Februar 2015 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet


Deltagere: Kirsten Kjersgaard (KK), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS), Ruth Stenbak (RS), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP) Peter Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Desuden deltager Dan Kjersgaard (DK)  og sognepræst Mikkel Højholt (MH) som tilhører.

Afbud fra: Hanna Thomasen (HT)

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -            -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Planlægning af Menighedsmøde onsdag den 4. marts 2015

6. Blanketter vedr. leje af menighedslokalet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Medarbejdermøde – dato findes

8. Personalet betale for maden ved arrangementer, hvor de er på arbejde?

9. Mad til Islebjerg Café

10. Forretningsorden + vedtægter – behandles og godkendes

11. Fagligt/socialt møde menighedsrådet/personalet

12. Eventuelt

13. Lukket møde - Personsag

Mødet slut: 21.45

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat blev godkendt. Kirketjener Hanne Buch Petersens opsigelse behandles under pkt. 2. Nyt punkt 13 – lukket møde – på dagsordenen.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten. KK gjorde reklame for fyraftenskurser for menighedsrådsmedlemmer udbudt af Frederiksborg Distriktsforening.

Der er Provstesyn tirsdag den 14. april 2015 kl. 14.00 – synet starter i præsteboligen.

Der har været afholdt Opstillingsmøde, vedr. Udfyldningsvalget, tirsdag den 24. februar 2015, hvor der blev valgt én kandidat – under forudsætning af der ikke kommer flere kandidater eller kandidatlister, når fristen for aflevering af kandidatlister udløber den 10. marts 2015.

 

Kirketjener Hanne Buch Petersen har opsagt sin stilling pr. 1. april 2015 med sidste arbejdsdag d. 22. marts 2015 pga. ferie og fridage.

 

Debat om stillingen fortsat stadig skal være på 37 timer. Besluttet at holde et særskilt møde, hvor timetallet diskuteres. Mødet blev fastsat til tirsdag d. 3. marts 2015 kl. 19.00.

 

KK har modtaget en uopfordret ansøgning vedr. en kirketjenervikar, hvis det skulle blive aktuelt i den periode hvor Troels er alene om arbejdet, indtil der er blevet ansat en ny kirketjener.

 

Der holdes afskedsreception for kirketjener Hanne Buch Petersen onsdag den 18. marts 2015 kl. 20.00.

 

Troels skal spørges om han er villig til at arbejde mere end de 28 timer han er ansat, i den periode hvor der kun er én kirketjener, og om han vil være med i ansættelsesudvalget. RS spørger ham.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Der har været afholdt madmøde til Weekend-højskolen.

 

Der kommer nogle nye gardiner til menighedsrådslokalet, som Inger-Lise har fundet på kirkens loppemarked, og som én af Tæppedamerne er ved at lægge op.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

 

KB har kontaktet Thomas fra HTH køkkenet vedr. koordinering af arbejdet med køkkenet mht. lokale håndværkere – der bliver sendt et skriftligt tilbud til kirken.

 

Phonic  ear har repareret mikrofonen inde i kirken, men har oplyst at lydanlægget snart er forældet. Det er aftalt at der kommer en sælger ud og giver et overslag over en pris på et nyt lydanlæg.

 

Der skal udskiftes to revnede ruder inde i kirken – det vil koste ca. 10.000 kr.

 

Anlægget inde i menighedslokalet skal have udskiftet batteriet – prisen bliver ca. 3000 kr.

Der er blevet lavet en ansættelseskontrakt vedr. babysalmesang, men den gælder kun såfremt der kommer min. 5 deltagere. Ellers annulleres kontrakten.

5. Planlægning af Menighedsmøde onsdag den 4. marts 2015

KK opfordrer til at hele menighedsrådet kommer. FS meldte afbud. Det blev aftalt hvem der skal sige hvad.

6. Blanketter vedr. leje af menighedslokalet

Der er kommet 3 henvendelser/klager vedrørende brug af mikrofonen/anlægget i menighedslokalet, og menighedsrådets beslutning på sidste menighedsrådsmøde om at lånere af menighedslokalet ikke må bruge mikrofonen/anlægget i menighedslokalet.

Menighedsrådet besluttede at låneaftaler skal fornys for et år af gangen.

Menighedsrådet vedtog at kontrakten for Stolegymnastikken skal ændres til at de kun må låne menighedslokalet, når den udløber til maj.

Menighedsrådet vedtog at én fra hver forening får lov at betjene mikrofonen/anlægget efter at have fået en vejledning i betjening af anlægget hos Troels.

Menighedsrådet vedtog at fremover skal alle aftaler om brug af menighedslokalet fornyes d. 1. april i indeværende år.

FS kontakter  Ebbe Skjødt fra Budstikkens Venner og GM kontakter Axel Bang fra Y´s Men´s Club og RS taler med Troels vedr. vejledning i anlægget.

7. Medarbejdermøde – dato findes

Datoen blev fastsat til tirsdag d. 21. april 2015 kl. 09.00. Kordegnen udsender dagsorden midt i marts i samarbejde med RS/kontaktpersonen.

8. Personalet betale for maden ved arrangementer, hvor de er på arbejde?

Menighedsrådet besluttede at personalet ikke skal betale for maden ved arrangementer, hvor de er på arbejde.

9. Mad til Islebjerg Café

Da kirketjener Hanne Buch Petersen snart holder op, skal der findes en anden løsning på mad til Islebjerg Café. Menighedsrådet vedtog at der fremover til Islebjerg Café skal købes ind for ca. 400 kr. til en let anretning gældende fra efterårets caféer.

10. Forretningsorden + vedtægter – behandles og godkendes

Forretningsorden + vedtægter blev behandlet og godkendt samt underskrevet af KK/formanden.

11. Fagligt/socialt møde menighedsrådet/personalet

Der blev nedsat et udvalg bestående af KK, KB ,GM og RS som ser på et arrangement ud af huset til efteråret. Mødet blev fastsat til mandag d. 18. maj 2015 kl. 10.00.

12. Eventuelt

RS spørger til reglerne om ferie for kontaktpersonen. Opslag om hvornår RS/kontaktpersonen holder ferie, vil blive opslået på tavlen i slyngelstuen.

13. Lukket møde - Personsag

Lukket møde – derfor intet offentligt referat.