September 2015 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet


Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS),

Kirsten Kjersgaard (KK), Ruth Stenbak (RS), Lena Reimer (LR), Hanna Thomasen (HT),
sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), Jette Pedersen (JP), kirketjener og medarbejderrepræsentant
samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Som tilhører deltager: Dan Kjersgaard (DK), Bodil Skjoldan Petersen (BSP) og Grete Lorck (GL).

Afbud fra: Hjælpepræst Mikkel Højholt (MH).

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Meddelelser ved formanden.

3. Meddelelser ved sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

------------------------- pause -------------------------------------

5. Godkendelse af ajourført aftaleblanket vedr. brug af kirkens lokaler

6. Brug af frie midler

7. Kollektlisten – nedsættelse af udvalg

8. Eventuelt

Mødet slut: 22.40

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Rettelse til sidste referat: GM – grundvandspumpen er ikke blevet udskiftet ved det sidste tilsyn, men blot tjekket. Præstens mikrofon er blevet udskiftet – ikke lavet, som der står i sidste referat.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.


Ansøgning fra Jette Mellemgaard /Børnehuset Skuldshøj – om lån af menighedslokalet til et projekt ”Kulturstier” – 3 tirsdage i oktober, 6/10, 20/10 og 27/10 kl. 12.00 – 13.30 til 11 børn og en lille musikgruppe – menighedsrådet vedtog at give dem lov mod at de betaler et lejegebyr på 200 kr. i alt – kordegnen svarer dem.

 

Næste møde om Personalehåndbogen den
7. oktober 2015.

 


Karen Hansen – kunstudstilling i kirkens våbenhus fra 7.-28. november 2015.

 

Møde har været afholdt 3. september 2015 om lukning af kirken og kirkekontoret om mandagen. KK har den 17. september 2015 talt med Provst Inge Bastkær Rasmussen vedr. lukningen – og hun er med på idéen. Udvalget holder næste møde torsdag den 22. oktober 2015 kl.12.00.

 

Møde om sogneudflugten 2016 har været afholdt – turen går til Lendemarke.  Pris følger på et senere tidspunkt.

HT står for forplejningen i oktober til menighedsrådsmødet.


KK holder ferie 13.-20. oktober 2015 – FS fungerer som formand i perioden.  RS holder ferie 12.-18. oktober – FS fungerer som kontaktperson i perioden.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Babysalmesang er kommet op på 5 deltagere.

Der kom ingen til Familieaften. Der skal laves noget mere reklame/ nogle flyers.

Konfirmanderne er startet.

ILP har fået en opringning fra DR, der skal lave et program om Morten Messerschmidt, der har været kirkesanger i kirken – ILP kontakter PH, der har arbejdet sammen med ham.

ILP og PH har haft et møde med Viva Kammerkor.
ILP og Susanne Kammersgaard/Viva Kammerkor har desuden haft en mailkorrespondance.
ILP læste op fra mails. ILP og PH synes at det er en god idé at Viva Kammerkor bliver tilknyttet kirken for én sæson af gangen. Menighedsrådet vedtog at takke jatak til at indgå en aftale. ILP svarer hende, og DK sørger for at udfylde en formular sammen med Susanne Kammersgaard. Kordegnen udleverer en nøgle og kode.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

RS – Allan Kongsted, kirkens PR-mand, har sendt en opsigelse – med udgangen af oktober 2015.
RS svarer Allan på hans opsigelse.
Der skal nedsættes et udvalg, da kordegnens stilling skal laves om til 30 timer pr. uge, da PR-arbejdet skal indgå i stillingen. KB, RS og HT er i udvalget.  Udvalget mødes mandag d. 5. oktober kl. 16.30.

PH ansøger om et kursus i videoredigering med henblik på at kunne kombinere musik og billeder til koncerter.
Det er i alt 7 gange – tirsdag formiddag – det koster 1008 kr. inkl. materialer. Menighedsrådet vedtog at bevilge kurset. RS svarer ham.

Troels ansøger om et kursus i betjening /styring af kirkens automatiske anlæg samt et kursus i energihensyn i kirker – pris 3.316 kr. Menighedsrådet vedtog at bevilge kurset. RS svarer ham.

