April 2015 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 23. april 2015 kl. 20.00


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet


Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS),

Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), Ruth Stenbak (RS), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), Peter Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Som tilhører deltager: Lena Reimer (LR) – indtræder først officielt i menighedsrådet den 21. maj 2015.

Alle er fremmødt.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Meddelelser ved formanden.

3. Meddelelser ved   sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Kvartalsrapport  1.kvt. 2015 – behandles og godkendes

6. Budget 2016 –  behandles og godkendes

------------------------- pause -------------------------------------

7. Resultatet af provstesyn af præstebolig og kirke

8. Nedsættelse af udvalg under menighedsrådet

9. Status for personalehåndbogen

10. Kan kirken/kirkekontoret lukkes om mandagen?

11. Eventuelt

Mødet slut: 22.30

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.

Henrik Kryger/NK Løn og regnskab har henvendt sig vedrørende tilbud om at føre regnskab for kirken – menighedsrådet vedtog at takke nej til tilbuddet, da menighedsrådet er godt tilfreds med Søren Hjorth som regnskabsfører. Kordegnen svarer ham.

Der er kommet et brev fra Frederikssund Y´s Men´s Club om at de ophører med deres aktiviteter i kirken pr. 1. maj 2015, herunder kirkefrokost, omdeling af årsfolder og indsamling til Folkekirkens Nødhjælp – menighedsrådet tager deres opsigelse til efterretning.

Der er ligeledes kommet et brev fra Axel Bang, som ønsker at ophøre som indsamlingsleder for Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling – menighedsrådet tog hans opsigelse til efterretning. Fremover vil RS og KB stå for sogneindsamlingen.

Der er kommet nye overenskomster for alle kirkefunktionærerne pr. 1. april 2015.

 

Ole Aabel fortsætter som bygningssagkyndig indtil 1. søndag i advent 2015.

Der har været 19 ansøgere til den ledige kirketjenerstilling – 4 har været til samtale, og der er nu fundet en ny kirketjener.

Brandvæsenet har fået en ny tilkaldsliste, hvor Troels, FS og KK står på som dem der bliver tilkaldt ved alarm.

Der er kommet en henvendelse fra en projektgruppe, kaldet Syng Nyt, vedrørende etablering af en salmedatabase på internettet, hvor de ønsker et økonomisk tilskud. Menighedsrådet vedtog ikke at støtte dem økonomisk. Kordegnen svarer dem.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Stiftet har opfordret til at man ringer ekstraordinært med kirkeklokkerne om aftenen den 5. maj 2015 pga. 70- året for befrielsen. ILP synes at kirken bør være med  - kordegnen undersøger det nøjagtige klokkeslet og dato for klokkeringningen og sørger for at give Troels besked.

Der har været aktivitetsmøde – Tapas og sang ophører.

Mikkel Højholt vil holde 4 familiegudstjenester – 2 i efteråret og 2 i foråret.

Desuden vil der komme 4 foredragsaftener.
Resten af de faste aktiviteter fortsætter.

Årsfolderen vil fremover blive uddelt af frivillige, der får et gavekort som tak for hjælpen.

Der bliver holdt et idémøde vedr. Weekend-højskolen 10. juni 2015 kl. 10.00.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

FS – har aftalt et møde den 6. maj 2015 med en konsulent fra PhonicEar vedrørende et tilbud på nyt lydanlæg i kirken samt et nyt anlæg i menighedslokalet.
ILP foreslår at rykke det til torsdag den 7. maj, så GM, som nyvalgt kirkeværge kan være med.
FS kontakter PhonicEar om datoen kan ændres til 7. maj. ILP, GM, FS og KB deltager i mødet.

RS – der er igangsat en lønforhandling med Danmarks Kirketjenerforening vedrørende den ansøger, som ansættelsesudvalget har valgt som kirkens nye kirketjener, og som forhåbentlig kan starte 1.juni 2015.

