Februar 2016 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 11. februar 2016 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Frode Skjold (FS), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Kirsten Kjersgaard (KK),
Ruth Stenbak (RS), Lena Reimer (LR), Hanna Thomasen (HT), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP),

Jette Pedersen (JP), kirketjener og medarbejderrepræsentant,

samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Som tilhører deltager: Bodil Skjoldan Petersen (BSP) og Grete Lorck (GL)

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Fælles administrationschef med Frederikssund kommunes øvrige sogne?
6. Regler omkring flagning ved Islebjerg Kirke
7. Banner med Islebjerg Kirke på Lokalavisen Frederikssunds hjemmeside?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Fælles annonce og dato (13. september 2016) for orienteringsmøde vedr. Menighedsrådsvalg 2016 – sammen med Frederikssund Kommunes øvrige sogne?

9. Musik i forbindelse med gudstjenester og højmesser?

10. Kirkebil til udensogns kirkegængere og sognebåndsløsere?
11. Dato for syn af kirke og præstebolig

12. Kan kirkens telefon -og internetabonnementer gøres billigere?

13. Planlægning af Menighedsmødet onsdag den 2. marts 2016

14. Ansøgning fra sognepræsten om betaling af studietur til London 17.- 20. maj 2016.

15. Pris for sogneudflugt lørdag den 11. juni 2016

16. Eventuelt

Mødet slut: 21.50

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

Postlisten blev gennemgået af KK.

KK – skal Islebjerg igen deltage i Tværsmøderne?
Næste Tværsmøde er mandag den 14. marts 2016 i Snostrup. RS deltager måske. Tilmelding skal ske til Erna Dahl i Snostrup.

Der afholdes generalforsamling i Frederiksborg Distriktsforening mandag den 29. februar 2016 i Pharmakon i Hillerød kl. 18.00 – GM, KK, RS og KB deltager.

Ansøgning fra grundejerforeningen Thorsvang om lov til at låne menighedslokalet torsdag den
17. marts om aftenen til en generalforsamling – menighedsrådet vedtog at give dem lov mod en leje på 200 kr. TBS svarer dem. DK laver blanket med dem.

KK har kontaktet Frederikssund Brandvæsen angående brandsynet den 8. december 2015.

Der er ingen anmærkninger mht. brandsynet.

Alle løse stole skal dog være bundet sammen med strips i tilfælde af en brand.

Mette Holmskov udstiller sine malerier i perioden den 23.-28. februar 2016.

Næste møde i kunstudvalget torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.45.

Menighedsrådet har besluttet at lukke kirken og kirkekontoret om mandagen fra den 1. juni 2016 – kirketjener Jette Pedersen er varslet om at ændre ugentlig fridag fra onsdag til mandag.

 

3. Meddelelser ved sognepræsten

Skoletjenesten i Frederikssund er blevet opsagt i Oppe Sundby – kan de måske være i Islebjerg?

Menighedsrådet vedtog at sige nej pga. manglende plads.

ILP har haft møde med biskop Lise-Lotte Rebel, præst Mikkel Højholt, provst Inge Bastkær  Rasmussen samt præst Mette Brunshuus (Skibby)
den 12. januar 2016.

Fremover skal Mikkel Højholt kun tage 5 gudstjenester i Islebjerg Kirke over hele året.

ILP + de andre præster har bedt om et referat af mødet, men det foreligger ikke.

JP fortalte om menuen til Weekend-højskolen.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

GM – LMT Køling er blevet kontaktet vedr. nyt køleanlæg til kapellet.

Der er blevet sat skydedør op mellem køkkenet
og gangen.

RS – hvordan klares snerydning om mandagen, når kirken og kirkekontoret er lukket? Personalet kan ikke kaldes på arbejde. Det skal undersøges nærmere om kirken kan samarbejde med enten børnehaven eller kommunen. RS kontakter Judith på Frederikssund Kirkegårdskontor om hun har nogen gode kontakter/idéer.

Ansøgning fra TBS om deltagelse i kurset
” Sekretær for menighedsrådet 2” den 18.-19. maj 2016 – pris ca. 1500 kr. Menighedsrådet vedtog at give lov. Samtidig lukkes kirken og kirkekontoret i disse dage pga. præsten er i London og kirketjenerne er på årskursus. Menighedsrådet vedtog også at flytte menighedsrådsmødet den
19. maj 2016 til 12. maj 2016 kl. 18.30.

TBS har ansøgt om en ekstra overnatning til årskursus for kordegne i Nyborg, da hun i forvejen er på Fyn i anden anledning.  Pris ca. 745 kr. Menighedsrådet vedtog at give lov. Dog skal TBS selv betale for aftensmaden.

40 hynder + hyndestativ til menighedslokalet bliver leveret i uge 8.

Der har været afholdt kvartalsmøde med kirketjenerne den 9. februar 2016. Der er blevet udarbejdet et referat af mødet.

KB – Ønske om afskaffelse af fade, spækbrætter

samt 5 knive til en pris af 1400 kr. ex. moms til
brug i køkkenet. Menighedsrådet vedtog at
bevilge det.

Tilbud på 2 flasker algefjerner á 30 liter + sprøjteholder – pris 5400 kr. ex. moms. GM og KB undersøger nærmere om der er behov for det.

