Oktober 2015 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 29. oktober 2015 kl. 19.00


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS),

Kirsten Kjersgaard (KK), Ruth Stenbak (RS), Lena Reimer (LR), Hanna Thomasen (HT),
sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Som tilhører deltager: Bodil Skjoldan Petersen (BSP) og Grete Lorck (GL).

Afbud fra: Hjælpepræst Mikkel Højholt (MH) og Jette Pedersen (JP), kirketjener og medarbejderrepræsentant

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Meddelelser ved formanden.

3. Meddelelser ved sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling + godkendelse af kvartalsrapport – 3. kvartal 2015

6. Behandling + endelig godkendelse af budget 2016

7. Brug af de sidste frie midler for 2014

------------------------- pause -------------------------------------

8. Status for Wi-fi i kirken

9. Weekend-højskole 2016 – herunder pris og deltagerantal

10. Godkendelse af ny personalehåndbog 2015

11. Skal kirken/kirkekontoret holde åbent/lukket nytårsaftensdag 31. dec. 2015?

12. Eventuelt

13. Lukket møde - Personsager

Mødet slut: 22.00

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

KK – under punkt 6 i sidste referat – KB søger om frie midler ikke KK
Udskiftning af fuger ved køkkendør – præcisering: det er udskiftning af fuger på hele kirken.

Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.

Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet opfordrer til en fælles dato for opstillingsmødet til menighedsrådsvalget 2016 – enten 13. september 2016 eller 23. september 2016. KK har forsøgt at besvare et spørgeskema på DAP, men det var ikke tilgængeligt.

KK er bortrejst fra d. 10.-24. september 2016.

Der er indkommet en ansøgning fra Louise Sloth, tilrettelægger på DR2 Tema vedr. lån af kirken og menighedslokalet søndag d. 15. november 2015

kl. 14-20 til optagelser af et dokumentarprogram om kirkens tidligere kirkesanger Morten Messerschmidt. ILP har sagt ok til at de må benytte kirken til optagelser. Menighedsrådet vedtog at sige ja – DK kontakter Louise Sloth mht. at udfylde en blanket og vedr. betaling. Kordegnen svarer hende.

Der har været afholdt Landemode i Helsingør Stift.
KK fortalte om dagen.

Der har været afholdt møde i mandags-lukningsudvalget – forslag om at lukke kirken om mandagen fra den 1. juni 2016.
Nyt møde i mandags-lukningsudvalget torsdag den 21. januar 2016 efter andagten – kl. 17.45.

Aktivitetsmødet i 2016 bliver fredag den 8. april 2016 kl. 9. Kordegnen spørger Frederikssund om de vil passe kirkekontoret den dag, så hun kan deltage.

Deadline for indslag til næste års årsfolder bliver
5. juni 2016.

Kunstudstillingen med Karen Hansen bliver hængt op lørdag den 7. november 2015 kl. 15.00 – nedtagning den 28. november 2015 kl. 09.30.

Der vil blive holdt en afskedssammenkomst med deltagelse af personale, menighedsråd og PR-udvalg for Allan Kongsted mandag den 16. november 2015 kl. 13.00 i anledning af at han stopper som kirkens PR-mand.

 

3. Meddelelser ved sognepræsten

Viva Kammerkor er startet med at øve – af og til øver de i kirken efter aftale med ILP.

ILP har fået Wi-fi i præsteboligen for ca. 1000 kr.

ILP har købt flere bøger til andagten.

ILP foreslår at oprette en bog, hvor navne på mulige foredragsholdere skrives op, så kan der slås op i den, når det er aktuelt. LR har en bog hun gerne vil af med.

Mikkel Højholt har bedt om en annonce vedr. Familieaften den 3. november 2015 – menighedsrådet vedtog at der ikke skal laves en annonce, da der allerede er annonceret for det i fællesannoncen for november måned, samt på plakater og på hjemmesiden. Kordegnen kontakter MH.

ILP foreslår at fælde de store træer ud mod vejen, tæt på kældernedgangen , og så græs på arealet.
Menighedsrådet vedtog at få fældet træerne – GM indhenter et tilbud.

17. november 2015 skal der være et stort konfirmand-projekt med 110 konfirmander fra både Islebjerg og Frederikssund fra kl. 12.00-15.30. ILP efterlyser frivillige til at assistere. ILP forklarede om projektet. De nye borde i menighedslokalet skal ikke anvendes til projektet.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Jens Borch har sin sidste offentlige koncert onsdag den 18. november 2015 kl. 19.30, hvor han og PH opfører en Carl Nielsen koncert – menighedsrådet vedtog at give et glas vin og lidt snacks
efter koncerten.

KB foreslår at folk fremover kan købe en sodavand eller et glas vin efter koncerterne.

