Januar 2016 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 7. januar 2016 kl. 18.30

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Kirsten Kjersgaard (KK),
Ruth Stenbak (RS), Lena Reimer (LR), Hanna Thomasen (HT), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP),Jette Pedersen (JP), kirketjener og medarbejderrepræsentant,
samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Afbud fra: Frode Skjold (FS)
Uden afbud: Hjælpepræst Mikkel Højholt (MH)

Som tilhører deltager: Bodil Skjoldan Petersen (BSP) og Dan Kjersgaard (DK)

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -            -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Fortsætte med 2-årig funktionsperiode ved Menighedsrådsvalg 2016?

-------------------------- pause ----------------------------------
6. Konfirmandlærer ansættes i perioden 2016 – 2017?
7. Dato for Menighedsmøde – forslag: onsdag den 2. marts 2016
8. Babysalmesang fortsætte?
9. Eventuelt

Mødet slut: 22.00

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

Postlisten blev gennemgået af KK.

Siemens har været ude og lægge nye koder ind, så alle nu har en personlig kode. Siemens kunne dog ikke udskrive en log over hændelsen den
5. november 2015.

Siemens har givet et tilbud på en konvertering af det eksisterende anlæg til en ny centralenhed – pris kr. 7950 excl. moms . Menighedsrådet vedtog at se tiden an. KK svarer Siemens.

Alle ubrugte nøgler er inddraget.

Tilbud fra El -ABC vedrørende ændring af tænding på lyset i kirkerummet – pris 5450 kr. ekskl. moms.

Menighedsrådet vedtog at se tiden an. GM svarer EL ABC.

Der har været brandsyn tirsdag den 8. december 2015 – der var ingen anmærkning udover at stolene skal sættes sammen med strips, så de ikke vælter i tilfælde af brand. Brandvæsnet har lovet at vende tilbage med et tal på hvor mange der må være i henholdsvis kirkerummet og våbenhuset –

KK kontakter brandvæsnet og rykker for et svar.

Diskussion af hvilke døre der er branddøre.

Mette Holmskov vil gerne udstille i kirken under Weekend-højskolen – menighedsrådet vedtog at takke ja. KK kontakter hende.

Møde i mandags-lukningsudvalget torsdag den 21. januar kl. 17.45 og møde om sogneudflugten mandag den 25. januar kl. 10.00.

Ansøgning fra Frederikssund Musikskole om afholdelse af julekoncert tirsdag den 13. december 2016 kl. 19.00 – Menighedsrådet vedtog at give dem lov – TBS svarer musikskolen.

Programmet om Morten Messerschmidt , som er optaget i kirken, bliver sendt på DR2 kl. 20 - 22 lørdag den 9. januar 2016.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Gudstjenesterne i julen har været mest besøgt ved de tidlige tjenester, så fremover vil der nok komme nogle ændringer i tidspunkterne for gudstjenesterne ved juletid.

ILP har fået ny vaskemaskine.

ILP vil gerne have hvidbejset lofterne i de to værelser og soveværelset – ILP har indhentet et tilbud på malerarbejde, som lyder på ca. 6-7.000 kr. Menighedsrådet vedtog at give lov. ILP kontakter maleren.

ILP, MH, provst Inge Bastkær Rasmussen og Mette (præst i Skibby) skal til møde hos biskop Lise-Lotte Rebel, tirsdag den 12. januar, vedr. Mikkel Højholts præsteopgaver i henholdsvis Islebjerg og Skibby sogne, hvad angår de 25% af hans ansættelse. ILP redegjorde for det forgangne år, hvor MH har været hjælpepræst i Islebjerg Sogn. Menighedsrådet efterlyser stadig en skriftlig aftale vedr. hans ansættelse samt en beskrivelse af MHs forpligtelser. ILP tager menighedsrådets frustrationer med på mødet.

Der er fjernet nogle stole under pulpituret, så konfirmandernes kunst fra kunstprojektet kan udstilles der.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KFUM – Spejderne overnatter i kirken fra fredag den 29. januar kl. 17.00 – lørdag den 30. januar kl. 11.00. Da det er i kirkeligt regi skal de ikke betale noget. Menighedsrådet vedtog at der skal udarbejdes en blanket – DK kontakter Børge Larsen. TBS har ansøgt brandvæsnet om lov til en midlertidig overnatning.

Skydedøren mellem køkkenet og gangen ind til menighedslokalet er på vej, og kan måske nå at blive sat op inden Weekend-højskolen.

Fugerne er lavet og betalt.

Der bliver plantet græs på området, hvor træerne er blevet fældet foran kirken, af det firma, der har foretaget fældningen.

Pumpen på den grønne dør mod nord er blevet lavet samt låsen til kapellet.

Et vindue oppe i taget henover alteret er utæt – glarmester kommer i morgen fredag den 8. januar og ser på det, hvis vejret tillader det.

KB har søgt Provstiet om brug af de sidste frie midler for 2014 den 25. november 2015, men har endnu ikke hørt fra Provstiet. KB rykker Provstiet.

5. Fortsætte med 2-årig funktionsperiode ved Menighedsrådsvalg 2016?

Menighedsråd der har været med i forsøgsordningen med en 2- årig funktionsperiode, kan fortsætte med en 2-årig funktionsperiode ved menighedsrådsvalget 2016.

Menighedsrådet vedtog at meddele Kirkeministeriet at man ønsker at fortsætte med en 2-årig funktionsperiode ved menighedsrådsvalget.

TBS retter henvendelse til Kirkeministeriet.

6. Konfirmandlærer ansættes i perioden
2016 -2017?

 ILP har været til MUS-samtale hos Provsten, der foreslår at ansætte en konfirmandlærer for perioden efteråret 2016 – foråret 2017 for at aflaste ILP. ILP skal dog stadig konfirmere alle konfirmanderne. Menighedsrådet vedtog at der skal ansættes en konfirmandlærer, og der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:  ILP, RS og HT. Første møde i udvalget bliver tirsdag den 23. februar kl. 16.30. Punktet tages op igen på
næste menighedsrådsmøde.

 

7. Dato for Menighedsmøde –
forslag: onsdag den 2. marts 2016

Forslag om at lægge Menighedsmødet i forbindelse med Islebjerg Café onsdag den 2. marts 2016
– i stil med tidligere år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Alle tilstedeværende fra menighedsrådet deltager i mødet.

8. Babysalmesang fortsætte?

 

Menighedsrådet vedtog at fortsætte med babysalmesang, såfremt der er minimum 5 deltagere. TBS kontakter underviseren Lisbeth Thormann vedr. en startdato, og sender indbydelser ud til forældrene.

9. Eventuelt

 

GM takkede for opmærksomheden til
sin fødselsdag.

Personalehåndbogen + bilag til ansættelseskontrakterne bliver udleveret til personalet på personalemødet den
2. februar 2016.

Drøftelse af musikalske indslag ved nogle af højmesserne. Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.

Troels og Jette opfordres til at skrive ned, hvis der forsvinder mad fra køleskabet uden tilladelse.