Marts 2015 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde  torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet


Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS),Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), Ruth Stenbak (RS), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP),Peter Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Alle er fremmødt.

Herudover deltog Dan Kjersgaard (DK), og Bodil Skjoldan Petersen (BSP) som tilhørere.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Meddelelser ved formanden.

3.           -            -   sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet.

5. Behandling + godkendelse af årsregnskab 2014

6. Blanketter vedrørende lån af menighedslokalet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Dato for konstituerende menighedsrådsmøde

8. Dato for ansættelsessamtaler – ny kirketjener

9. Ny dato for medarbejdermøde

10. Ny dato for menighedsrådsmøde i november 2015

11. Kirken/kirkekontoret åbent/lukket Grundlovsdag 5. juni 2015?

12. Eventuelt

Mødet slut: 22.00

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten. KK opfordrer til at flere fra menighedsrådet går ind på DAP og læser nyhederne derinde.

Der er møde i Folkekirkens skoletjeneste onsdag d.
6. maj 2015 kl. 19.00 – ILP og KB deltager.

Der er kommet en ansøgning fra Gitte Grarup/Frederikssund Musikskole om lov til at afholde julekoncert i kirken tirsdag d. 15. december 2015 fra kl. 16.00 – menighedsrådet vedtog at give dem lov.

Bjørn Prassé /Sct. Georgsgilderne har søgt om lov til at låne menighedslokalet torsdag d. 18. juni 2015 fra kl. 16.00 til bespisning af medlemmer af Scleroseforeningen – Menighedsrådet vedtog at give dem lov. FS lukker efter dem.

Bo Mortensen/Grundejerforeningen Islebjerghaven har søgt om lov til at låne menighedslokalet tirsdag d. 12. maj 2015 kl. 18.30 til afholdelse af generalforsamling – Menighedsrådet vedtog at give dem lov. KK og FS sørger for at lukke dem ind/ud.

Kordegnen svarer alle 3 ansøgere på deres ansøgninger.

Babysalmesang bliver ikke til noget i denne sæson, da der kun kom én tilmelding.

Der har været afholdt afskedsreception for Hanne. Hanne afleverer sin nøgle fredag d. 10. april 2015 til kirkekontoret.

Dankortet er afleveret og destrueret. KK og KB har givet Troels fuldmagt til et dankort.

Der er kommet 19 ansøgninger til den ledige kirketjenerstilling. Ansættelsesudvalget mødes i morgen fredag d. 27. marts 2015 kl. 9.30.

Udfyldningsvalget den 21. april 2015 bortfalder, da der kun er indkommet én kandidat, Lena Reimer, som indtræder ved det konstituerende menighedsrådsmøde.

Troels bliver fuldtidsansat fra 1. april 2015, og ansættelsesbeviset udfærdiges af Helsingør Stift.

KK opfordrer til at menighedsrådet deltager i aktivitetsmødet onsdag d. 22. april 2015 kl. 9.00.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Der har været 2 7. klasser på besøg i kirken i forbindelse med Folkekirkens Skoletjeneste.

ILP efterlyser at der bliver etableret et ordentligt WIFInet i kirken. Der skal tages hensyn til at kirkenettet ikke bliver lukket ned. Kordegnen kontakter Provsten  pr. mail og hører om hun kan anbefale en IT-kyndig til at komme ud.

Der har været holdt Kirkebogssyn på kirkekontoret –  der var ingen anmærkninger.

Onsdag d. 8. april 2015 kommer der igen 2 7. klasser til et nyt projekt i Folkekirkens Skoletjeneste.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KB kontaktede den 24. februar 2015 HTH Køkken vedr. deres tilbud, men har ikke hørt fra dem. KB foreslår at køkkenudvalget mødes igen og tager tingene op på ny, så køkkenet kan blive sat i gang.

KB, HT og GM sidder i køkkenudvalget sammen med Troels og den nye kirketjener.

Budgetudvalgsmødet skal holdes i ugen efter påske.

Mødet blev fastsat til onsdag d. 8. april 2015 – tidspunktet bestemmer Søren Hjorth.

