November 2015 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 19. november 2015 kl. 19.00


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS),

Kirsten Kjersgaard (KK), Ruth Stenbak (RS), Lena Reimer (LR), Hanna Thomasen (HT),
sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), Jette Pedersen (JP), kirketjener og medarbejderrepræsentant,

samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Som tilhører deltager: Bodil Skjoldan Petersen (BSP), Dan Kjersgaard (DK) og Grete Lorck (GL).

Ingen afbud fra hjælpepræst Mikkel Højholt (MH)

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -            -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling + godkendelse af revideret årsregnskab 2014 – Provstiets revision

6. Endelig vedtagelse af brug af frie midler for 2014

7. Koder og nøgler til Kirkenettet

-------------------------- pause ----------------------------------

8. Valg til enkeltmandsposter:

a) Formand – Skriftlig hemmelig afstemning

b)Næstformand – Skriftlig hemmelig afstemning

c)Kontaktperson

d) Kasserer
e) Kirkeværge
f)Tegningsberettiget
g) Bygningskyndig

9. Mødedatoer i 2016 + forplejning – forslag fremlægges på mødet

10. Godkendelse af Kollektlisten

11. Eventuelt

12. Lukket møde - Personsager

Punkt 5, 6 og 8 kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

 

Mødet slut: 22.00

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Præcisering: KB har endnu ikke sendt en ansøgning til Provstiet om brug af de frie midler for 2014.

Både Islebjerg og Frederikssund Kirkekontor holder lukket nytårsaftensdag den 31. december 2015. Islebjerg Kirke vil dog være åben.
Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

Postlisten blev gennemgået af KK.

KK fortalte om det nyligt afholdte arrangement søndag den 15. november, hvor DR2 Tema optog en udsendelse med Morten Messerschmidt – der er blevet betalt 500 kr. for lån af kirkens lokaler, da det var et heldagsarrangement. Udsendelsen bliver vist den 9. januar 2016 kl. 20.00 på DR2.

Der har været afholdt fernisering af kunstudstillingen med Karen Hansen.

Den 16. november var der afskedssammenkomst for Allan Kongsted.

Der er kommet vinlister inde i skabet i depotrummet, som bedes holdt ajour, når der bliver købt vin eller taget vin fra skabet.

KK har haft kontaktet/rykket kommunen vedr. optegning af parkeringsbåse mellem kirken og børnehaven – kommunen har lovet at sende sagen videre til entreprenøren.

 

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP takkede dem der hjalp til ved konfirmandeventen den 17. november.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KB meddelte at menighedsrådet ikke kan få VEU -godtgørelse til Jettes kirketjenerkurser ,fordi hun er for veluddannet.

GM: Der er blevet sat nye låse i de grønne døre.

GM: Der er kommet et tilbud på fældning af de to træer ud mod Thorsvej – tilbuddet lyder på 5200 kr. ekskl. moms. Menighedsrådet vedtog at takke ja til tilbuddet, og samtidig høre firmaet om jorden kan blive planeret ved samme lejlighed, så der kan blive sået græs på arealet. GM kontakter firmaet.

GM: De to døre i sakristiet er blevet lavet, så de kan låses.

GM: Tilbud fra Holbæk Køleservice – tilbud på udskiftning af køleanlæg på taget til afkøling af kirkens kapel – pris 27.200 eks. moms.
Det skal overvejes under punkt 6 om de frie midler fra 2014 om der skal bruges af de frie midler til et nyt køleanlæg.
Et andet tilbud på nyt køleanlæg både på taget og i kølerummet fra LMT Køling A/S lyder på 44.000 kr. eks. moms.

Troels ønsker en løvblæser til 3600 kr. inkl. moms. JP fremhæver det ergonomiske i en sådan. Det skal dog pointeres overfor kirketjenerne at bladene skal samles op med det samme efter at de er pustet sammen!

Menighedsrådet stemte ja til en løvblæser med 4 stemmer for og 4 undlod at stemme. GM kontakter Troels mht. indkøb

GM har haft talt med låsesmeden om foldedøren i menighedslokalet, der ikke kan lukkes ordentligt. Der mangler en nøgle, for at den kan lukkes. Men denne nøgle er bortkommet. Det skal overvejes om de frie midler fra 2014 skal gå til en ny foldedør. Dette tages op under punkt 6.

Jens spørger om et nyt nodestativ med lys – dette er tidligere blevet bevilget, og kan købes såfremt prisen ikke overstiger 5000 kr. inkl. moms. JP giver ham besked.

RS: Holder ferie i uge 15 2016.

RS:  RS, GM og KB har holdt et møde med kirketjenerne i dag torsdag den 19. november.

