Maj 2015 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS),

Kirsten Kjersgaard (KK), Ruth Stenbak (RS), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), Peter Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Som tilhører deltager: Bodil Skjoldan Petersen (BSP) og Dan Kjersgaard (DK)

Afbud fra: Lena Reimer (LR) og Hanna Thomasen (HT) og Mikkel Højholt (MH).

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Meddelelser ved formanden.

3. Meddelelser ved   sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Nedsættelse af udvalg

6. Forretningsorden + vedtægter – behandles og godkendes

7. Ny dato for møde i udvalget vedr. Personalehåndbogen

------------------------- pause -------------------------------------

8. Status for nyt køkken

9. Frie midler – hvad skal de bruges til?

10. Eventuelt

 

Mødet slut: 22.00

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.

Fra 2016 skal budgettet påtrykt med et elektronisk ”stempel” godkendes af menighedsrådet på et menighedsrådsmøde og lægges ind på DAP, hvor det bliver endelig godkendt.

Der var ingen fra menighedsrådet, der deltog i Folkekirkens Skoletjenestes repræsentantskabsmøde i år.
Referat af mødet ligger på DAP.

 

Der er kommet en ansøgning fra Ældresagens Stolegymnastik om lov til at låne menighedslokalet til endnu en sæson fra september 2015 til maj 2016 – menighedsrådet vedtog at give afslag.
Kordegnen svarer Ældresagen.

Der er kommet en ansøgning fra Kammerkoret Viva angående lov til at låne kirkerummet hver onsdag aften til øvning – menighedsrådet vedtog at give afslag. Kordegnen svarer Kammerkoret Viva.

Det forlyder at der er kommet et krav om at man ikke må låne lokaler ud uden betaling – i så fald skal låneren beskattes. Det skal undersøges om der skal opkræves betaling for udlån af menighedslokalet m.m. Især fordi brug af lokalerne er en økonomisk udgift for menighedsrådet. Der skal tages kontakt til Provsten, hvorvidt det er et krav at der skal betales for lån af lokalerne. Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.

Udvalget vedr. mandags-lukning af kirken holder møde torsdag den 3. september 2015 efter andagten.

Der bliver en udflugt for personale og menighedsrådet (inkl. stedfortrædere) fredag den 28. august 2015 – sidste frist for tilmelding 19. juni 2015 til kirkekontoret.

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP fortalte om den kommende Pinsegudstjeneste ved Spejdercentret.

Der er blevet påbegyndt en oprydning i kirkens kælder – ILP efterlyser nogle der vil køre ting på lossepladsen og hjælpe med oprydning i de to sidste kælderrum. KB og BSP hjælper til torsdag den 4. juni kl. 13.00.

ILP efterlyser nogle gode titler til litteratur-formiddagene til efteråret.

Karsten Lolck fra Skibby Bibliotek kommer og holder to foredrag til litteraturformiddagene i efteråret om de store russiske forfattere og de store franske forfattere.

Den 10. juni 2015 kl. 10.00 bliver der afholdt en inspirationsdag vedr. næste års Weekend-højskole.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

I uge 29 har begge kirketjenere ferie, så RS har kontaktet en kirketjenervikar – Anne Marie Jensen -  men hun kan ikke tage højmessen søndag den 19. juli. Men da ILP har en gudstjeneste i Frederikssund Kirke kl. 9 den 19. juli, foreslås det at høre kirketjeneren i Frederikssund om han/hun kan vikariere i Islebjerg. Kordegnen kontakter Frederikssund Kirke.

Kirkens nye kirketjener starter tirsdag den 2. juni 2015.

Der har været besøg af en konsulent fra PhonicEar, som vil give et overslag – FS rykker for et svar til næste menighedsrådsmøde.

KB – en afsætningsvogn til de tomme bakker fra opvaskemaskinen koster 3076 kr. + moms – menighedsrådet vedtog at bevilge den.

KB – der er kommet et forslag om anskaffelse af nye termokander, men dette mener menighedsrådet ikke er nødvendigt på nuværende tidspunkt.