KB har ikke hørt fra sælgeren i PhonicEar vedr. et nyt lydanlæg i kirken og menighedslokalet. FS sørger for at rykke sælgeren.

KB - I 2016 kommer der et salmebogstillæg – skal det på kirkens budget for 2016? Hvor mange eksemplarer skal der bruges? Prisen vil blive ca. 15.000 kr. Menighedsrådet vedtog at købe salmebogstillægget i 2016.

5. Behandling + godkendelse af årsregnskab 2014

KB gennemgik årsregnskabet for 2014 og kommentarerne dertil.

Der er et overskud på kr. 311.344 – de såkaldte frie midler.

Årsregnskabet 2014 for Islebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 84446017, Regnskab 2014, afleveret d. 18-03-2015 kl. 13:12 blev godkendt af alle Islebjerg Sogns Menighedsråds medlemmer.

Alle menighedsrådsmedlemmer skal overveje til næste menighedsrådsmøde hvad de frie midler skal bruges til – dog skal det søges via Provstiet inden der kan bruges af pengene.

6. Blanketter vedrørende lån af menighedslokalet

ILP laver en blanket sammen med Ebbe Skjødt fra Budstikkens Venner den 8. april 2015.

Menighedsrådet vedtog at opgaven med at stå for ansvaret for at blanketter bliver udfyldt uddelegeres til DK – med kordegnen i baghånden.

GM har mandag den 23. marts 2015 haft kontakt med Axel Bang fra Y´s Men´s Club med henblik på at udfylde en blanket, og har efterfølgende fået en mail fra Axel Bang om at Y´s Men´s Club ophører i Islebjerg Kirke pr. 1. juli 2015. Menighedsrådet tog mailen til efterretning. Der vil senere blive sendt et officielt brev fra Y´s Men´s Club til menighedsrådet, står der i mailen. Menighedsrådet afventer dette brev.

Præcisering af sidste referat: Første fornyelse af blanketter skal ske 15. august 2015 gældende for
et år.

7. Dato for konstituerende menighedsrådsmøde

Dato for det konstituerende menighedsrådsmøde blev vedtaget til torsdag den 23. april 2015 kl. 18.00 – før det ordinære menighedsrådsmøde. Menighedsrådet bedes møde kl. 17.45 til fotografering.  Det blev aftalt at forplejningen indtages mellem de to menighedsrådsmøder – FS har forplejningen.

8. Dato for ansættelsessamtaler – ny kirketjener

Datoen for ansættelsessamtaler blev fastsat til fredag den 10. april 2015. Tidspunkter aftales med ansøgerne. ILP deltager i ansættelsessamtalerne.

9. Ny dato for medarbejdermøde

På grund af ferie og at det er praktisk at den nye kirketjener kan deltage i medarbejdermødet, blev det vedtaget at flytte medarbejdermødet til tirsdag den 2. juni 2015 kl. 13.00. KK, KB og RS deltager på vegne af menighedsrådet.

10. Ny dato for menighedsrådsmøde
 i november 2015

Menighedsrådet vedtog at flytte menighedsrådsmødet til torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00, så frister for kvartalsrapport og revision af årsregnskab 2014 overholdes.

11. Kirken/kirkekontoret åbent/lukket Grundlovsdag 5. juni 2015?

Menighedsrådet vedtog at holde åbent pga. kirkens udflugt lørdag den 6. juni 2015, hvilket ville betyde at der så ikke kan afholdes bisættelse to dage i træk, og det er ikke acceptabelt.

12. Eventuelt

Kordegnen efterlyser nogle frivillige til at folde salmefoldere til konfirmationerne – KK,KB, RS og GM meldte sig. Datoen blev fastsat til mandag d. 20. april 2015 kl. 10.00.

Alle blomsterne skal gennemgås med et kritisk blik, og smides ud, da der ikke skal bruges tid på blomster. Dog skal dem ude ved kirkedørene bevares ligesom den bibelske have i kirken bevares. Kordegnen skal selv passe sine blomster på kontoret.

Kunstudstillingen tages ned onsdag d. 8. april 2015 kl. 10.00 med hjælp fra DK og BSP.