Der er blevet udarbejdet en arbejdsplan vedr. rengøring af kirkens lokaler og truffet en aftale om at afholde et møde med kirketjenerne hvert kvartal fremadrettet. Næste møde er den 9. februar 2016 kl. 10.00.

5. Behandling + godkendelse af revideret årsregnskab 2014 – Provstiets Revision

Menighedsrådet behandlede og godkendte provstiets revision af revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskab 2014 og tog provstiets revision til efterretning, herunder at menighedsrådets indestående på bankkontoen overstiger 750. 000 kr. Men da det vil blive for dyrt i administrationsomkostninger at have pengene på flere bankkonti, vedtog menighedsrådet kun at have pengene på den nuværende konto. 

6. Endelig vedtagelse af brug af de frie midler for 2014

 Der er 99.403 kr. tilbage af de frie midler for 2014.
Menighedsrådet vedtog at søge Provstiet om følgende ting :

  • Nyt køleanlæg til en pris af 44.000 kr. eks. moms
  • Skydedør mellem køkkenet og gangen til en pris af ca. 8000 kr. ekskl. moms
  • Træfældning og udplanering af jorden til en pris af ca. 8000 kr. ekskl. moms

Derudover er der ca. 24. 000 kr., der ønskes anvendt til et eller flere af følgende ting:
Wi-fi til kirken, hynder til stolene i menighedslokalet og ny gulvbelægning i menighedsrådslokalet.

KB sender en ansøgning til Provstiet inden
den 2. december 2015.

LR kontakter Græse Menighedsråd ang. pris m.m. på hynder, der passer til stolene i menighedslokalet.

7. Koder og nøgler til kirken

Torsdag den 5. november er køkkendøren ulåst og alarmen slået fra – og ingen ved hvem der har været inde. KK har haft kontaktet brandvæsnet, der har tilsyn med alarmen, for at høre om de kunne se, hvem der havde slået alarmen fra.
De kunne ikke se hvilken kode, der var tastet ind, men kun hvilket tidspunkt det var sket. Der er 15 koder indkodet i alarmanlægget, hvoraf 6 personer deler koder.

Siemens oplyser at der kan lægges op til 50 koder ind i alarmanlægget, men det skal gøres af Siemens. Det koster 800 kr. inkl. moms + en timepris på 800 kr. for at få lagt nye koder ind, da én fra Siemens skal ud og gøre det. Det vil tage et par timer.

Man kan for en pris på ca. 2500 kr. pr. år inkl. moms koble anlægget op til Siemens, så de kan føre kontrol med hvem der kobler sig ind og ud. Menighedsrådet vedtog kun at blive koblet op til Siemens, hvis det gentager sig igen med ulåste døre og koden slået fra.

Menighedsrådet vedtog at få en Siemens tekniker ud og få lagt nye personlige koder ind i alarmanlægget samt få et log fra den 5. november.

KK kontakter Siemens.
Nøglelisten skal gennemgås og ubrugte nøgler inddrages. KK sørger for at kontakte de relevante personer.

8. Valg til enkeltmandsposter:

a) Formand – Skriftlig hemmelig afstemning

b)Næstformand – Skriftlig hemmelig afstemning

c)Kontaktperson
d)Kasserer

e)Kirkeværge
f)Tegningsberettiget

g)Bygningskyndig

a)Kirsten Kjersgaard blev valgt

b) Frode Skjold blev valgt

c) Ruth Stenbak blev valgt

d) Kirsten Barfod blev valgt

e)Greta Mikkelsen blev valgt

f) Kirsten Barfod blev valgt – som stedfortræder blev valgt Kirsten Kjersgaard som 1. stedfortræder og Frode Skjold som 2. stedfortræder

g) Ole Aabel blev genvalgt.

9. Mødedatoer i 2016 + forplejning –

forslag fremlægges på mødet

Forslag til mødedatoer i 2016 er blevet udsendt sammen med dagsordenen, og blev gennemgået på mødet. Mødedatoerne for 2016 blev fastsat, og disse vil også komme på kirkens hjemmeside samt blive udsendt til menighedsrådet. Første møde i 2016 bliver torsdag den 7. januar 2016 kl. 18.30.

10. Godkendelse af Kollektlisten

HT gennemgik kollektlisten og formål. Kollektlisten blev godkendt af menighedsrådet.

11. Eventuelt

Der er kun 4 ledige pladser til Weekend-højskolen i 2016.

GM holder ferie i uge 50 og uge 52.
Det stående udvalg er kirkeværger i perioden.

Debat om hvordan man tiltrækker familier til Familieaften. Skal der ansættes en sognemedhjælper på ca. 10 timer om ugen?
Hænger det sammen med at det foregår i en kirke?

Hvordan tiltrække flere frivillige?

12. Lukket møde - Personsager

Lukket møde – derfor intet offentligt referat