 

5. Nedsættelse af udvalg

Følgende udvalg blev nedsat:

Det stående udvalg: Frode Skjold (formand), Hanna Thomasen og Lena Reimer blev valgt.

Aktivitetsudvalget:  Inger-Lise Pedersen (formand), det nuværende menighedsråd, personalet samt diverse frivillige.

Valgbestyrelsen: Kirsten Kjersgaard (formand), Frode Skjold og Lena Reimer blev valgt, Hanna Thomasen blev valgt som suppleant.

Budgetudvalget:  Kirsten Barfod (formand), Kirsten Kjersgaard, Frode Skjold og regnskabsfører Søren Hjorth.

Forretningsudvalget:  Inger-Lise Pedersen (formand), Kirsten Kjersgaard, Lena Reimer og Frode Skjold

Kunstudvalget: Ruth Stenbak, Dan Kjersgaard, Lisbeth Damgaard Nielsen og Kirsten Kjersgaard.

Kirke – og præsteboligudvalget: Kirsten Kjersgaard (formand), Greta Mikkelsen, Frode Skjold og Kirsten Barfod.

PR-udvalget:  Dan Kjersgaard (formand), Allan Kongsted, Inger-Lise Pedersen og Tine Birksholm Sejersen, Lisbeth Damgaard Nielsen og Børge Larsen.

Ansættelsesudvalg – nedsættes fra gang til gang:

Repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti:

Inger-Lise Pedersen, stedfortræder: Mikkel Højholt

Kirsten Barfod, stedfortræder: Lena Reimer

6. Forretningsorden + vedtægter – behandles og godkendes

Forretningsorden samt vedtægter for det stående udvalg, kontaktpersonen, kirkeværgen og kassereren er blevet udleveret inden mødet til gennemlæsning.  Forretningsorden samt vedtægterne blev behandlet og godkendt af menighedsrådet og underskrevet af KK. KB medunderskrev vedtægten for kassereren. Kopi af forretningsordenen samt vedtægterne udleveres til de enkelte menighedsrådsmedlemmer på næste menighedsrådsmøde.

7. Ny dato for møde i udvalget vedr. Personalehåndbogen

Datoen blev fastsat til onsdag den 3. juni 2015 kl. 13.30. I udvalget sidder KK, KB, HT og RS.

8. Status for nyt køkken

Der har været afholdt et møde med en konsulent fra HTH. Køkkenudvalget har besluttet at bruge HTHs håndværkere – de kommer tirsdag den 26. maj og ser på køkkenet og giver et endeligt tilbud. KB fortalte om de ændringer køkkenudvalget har besluttet. Køkkenet kan laves på 2-3 uger. Hvis tilbuddet kommer inden næste menighedsrådsmøde, indkalder KB til et ekstraordinært menighedsrådsmøde.

9. Frie midler – hvad skal de bruges til?

Forslag om at købe et lille bord og 4 stole til at stille i gangen ved menighedslokalet – KK undersøger nærmere, og får Troels til at tage billeder af de caféborde og stole kirken har, så det nye bord og stole bliver magen til så vidt det er muligt.

Forslag om ensfarvede lyse gardiner til menighedslokalet. RS undersøger nærmere.

Forslag om at afsætte flere penge til det nye køkken og til nyt inventar såsom nye gryder, potter og pander. Køkkenudvalget undersøger nærmere.

Til næste menighedsrådsmøde skal der være fremskaffet priser på forslagene, så Provstiet kan blive søgt om pengene inden sommerferien.

10. Eventuelt

PH har fået en ny mail: phkh@outlook.com

Der er ingen andagter i juni, juli og august.

PH har været til et møde med Folkekirkens Skoletjeneste vedr. et projekt om lydspor.

PH har fået tilbud om en gratis koncert torsdag d. 11. juni 2015 – men da der er menighedsrådsmøde den aften, må der desværre takkes nej til tilbuddet.

Menighedsrådet efterlyser en skriftlig bekræftelse fra Provsten vedrørende Mikkel Højholts ansættelse som 25% hjælpepræst i islebjerg Sogn – ILP kontakter Provsten.