Juni 2015 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 11. juni 2015 kl. 19.00


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS),

Kirsten Kjersgaard (KK), Ruth Stenbak (RS), Lena Reimer (LR), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), Peter Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Som tilhører deltager: Dan Kjersgaard (DK) og Grete Lorck (GL).

Afbud fra: Mikkel Højholt (MH). Hanna Thomasen (HT) deltog fra punkt 7.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Meddelelser ved formanden.

3. Meddelelser ved   sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Alarmtilkald og nøgler

6. Blanketter og økonomi ved udlån af kirkens lokaler

------------------------- pause -------------------------------------

7. Frie midler – hvad skal de bruges til?

8. Status for nyt køkken

9. Sikkerhedssko til kirketjener Jette Pedersen?

10. Åbning af kirkens kapel for bedemænd uden for kirketjenerens arbejdstid

11. Eventuelt

12. Lukket møde - Personsag

 

Mødet slut: 22.10

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat fra sidst – PH ønsker en opmåling af
P-båsene på parkeringspladsen Ansgarsvej 2 – dette kom ikke med i referatet sidst, men er nu taget til følge. KK nævner mere om punktet under punkt 2. Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.

Der er indkaldt til budgetsamråd onsdag den 17. juni 2015 i Præstegården i Frederikssund –
KB og FS deltager.

Ny ansøgning fra Viva Kammerkor om lov til at øve i menighedslokalet på en anden øvedag end onsdag, som forrige ansøgning gik på. Nedsat et udvalg af ILP, PH og LR som tager en dialog med Viva Kammerkor om betingelserne for lån af lokalerne.

Der er kommet en ansøgning fra Vivi Jørgensen om et flexjob på 10 timer pr. uge – menighedsrådet vedtog at takke nej til ansøgningen – kordegnen svarer hende.

Der er kommet et tilbud fra Phonic Ear på et nyt lydanlæg til kirken – prisen er 192.000 kr. ex. moms og uden el-arbejde til ca. 10.000-15.000 kr ex. moms. Den samlede pris bliver ca. 254.000 – 259.000 kr.
Der er først søgt om penge til lydanlægget i budgettet for 2016. Der skal indhentes 2 andre tilbud også. FS svarer Phonic Ear at vi vender tilbage, hvis det bliver aktuelt at bruge dem.

KFUM Spejderne ”Fjordbyens Sønner” ansøger om lov til at låne menighedslokalet til juleafslutning enten torsdag den 10. december 2015 eller torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00-21.00. Menighedsrådet vedtog at give dem lov til at låne menighedslokalet torsdag den 17. december 2015 – kordegnen svarer dem.

Der er kommet en ansøgning fra Ulla Wittenburg/lyttildanskesalmer om en donation til et projekt med at indspille salmerne i Den danske salmebog til brug på internettet – menighedsrådet vedtog ikke at donere noget. Kordegnen svarer dem.

Der har været afholdt møde i udvalget vedr. Personalehåndbogen – næste møde er den 19. august 2015.

KK har kontaktet kommunen vedrørende opmaling af P-båsene på parkeringspladsen på Ansgarsvej 2. Kommunen undersøger hvem der er lodsejer, og vender tilbage til KK.

KK træffes ikke i perioden den 17.-27. juni 2015.

FS fungerer som formand i perioden.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Reformationsjubilæet i 2017 er i fuld gang med at blive arrangeret – ILP er med i en gruppe om pilgrimsvandring.

Der er blevet ryddet op i kælderen, og nu mangler der kun at blive kørt ting på lossepladsen.
ILP har bemærket at det ikke er så hensigtsmæssigt at fylde kirkens skraldespande, da der betales efter vægt.

De små orkidéer på præstekontoret er til fri afbenyttelse.

Wifi – ILP ønsker trådløst internet både i kirken og præsteboligen. Kordegnen kontakter TDC vedr. at få en tekniker ud og Frederikssund Kirkekontor for at høre hvilken IT-løsning de har.

En kladde til årsfolderen blev omdelt. ILP appellerer til at menighedsrådet sender lidt på skrift til Allan om de aktiviteter, der har fundet sted, så han har noget materiale til nyhedsbrevet. ILP gennemgik kladden.

ILP efterlyser status for babysalmesang – RS kontakter Lisbeth Thormann om hun vil tage en sæson til i Islebjerg – RS kontakter Allan, når svaret kendes, så det kan komme i årsfolderen.

 

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

GM har kontaktet EL-ABC der har set på strømanlægget i kirken, da lyset i kirken tænder, når der er lyn og torden. De siger at transformatoren i kælderen bør udskiftes. ILP strømanlægget har altid haft tendens til at tænde ved tordenvejr, men gør det ikke altid. ILP mener den er gal med jordforbindelsen – GM kontakter EL-ABC igen vedr. jordforbindelsen – om de ikke kan måle den.
 RS foreslår at kontakte Dong om de kender til problemet – GM kontakter dem.

GM har ringet til glarmesteren og reklameret over utætheder ved vinduet til højre for alteret i kirken, men de har endnu ikke været her.

