frem til det – den endelige beslutning træffes af provsten og biskoppen i næste uge.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KK – BSP, KK og evt. DK og Hanne sørger for ophængning til kunstudstilling den 8. november. Tidspunktet afhænger af om der kommer en bisættelse. KK har bedt Allan om at sætte en pressemeddelelse i lokalavisen.

 

KK – har været til et fyraftensaftensmøde den 21. oktober i Græse vedr. kontaktpersonens rammer og ansvar. Drøftelse af arbejdsmiljøet skal ske til medarbejdermødet i foråret.

KK – spurgte til mødet om en stedfortræder for kontaktpersonen kan have kontaktpersonens kompetencer – og dette blev bekræftet.

 

KK og KB har tilmeldt sig et kursus den 6. november i Nødebo angående konfliktløsning.

 

KB – har været til et fyraftensmøde i Frederikssund den
1. oktober om lønforhandling holdt af Landsforeningen for Menighedsråd.

5. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport –
3. kvartal

KB gennemgik kvartalsrapporten. Det ser fornuftigt ud. Der er pt. ca. 126.000 kr. i overskud. Kvartalsrapporten blev godkendt og underskrevet af formanden (FS) og kassereren (KB).

6. Status for nyt køkken

Der er ikke nogen endelig afklaring endnu. Der har været 3 køkkenkonsulenter fra KVIK, HTH og Evita, men der er ikke kommet nogle tilbud endnu. Der har været en gulvmand ude og give et overslag på gulvet.

7. Behandle + godkende personalehåndbogen

Menighedsrådet godkendte personalehåndbogen. Personalet skal have et eksemplar af håndbogen udleveret – denne udleveres på næste personalemøde den 4. november 2014 - samt have tilføjet i deres ansættelseskontrakter, som et bilag, at der foreligger en personalehåndbog. KK og kordegnen sørger for dette.

Deadline for udfyldelse af blanketten   ”Aftale om brug af lokaler” for de nuværende lånere af kirkens lokaler (Y´s Men´s Club, Frederikssund Philatelistklub, Budstikkens Venner og Ældresagens Stolegymnastik) er senest 1. januar 2015 – FS sørger for dette.

8. Kørselsgodtgørelse ved vikartjeneste

Menighedsrådet har tidligere vedtaget at der ikke er kørselsgodtgørelse ved vikartjenester, men i Frederikssund sogn gives der kørselsgodtgørelse ved enkeltstående tjenester, men ikke ved hele dagstjenester. Menighedsrådet vedtog at give kørselsgodtgørelse ved enkeltstående tjenester ligesom Frederikssund sogn. KB giver Søren Hjorth besked.

9. Godkendelse af kollektlisten

Kollektlisten blev godkendt.

10. Nye borde og stole til menighedslokalet?

KB, BL og Hanne har haft besøg af en konsulent fra stolefirmaet. Tilbuddet lyder på 227. 665 kr. for borde og 80 stole. Menighedsrådet har tidligere vedtaget at købe dem. BL bestiller dem. Leveringstiden er 6-8 uger. Bordene er lyse og stolene sorte. Menighedsrådet vedtog at sælge de gamle borde og stole i Den blå avis.Troels tager billeder af de gamle borde og stole og kordegnen sørger for at oprette en annonce på Den blå avis.

Provstiet har godkendt at nogle af de frie midler går til borde og stole i menighedslokalet, så det økonomiske er på plads.

11. Kirkekontoret holde åbent eller lukket nytårsaftensdag den 31. december 2014?

Da kordegnen har ferie, må det være op til Søren Hjorth om kirkekontoret holder åbent eller lukket, da han passer kirkekontoret denne dag. Kordegnen kontakter Søren Hjorth om dette.

12. Eventuelt

Ole Aabel skal spørges om han stadig vil være bygningskyndig for det nye råd – FS kontakter ham.

 

Der er møde i udvalget vedr. Weekend-højskolen fredag d. 7. november kl. 11.30, hvor temaet bl.a. skal findes.

13. Lukket møde - Personsag

Lukket møde – derfor intet offentligt referat.