Konstituerende menighedsrådsmøde 13. november 2014 | Islebjerg Kirke

Referat af  konstituerende menighedsrådsmøde   13. november 2014 kl. 18.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS), Hanna Thomasen (HT), 
Ruth Stenbak (RS), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP) samt kordegn/sekretær for menighedsrådet Tine Birksholm Sejersen(TIB).

 

Afbud fra: Kirsten Kjersgaard (KK) – som stedfortræder er indkaldt Bodil Skjoldan Petersen (BSP) samt afbud fra Peter Herman, organist/medarbejderrepræsentant.

Desuden deltager som tilhørere: Børge Larsen (BL) og Dan Kjersgaard   (DK).

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3 og menighedsrådslovens §6 stk.2

3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.

4. Valg af formand jf. menighedsrådslovens §8 stk.1.

5. Valg af næstformand jf. menighedsrådslovens §8 stk.2

6. Valg af kirkeværge jf. menighedsrådslovens §9 stk.1

7. Valg af kasserer jf. menighedsrådslovens § 9 stk.2

8. Valg af sekretær jf. menighedsrådslovens § 9 stk.4

9. Valg af kontaktperson jf. menighedsrådslovens § 9 stk.5

10. Valg af bygningskyndig jf. menighedsrådslovens §9 stk.8

11. Valg af underskriftsberettiget jf. menighedsrådslovens § 9 stk.9

12. Valg af stående udvalg jf. menighedsrådslovens § 17 stk.1 (for   ikke selvejende kirker § 19)

13. Valg af medl. til det stående præstegårdsudvalg i flersognspastorater, jf. menighedsrådslovens § 18

14. Valg af valgbestyrelse jf. valglovens §6 stk. 1

15. Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2

16. Fastsættelsen af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6.

17. Tid for 1. møde i funktionsperioden

18. Dispensation til at være 6 medlemmer i menighedsrådet el. udfyldningsvalg ? –  ansøgning stiles til biskoppen.

18. Eventuelt

 

 

Mødet slut: 19.00

 

1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 13 udgår, da Islebjerg Sogn ikke er et flersognspastorat. Nyt punkt 18 på dagsordenen, da der er opstået det problem, at der kun er valgt 6 medlemmer ind i det nye menighedsråd, og der skal være 7 medlemmer. Menighedsrådet skal evt. ansøge biskoppen – via Provsten – om dispensation til kun at sidde 6 medlemmer i menighedsrådet. (Se punkt 18). Biskoppen afgør   dernæst om menighedsrådet må få dispensation til kun at være 6 medlemmer eller om der skal udskrives udfyldningsvalg.
 
  Dagsorden blev herefter godkendt.

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3 og menighedsrådslovens §6 stk.2

Alle kandidater er valgbare.

3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf.   menighedsrådslovens § 7.

Ruth Stenbak underskrev erklæringen.

4. Valg af formand jf. menighedsrådslovens §8 stk.1

Kirsten Kjersgaard og Frode Skjold er kandidater. 0 stemmer på Frode Skjold og 6 stemmer på Kirsten Kjersgaard . Kirsten Kjersgaard blev valgt.

5. Valg af næstformand jf. menighedsrådslovens

 § 8 stk.2

Frode Skjold er kandidat. 6 stemmer til Frode Skjold. Frode Skjold blev valgt.

6. Valg af kirkeværge jf. menighedsrådslovens § 9 stk.1

Frode Skjold blev valgt.

7. Valg af kasserer jf. menighedsrådslovens § 9 stk.2

Kirsten Barfod blev valgt.

8. Valg af sekretær jf. menighedsrådslovens § 9 stk.4

Ingen blev valgt, da funktionen ligger hos kordegnen.

9. Valg af kontaktperson jf. menighedsrådslovens

 § 9 stk.5

 
  Ruth Stenbak blev valgt.

10. Valg af bygningskyndig jf. menighedsrådslovens §9 stk.8

 
Ole Aabel blev valgt.

11. Valg af underskriftsberettiget jf. menighedsrådslovens § 9 stk.9

Kirsten Barfod blev valgt.

12. Valg af stående udvalg jf. menighedsrådslovens

§ 17 stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19)

Greta Mikkelsen, Hanna Thomasen og Ruth Stenbak blev valgt.

13. Valg af medlemmer til det stående præstegårdsudvalg i   flersognspastorater, jf. menighedsrådslovens § 18

Punktet udgår, da Islebjerg Sogn ikke er et flersognspastorat.

14. Valg af valgbestyrelse jf. valglovens §6 stk 1

Kirsten Kjersgaard, Frode Skjold og Greta Mikkelsen blev valgt

15. Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens §6, stk.2

Frode Skjold blev valgt.

16. Fastsættelsen af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens   § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf.   menighedsrådslovens § 9, stk. 6.

 

Honoraret blev fastsat til 5500 kr. pr. funktion.

17. Tid for 1. møde i funktionsperioden

1. møde i funktionsperioden bliver torsdag den 8. januar 2015 kl.   19.00 – Greta Mikkelsen  sørger for forplejning.

18. Dispensation til at være 6 medlemmer i menighedsrådet eller udfyldningsvalg ?  – ansøgning stiles til biskoppen.

Menighedsrådet har en mulig 7. kandidat til menighedsrådet, men det vil kræve et udfyldningsvalg at få vedkommende ind i menighedsrådet. Før der tages endelig stilling til hvad biskoppen skal ansøges om, kontaktes den 7. kandidat for at høre om vedkommende er villig til at gå ind i menighedsrådet   på baggrund af et udfyldningsvalg.

Hvis ikke, skal biskoppen ansøges om en dispensation til at sidde 6 medlemmer i menighedsrådet i funktionsperioden.

Kirsten Kjersgaard og Kirsten Barfod retter skriftlig henvendelse til biskoppen – via Provsten.

19. Eventuelt

Intet.