Priser for drikkevarer til Weekend-højskolen:
10 kr. for sodavand, 15 kr. for øl og 20 kr. pr. glas vin og 80 kr. pr. flaske vin – menighedsrådet vedtog beløbene. KB sørger for prisskilte.

5. Fælles administrationschef med Frederikssund kommunes øvrige sogne?

RS har deltaget i et fællesmøde med de andre menighedsråd i sognene i Frederikssund Kommune om en fælles administrationschef. RS redegjorde fra mødet.
RS foreslog på mødet nogle flere kurser for kontaktpersoner evt. med konsulenter fra Landsforeningen af Menighedsråd og evt. også nogle erfamøder mellem kontaktpersonerne. Det er svært at finde et fælles fodslag mellem sognene mht. administrationschefens opgaver, da behovene er forskellige. Menighedsrådene aftalte at støtte hinanden i rådene, og idéen med en fælles administrationschef er pt. sat på standby.

6. Regler omkring flagning ved Islebjerg Kirke

Klage modtaget over for tidlig hejsning af flaget – før solopgang tirsdag den 2. februar 2016.
Der findes ingen love om flagning, men et flagreglement. Flaget må ikke komme op før solopgang og tidligst kl. 08.00. RS henviser til et udarbejdet flagregulativ, som tidligere er udarbejdet i kirken. KK læste op af flagregulativet. Et revideret flagregulativ skal medtages i Personalehåndbogen.  KK, KB, RS og HT reviderer flagregulativet, og KK svarer klager. Møde om flagregulativet aftalt til onsdag den 2. marts
kl. 18.00

7. Banner med Islebjerg Kirke på Lokalavisen Frederikssunds hjemmeside?

 

Tilbud fra Lokalavisen Frederikssund om et banner på Frederikssund Avis hjemmeside for en pris af 1475 kr. ex. moms for en uges reklame. Menighedsrådet vedtog at takke nej til tilbuddet. TBS svarer Lokalavisen Frederikssund.

8. Fælles annonce og dato (13. september 2016) for orienteringsmøde vedr. Menighedsrådsvalg 2016 – sammen med Frederikssund Kommunes øvrige sogne?

 Landsforeningen af Menighedsråd opfordrer til at der afholdes orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg 2016 tirsdag den
13. september 2016 for alle sogne i Danmark. KK er dog bortrejst denne dag, og KK har fået oplyst af Landsforeningen at det er menighedsrådet der afholder orienteringsmødet, og ikke valgbestyrelsen, hvor hun er formand, så hun har ikke mødepligt. I så fald er det næstformanden i menighedsrådet, der skal lede orienteringsmødet.  Skal orienteringsmødet holdes på en anden dato i Islebjerg? Menighedsrådet vedtog at holde orienteringsmøde tirsdag den 6. september 2016, hvis det kan nå at blive bekendtgjort fra prædikestolen i tide. FS og kirkekontoret tager imod valglisterne som kan indleveres i perioden 20.-27. september 2016. Menighedsrådet vedtog at takke ja til en fælles annonce – dog med en anden dato for orienteringsmødet, og med den tilføjelse at Islebjerg Sogn har dispensation til en
2 – årig funktionsperiode. KK undersøger hvilke datoer orienteringsmødet skal bekendtgøres fra prædikestolen.

9. Musik i forbindelse med gudstjenester
 og højmesser?

ILP læste op fra en mail fra organist Peter Hermann. Peter foreslår at tage emnet op til næste aktivitetsmøde fredag den 8. april 2016. Der er lagt koncerter frem til sommeren 2016. Punktet tages op på aktivitetsmødet.

10. Kirkebil til udensogns kirkegængere og sognebåndsløsere?

Menighedsrådet vedtog at kirkebil kan bevilges til sognets beboere og i særlige tilfælde til sognebåndsløsere – kørsel til sidstnævnte skal behandles af menighedsrådet fra gang til gang.
Kirkebil gælder kun til gudstjenester.

11. Dato for syn af kirke og præstebolig

Dato blev fastsat til tirsdag den 3. maj kl. 15.00 med start i præsteboligen -  under forudsætning af at bygningssagkyndig Ole Aabel kan denne dato.
I kirke –og præsteboligudvalget sidder KK, KB, GM og FS. Desuden deltager Troels Klamer og ILP i synet. KK kontakter Ole Aabel.

12. Kan kirkens telefon -og internetabonnementer gøres billigere?

KK gennemgik den seneste faktura fra TDC.
Abonnementet for de tre fastnetnumre i kirken er på ca. 2000 kr. i kvartalet. Kan det gøres billigere? GM tager kontakt til TDC og forhører sig hvad de tre numre dækker over.
Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.

13. Planlægning af Menighedsmødet onsdag den
2. marts 2016

KK opfordrer til at hele menighedsrådet kommer.
Det blev besluttet hvem der skal sige hvad.

14. Ansøgning fra sognepræsten om betaling af studietur til London 17.- 20. maj 2016.

Menighedsrådet vedtog at betale for præstens studietur til London. Prisen er 1500 kr. inkl. moms.

15. Pris for sogneudflugt lørdag den 11. juni 2016

Menighedsrådet vedtog at deltagerbetalingen til sogneudflugten skal være 300 kr. pr. person.
KK fortalte kort om sogneudflugtens program.
Næste møde i udflugtsudvalget er mandag den
14. marts 2016 kl. 10.00

16. Eventuelt

Personalehåndbogen blev omdelt til menighedsrådets medlemmer samt stedfortrædere.