KB – informerede om sommerudflugten den 6. juni 2015 – hvad skal prisen være for udflugten? Skal der betales for guidede ture ved Køge Miniby og Stevnsfortet? Menighedsrådet vedtog at der ikke skal være guide til Køge Miniby, men at der skal være guide på Stevnsfortet. Menighedsrådet vedtog at sætte deltagerprisen til 250 kr. Deltagerbetaling og tilmelding skal ske til kirkekontoret senest 22. maj 2015.

KB- der er endelig kommet et tilbud fra HTH køkken med et prisoverslag – prisen er 281.442,27 kr. inkl. moms. Køkkenudvalget holder møde tirsdag d. 28. april 2015.Troels indtræder i køkkenudvalget.

KB foreslår visse ændringer i forhold til de oprindelige planer. Disse vil blive fremlagt på køkkenudvalgsmødet. Samlet periode for køkkenrenoveringen bliver ca. 2-3 uger.

Punktet tages op igen på næste menighedsrådsmøde.

5. Kvartalsrapport 1.kvt 2015 – behandles og godkendes

KB gennemgik kvartalsrapporten og kommentarerne hertil.

Kvartalsrapporten blev godkendt af menighedsrådet og underskrevet af FS og KB.
 

Forbrugsudgifter er ok. Weekend-højskolen har givet et underskud på ca. 14.000 kr. Koncertkontoen er tæt på at blive overskredet.

Søren Hjorth sørger for at sende kvartalsrapporten til Provstiet.

6. Budgetforslag 2016 – behandles og godkendes

KB gennemgik budgetforslag 2016.
KK ønsker at få Y´s Men´s Club slettet i visionsoversigten i budgettet, da de ikke længere holder til i kirken. Budget 2016 blev godkendt af menighedsrådet og underskrevet af KK og KB.

Søren Hjorth sender budgetforslaget til Provstiet.

7. Resultatet af provstesyn af præstebolig og kirke

Synsrapporterne fra synet af præstebolig og kirke blev omdelt til menighedsrådet – FS læste synsrapporterne op.

Murene i kirken skal efterses og fuges, og bør sandblæses så de ligner de originale fuger.

Der er en stor sætningsrevne indvendig ved køkkendøren – der skal lægges noget gips ind – og så skal revnen holdes under observation.

Den store revne i kapellet har ingen betydning, men revnen inde i præstekontoret skal holdes under observation.

Menighedsrådet skal overveje at få søgt om en ekstra bevilling til anskaffelse af et nyt køleanlæg til kapellet.

Alle alterbægrene skal efterses og alterkalken trænger til en ny forgyldning. RS beder Troels om at efterse alterbægrene.

Døren mellem våbenhuset og slyngelstuen skal ordnes, da den binder.

Desuden skal dørene til tårnet og redskabsrummet fornyes. Generelt er kirken meget velholdt.

I præsteboligen skal der reklameres over døren ud til svalegangen – GM sørger for dette.

KK foreslår nyt jord og flis til den bibelske have inde i kirken.

8. Nedsættelse af udvalg

Punktet udsættes til næste menighedsrådsmøde,
da det nye menighedsråd først træder i funktion til menighedsrådsmødet den 21. maj 2015.

9. Status for personalehåndbogen

Punktet tages op igen på næste menighedsrådsmøde.

10. Kan kirken/kirkekontoret lukkes om mandagen?

KK foreslår at lukke kirken om mandagen. Der skal nedsættes et udvalg, som ser på sagen. I udvalget sidder HT, ILP, KK, RS og kordegnen. KK sender et forslag til et møde i september ud på mail.

11. Eventuelt

Dem der skal holde koncert den 6. maj 2015 ønsker at få flyttet halvdelen af kirkebænkene, så de kan være der. Efter aftale med Troels flyttes 3-4 kirkebænke. Dette er blevet meddelt til korlederen.