November 2014 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 13. november 2014 kl. 20.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS), Hanna Thomasen (HT), Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP) samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Desuden deltager Dan Kjersgaard (DK) og Bodil Skjoldan Petersen (BSP)som tilhører.

 

Afbud fra: Kirsten Kjersgaard (KK) og Peter Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist.

 

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Status for nyt køkken

6. Personalehåndbogen – genbehandles pga. tilføjelser/ændringer

7. Eventuelt

 

 

Mødet slut: 22.00

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

FS gennemgik postlisten.

 

Der er kommet en henvendelse fra Kirkefondet vedrørende at kirken kan være med i folderen om åbne vejkirker – menighedsrådet vedtog ikke at være med i folderen.

 

3. Meddelelser ved sognepræsten

Mikkel Højholt starter pr. 1. januar 2015 som 25% præst. Der bliver en ekstra gudstjeneste søndag den 21. december kl. 10.00, hvor menigheden kan hilse på ham – og med et lille traktement efter gudstjenesten.

 

Konfirmanderne er begyndt at producere engle til gudstjenesterne 2. og 3. søndag i advent. Grete Lorck vil fortælle om Danmission i den forbindelse.

 

Ældresagens Stolegymnastik benytter lydanlægget selvom de ikke har lov – ILP har påtalt dette over for dem. ILP nævnte over for dem at de skal udfylde en blanket ”Aftale om brug af lokaler”. Derudover er stolegymnastikken begyndt at opbevare ting i depotrummet og indtage mad.

 

Vilkårene for lån af menighedslokalet skal indskærpes over for   brugerne. De indgåede aftaler med brugerne af menighedslokalet skal forelægges på menighedsrådsmødet.

 

De udfyldte blanketter ”Aftale om brug af lokaler” opbevares i en mappe i menighedsrådslokalet.

 

Der er allerede kommet 6 ansøgninger til julehjælp, selvom det ikke har været annonceret endnu. Fristen for at søge julehjælp er søndag d. 14. december 2014.

 

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Der er kommet en ordrebekræftelse på de nye borde og stole – de bliver leveret i starten af det nye år.

 

Der er problemer med udendørsbelysningen – der er muligvis tale om en kabelfejl, som ikke kan lokaliseres pt. Men nu er det tilkoblet på en ny måde, så det virker igen.

 

Tilbud på ventilation og varme til kirken lyder på 73. 450 kr. eks. moms. Firmaet foreslår dog også at lave noget internet-opkobling, så varmeanlægget bl.a. kan styres hjemmefra, både af brugeren og reparatøren. Samlet pris med internet er 82.750 kr. eks. moms. Dertil kommer noget vvs-arbejdsløn oveni. Menighedsrådet vedtog at takke ja til tilbuddet, men først gældende fra 1. januar 2015, da tillægsbevillingen på 75.000 kr. fra Provstiet først er gældende derfra. BL kontakter firmaet og spørger om tilbuddet kan gælde til 1. januar 2015.

 

KK og KB har været på kursus i konfliktløsning, og det var et godt brugbart kursus.

 

Troels ønsker et topnøglesæt på 1400 kr. Argumentet er, at han så kan udføre nogle håndværksmæssige opgaver. Menighedsrådet vedtog at sige nej, da de ikke mener at der er så store håndværksmæssige opgaver i kirketjenerstillingen at der er behov for et sådan sæt. KB har dog givet ham lov til at købe et sæt skruetrækkere.

LDN – udtrykker stor tilfredshed med arrangementet Alle Helgens dag hvor Con Amore deltog. Koret vil gerne deltage en anden gang.

5. Status for nyt køkken

Der har været tre køkkenkonsulenter ude og der er kommet svar tilbage fra to af køkkenfirmaerne. I det ene tilbud skal køkkenudvalget først til Hillerød og vælge greb, skuffer m.m., inden der kan gives en pris. Det andet tilbud lyder på
80. 731,69 kr. inkl. moms, men minus hårde hvidevarer, el og   vvs.

BL gennemgik tilbuddene, som blev uddelt til gennemsyn. BL fortsætter i køkkenudvalget selvom han udtræder af menighedsrådet. Punktet tages op igen på næste menighedsrådsmøde.

6. Personalehåndbogen – genbehandles pga. tilføjelser/ændringer.

DK uddelte et nyt eksemplar af blanketten ”Aftale om brug af lokaler” til gennemlæsning.

 

Der er konstateret et par småfejl i Personalehåndbogen, som bliver rettet ved en redigering.

 

Fakta om lønforhandling skal med i Personalehåndbogen.

 

Derudover skal der skrives om kirkens Logbøger (bøger vedr. lån af kirkens inventar og lån af kirkens bøger /DVD´ere) samt lån af menighedslokalet til kirkens personale og menighedsrådet til private fester.

7. Eventuelt

KB har fundet tre graverende fejl i det sidste nyhedsbrev – der SKAL læses korrektur! Problemet er at nyhedsbrevet først er klar til korrektur sent på aftenen, og bliver sendt af sted til offentligheden inden ILP eller kordegnen kan nå at læse korrektur. Det skal præciseres over for Allan at der skal være mindst 48 timer til at læse korrektur i – ILP foreslår at en tredje udover ILP og kordegnen læser korrektur – DK tilbyder at hjælpe. DK kontakter Allan om ovenstående.

 

Kirkens 4 forskellige nyhedsmedier – årsfolderen, nyhedsbrevet, månedskalenderen og hjemmesiden har alle forskellige skrifttyper mht. navnet ”Islebjerg Kirke” – DK foreslår at få én fælles skrifttype på alle 4 ting –   DK vil tage dette op i PR-udvalget.

 

BL fortsætter som frivillig i kirken og vil bl.a. gerne stå som   medhjælper til mindesamvær.

 

 

BL og LDN blev takket for deres tid i menighedsrådet og fik overrakt en lille gave.