Fremadrettet skal der laves en kontrakt/blanket for hver koncert – dette skal gøres af PH.

Tilbud på nyt køleanlæg til kapellet – pris 44.000 kr. eksl. moms.

GM vil indhente endnu et tilbud på et nyt køleanlæg. GM har møde med en kølemontør mandag den 2. november 2015.

Der er kommet ny rude i køkkendøren – erstatningssagen er dog opgivet, da det ikke kan betale sig pga. selvrisikoen.

GM har bedt murerne om at gå i gang med fugerne.

Låsesmeden har været og se på de grønne døre – tilbuddet lyder på 3800 kr. inkl. moms. – menighedsrådet vedtog at takke ja til tilbuddet.

GM er ved at undersøge vedr. en dør mellem køkkenet og gangen ind til menighedslokalet.
Forslaget lyder på en skydedør frem for en foldedør. Prisoverslaget lyder på 8.000 kr. – 9.000 kr. + moms. Endeligt tilbud er på vej.

GM har modtaget et tilbud på en foldedør til rummet i kælderen, så der kan blive en afskærmning ind til loppetingene – prisen lyder på

32.600 kr. ekskl. moms. Menighedsrådet vedtog at vente med døren, da den pt. ikke er så aktuel alligevel.

Køkkenet er afsluttet.

Hækklipperen er gået i stykker og en reparation vil koste ca. 3000 kr. – 4000 kr. Menighedsrådet vedtog at bevilge en ny hækklipper. KB taler med kirketjenerne om deres behov vedr. hækklipper, så den rigtige kan blive indkøbt.

Der er kommet et tilbud på LED - pærer, hvor prisen er 64 kr. eks. moms.  Der er 110 lamper i kirkebygningen, der bruger glødepærer. Menighedsrådet vedtog at takke nej til tilbuddet, og i stedet udskifte pærerne i takt med at de går i stykker.

5. Behandling + godkendelse af kvartalsrapport
– 3. kvartal 2015

Kvartalsrapporten fra 3. kvartal 2015 blev gennemgået af KB – kvartalsrapporten blev godkendt af menighedsrådet og underskrevet af KK og KB.

6. Behandling + endelig godkendelse af
budget 2016

KB gennemgik årsbudget 2016.
Der er givet ca. 27.000 kr. mere i ligning end forrige år.

Årsbudget 2016 for Islebjerg Sogns Menighedsråd, CVR.nr.: 84446017, Budget 2016, afleveret den
21. oktober 2015 kl. 11.22 blev godkendt af alle Islebjerg Sogns Menighedsråds medlemmer.

7. Brug af de sidste frie midler for 2014

Der er 99.403 kr. tilbage af de frie midler for 2014.

Forslag om et nyt gulv i menighedsrådslokalet.

Forslag om foldedøre i rummet i kælderen.

Forslag om nyt køleanlæg til kapellet.

Forslag om en skydedør mellem køkkenet og gangen ind til menighedslokalet.

Forslag om hynder til stolene i menighedslokalet.

Forslag om Wi-fi i kirken.

Forslag om nyt lydanlæg i kirken.

KB foreslår at prioritere ønskerne. KB foreslår at sende ansøgningen nu, så det kan nås inden fristen. KB skriver og sender en ansøgning til Provstiet.

8. Status for Wi-fi i kirken

Kordegnen og ILP ser på sagen – hvis det koster over 5000 kr. skal menighedsrådet spørges.

9. Weekend-højskole 2016 – herunder pris og deltagerantal

Menighedsrådet vedtog at deltagerbetalingen skal være 400 kr. og deltagerantallet 80 personer.
Tilmelding starter mandag den 2. november 2015 kl. 10.00. Folderen er under udarbejdelse.

10. Godkendelse af personalehåndbog 2015

Personalehåndbogen blev gennemgået og rettet til. Der skal laves et bilag til de ansattes kontrakter om at der foreligger en personalehåndbog.

Menighedsrådet godkendte personalehåndbogen med enkelte rettelser.

Menighedsrådet vedtog at holde et møde med personalet vedr. den nye personalehåndbog - RS, KB, HT og KK finder en dato for mødet og inviterer personalet. Personalehåndbogen forventes færdig som planlagt til 29. november 2015.

11. Skal kirken/kirkekontoret holde åbent/lukket nytårsaftensdag 31. dec. 2015?

Islebjerg Kirkekontor bliver torsdag den
31. december 2015 passet af Frederikssund Kirkekontor, der har valgt at holde lukket.
Kirken holder dog åbent.

12. Eventuelt

Kordegnen bestiller 10 mini – håndbøger, som udleveres på næste menighedsrådsmøde.

13. Lukket møde - Personsager

Lukket møde – derfor intet offentligt referat.