RS har holdt MUS-samtaler med alle medarbejderne undtagen JP, som bliver holdt i januar 2016.

GM – har haft møde med tømreren vedr. dør til tårnet og redskabsrummet. Der er bestilt sikringsbeslag til vinduerne i menighedslokalet og i menighedsrådslokalet.

Der er bestilt nye gardiner til køkkenet.

Der har været serviceeftersyn af køleanlægget  i kapellet – det trænger snart til en udskiftning. GM undersøger en pris for et nyt køleanlæg – evt. til budget 2017. RS gør opmærksom på at man evt. kan søge et tilskud hos Provstiet til et nyt køleanlæg jf. referat fra budgetsamrådet 17. juni 2015.

GM – afventer et tilbud på en foldedør mellem køkkenet og menighedslokalet samt en foldedør til opholdsrummet i kælderen.

Udskiftning af gummifuger udenfor ved køkkendøren – tilbuddet lyder på 15.375 kr.

GM holder ferie fra 6.-13. oktober.  Det stående udvalg (FS, LR og HT) kan kontaktes i perioden, hvis det bliver nødvendigt.

KB – tilbud fra Berendsen vedr. nye måtter til indgangspartierne. Pris pr. måtte er 11.479 kr. Menighedsrådet er positivt stemt, men vedtog at afvente med at købe nye måtter til der er økonomi til det.

Torsdag den 10. september var der køkkenoverlevering – KB har mailet med Thomas fra HTH om induktionskogepladen, da kogepladen er for lille i forhold til det ønskede. KB har mailet et kompromis til HTH om at kirken betaler differencen mellem den nuværende kogeplade og en ny større, og at HTH betaler for afmontering og ny montering. KB afventer stadig svar på dette.
Der mangler stadig at blive udbedret visse småmangler, og regningen bliver ikke betalt før disse mangler og kogepladen er ordnet.

5. Godkendelse af ajourført aftaleblanket vedr. brug af kirkens lokaler

Aftaleblanketten er blevet ajourført med beløbet for udlån af kirkens lokaler til ikke-kirkelige formål samt tilføjet et kontonummer. DK gennemgik blanketten. Menighedsrådet godkendte blanketten. Blanketten er allerede blevet brugt til Frederikssund Philatelistklub for den indeværende sæson. DK kontakter derudover Budstikkens Venner og Tæppecentret med henblik på at forny kontrakterne. De Grønne Spejdere skal ikke betale leje for at holde loppemarked, da det er sammen med kirken, og derfor i kirkeligt regi.  Menighedsrådet vedtog at der heller ikke udfyldes en blanket i dette tilfælde.
Menighedsrådet vedtog at tage et møde med Børge Larsen inden næste loppemarked, da kirkens ressourcer er ændret siden sidste loppemarked. KB, RS og ILP taler med Børge.
Menighedsrådet vedtog at musikskolens julekoncert og KFUM Spejdernes julefest er kirkelige arrangementer, og ikke skal betale leje.

6. Brug af frie midler

114.778 kr. tilbage af de frie midler.

Tilbud på fugning i kirkebygningen lyder på 15.375 kr.

Tilbud på Wi-Fi (trådløst netværk) lyder på 95.000 kr. inkl. moms for kirken og præsteboligen.
Menighedsrådet vedtog at der skal indhentes yderligere tilbud på Wi-Fi.

ILP kontakter Kirkeministeriet om et andet tilbud.
 
KK søger Frederikssund Provsti om lov til at bruge 15.375 kr. til fugning, så arbejdet kan igangsættes hurtigst muligt.

7. Kollektlisten – nedsættelse af udvalg

LR, HT og FS kom i udvalget. Kollektlisten skal godkendes på menighedsrådsmødet
den 19. november 2015.

8. Eventuelt

Der bliver lavet 60 boller til hver uge – 48 til konfirmanderne og resten af bollerne er til babysalmesang. Så der skal kun købes brød, hvis der ingen boller er.

Der er blevet kigget på udgifterne til forskellige arrangementer, hvor kirken betaler. Nogle af beløbene er alt for høje! KK tager en snak med de implicerede parter.

RS – hvorfor er der ikke blomster på alteret?
ILP  - blomster koster ca. 200 kr.

Måske kan de frivillige stå for at medbringe blomster.