GM har kontaktet Jægerspris Malerfirma vedr. rækværk til skraldespandene i præsteboligen og døren til redskabsrummet og døren til tårnet i kirken, men de er ikke vendt tilbage.
Diskussion om der skal vælges en anden håndværker. GM kontakter en anden tømrer, og orienterer Jægerspris Malerfirma om dette.

KB fortalte kort om referatet fra Folkekirkens Skoletjeneste.

 

5. Alarmtilkald og A-nøgler

Der skal laves en ny alarmtilkaldsliste, som Frederikssund –og Halsnæs brand og redningsberedskab skal have i tilfælde af at kirkens alarm går. Listen laves i følgende rækkefølge: Troels, Jette, FS og KK.

FS skal have en A-nøgle.
Kordegnen bestiller 4 nye A-nøgler – FS henter nøglerne, når de ligger klar.

6. Blanketter og økonomi ved udlån
af kirkens lokaler

Der er 19. juni 2014 kommet en skrivelse fra Frederikssund Provsti om regler for udlån af kirkens lokaler. Søren Hjorth har tilbudt at hjælpe med det økonomiske i den forbindelse. KB fremlagde et eksempel på hvordan reglerne er stukket sammen i Frederikssund Kirke, og en prisliste. DK blev bemyndiget af menighedsrådet til at være tovholder på at udarbejde en ny blanket samt at udarbejde en prisliste i samarbejde med Søren Hjorth til næste menighedsrådsmøde.

7. Frie midler – hvad skal de bruges til?

Der er frie midler for 311.345 kr.

RS – tilbuddet på nye gardiner til menighedslokalet – prisen er 9.939 kr. inkl. moms.
 Vedtaget at søge om 30.000 kr. til nye gardiner i alle kirkens lokaler. RS kontakter gardinfirmaet og beder om en opmåling.

KK – har indhentet tilbud på et rundt bord og 3 stole. KK fremlagde farveprøver på laminat og linoleum. KB foreslår at købe to ens sæt, da man ikke kan få det bord, kirken har i forvejen, mere. Prisen for et bord og tre stole lyder på 10.589 inkl. moms. To sæt vil koste 21.504 kr. inkl. moms og fragt. KK svarer stolefirmaet at menighedsrådet afventer svar fra Provstiet, og ønsker at bestille to sæt.

KB foreslår at bruge 91.063 kr. til nyt køkken + 4000 kr. til køkkenudstyr, da det nye komfur er et induktionskomfur.

Ligeledes skal der søges om lov til at bruge ca. 50.000 kr. på rækværk til skraldespandene i præsteboligen og døren til redskabsrummet og døren til tårnet i kirken.

De resterende penge sættes i bero, og så kan der søges igen en anden gang – inden årets udgang.

KB og kordegnen sender en skriftlig ansøgning til Provstiet fredag den 12. juni 2015.

 

8. Status for nyt køkken

Et endeligt tilbud fra HTH på nyt køkken lyder på 321.979, 16 kr. inkl. moms.

KB oplæste hvad tilbuddet indeholder, og uddybede hvad køkkenudvalget har valgt af materialer.

Menighedsrådet vedtog enstemmigt at takke ja til tilbuddet – KB kontakter HTH for igangsættelse.

9. Sikkerhedssko til kirketjener Jette Pedersen?

KB har læst cirkulæret om arbejdstøj og der står ikke noget om sikkerhedssko. KB har kontaktet Landsforeningen af Menighedsråd og Jette har ret til sikkerhedssko også inden de tre måneders prøvetid er overstået, når hun skal slå græs på kirkens arealer. KB har fundet en hjemmeside der hedder billig-arbejdstoj.dk, hvor sikkerhedssko koster fra 250 kr. Menighedsrådet vedtog at bevilge sikkerhedsskoene.

10. Åbning af kirkens kapel for bedemænd uden for kirketjenerens arbejdstid

Der bliver flere og flere nye bedemænd, der ønsker adgang til kirkens kapel uden for kirketjenerens arbejdstid. Menighedsrådet opfordrer til at bedemændene træffer aftale om at komme, når kirketjeneren er på arbejde. Menighedsrådet ønsker ikke at udlevere flere nøgler til bedemænd.

11. Eventuelt

ILP opfordrer til at fryseren bliver tømt én gang om året og rengjort. Fremover skal mad der lægges i fryseren mærkes med en dato. Køleskabet skal også efterses hyppigt for gamle madvarer og rengøres.

KK – hvis den der melder afbud til menighedsrådsmødet har forplejning, skal vedkommende huske at bytte forplejning med en anden – med mindre afbuddet er sket akut pga. sygdom.

De 10 gode råd om et godt menighedsrådsmøde blev uddelt til LR.

KK foreslår et 10 minutters oplæg inkl. debat før et menighedsrådsmøde om et emne, der har relation til menighedsrådets arbejde. Der er dog stemning for at det skal være på frivillig basis.

12. Lukket møde - Personsag

Lukket møde – derfor intet offentligt referat.