April 2016 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 14. april 2016 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK),
Hanna Thomasen (HT), Grete Lorck (GL), Bodil Skjoldan Petersen (BSP), Inger-Lise Pedersen (ILP), sognepræst samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Afbud fra: Jette Pedersen (JP), kirketjener/medarbejderrepræsentant, Ruth Stenbak (RS)
og Lena Reimer (LR). Grete Lorck er indkaldt som personlig stedfortræder for LR og Bodil Skjoldan Petersen er indkaldt som stedfortræder for RS, da punkt 5 og 6 kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Som tilhører deltager Dan Kjersgaard (DK) og Susanne Kammersgaard (Kammerkoret Viva).

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -            -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet.

5. Kvartalsrapport 1. kvt. 2016 – behandles og godkendes

6. Budget 2017 – behandles og godkendes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Ophængning af diverse plakater i kirken?

8. Tilbud på ny kopimaskine/ny digital løsning

9. Sælge kirkens lille el-orgel?

10. Opfølgning på telefonabonnement

10a. Nyt anlæg til menighedslokalet

11. Eventuelt

12. Lukket møde

Mødet slut: 21.30

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Punkt 5 udgår, da kvartalsrapporten ikke ligger færdig.  Nyt punkt 10a – drøftelse af nyt anlæg til menighedslokalet. Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.  

Ansøgning fra Jens Pilegaard Hansen, formand for SOS Børnebyernes lokalgruppe Frederikssund, om lov til at låne kirkerummet til en koncert enten en lørdag eller søndag i november eller december måned 2016. Koncerten er med Kammerkoret Tourdion, og der vil være en entré på 50 kr. pr. person samt salg af kage og kaffe i pausen. Alle pengene vil gå ubeskåret til SOS Børnebyerne.

Menighedsrådet vedtog at give afslag.
TBS svarer ham.

Frederiksborg Distriktsforening afholder 5 kurser relateret til menighedsrådsvalget – KK opfordrer menighedsrådet til at læse om kurserne inde på Landsforeningen af Menighedsråds hjemmeside.

KK og HT deltager i kurset ”Hvad vil du med dit sogn? ” onsdag den 25. maj kl. 19.00 – 21.30 i Humlebæk Sognegård – TBS tilmelder dem.

KK har modtaget et blad ”Kirkepartner”, som kirken evt. bør abonnere på. I det aktuelle blad omtales reglerne omkring at løfte på kister. KK har kontaktet et firma bag en katafalk der kan hejses, for at høre nærmere om den, da det skal overvejes at anskaffe en sådanne. Der er søgt en tillægsbevilling i budget 2017 til en ny katafalk med hejs, men det er ikke sikkert at Provstiet bevilger pengene.

KK har kontaktet Ingelise Jegh fra Snostrup sogn vedr. en fælles valgannonce med kommunens øvrige kirker i forbindelse med menighedsrådsvalget. Dog med de tilføjelser at Islebjerg har orienteringsmøde den 6. september og 2- årig funktionsperiode.

KK minder om kirkesynet tirsdag den 3. maj
kl. 15.00 med start i præsteboligen.

Invitation fra Frederiksborg Distriktsforening til debatmøde mandag den 18. april kl. 19.00 – 21. 15 i Frederikssund Præstegård angående opgavefordelingen mellem sogn og provsti – FS og evt. KB deltager og tilmelder sig selv.

29. april – 9. maj træffes KK kun på mobilen.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Anlægget i menighedslokalet er gået i stykker - dette blev meddelt lige før et foredrag!
Troels fandt på en nødløsning, og har efterfølgende prøvet at få det til at virke, men forgæves.

Der har været afholdt aktivitetsmøde. Der kom flere nye ting på programmet bl.a. konfirmandundervisning for voksne – som bliver én gang om måneden og med forskellige temaer.

ILP har holdt møde med den nye konfirmandlærer Flemming Jensen, som starter op i september med et hold. Flemming deltager ved konfirmationsindskrivningen den 26. maj.
Der skal laves en ansættelseskontrakt
for Flemming Jensen – RS tager kontakt til ham.

Konfirmationsundervisningen 2016/2017 for Marienlystskolen/Trekløverskolen bliver om tirsdagen kl. 13.30 ifølge aftale med skolen.

Der har været politirazzia i området.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Personaletoilettet er blevet lavet, samt dørhåndtaget på døren i kælderskakten.

GM har fået to tilbud på et nyt gulv i menighedsrådslokalet – et fra Tæppeland på en pris af 17.725,13 kr. inkl. moms og et fra OK Tæpper & Gulvbelægning på kr. ca. 23.000 inkl. moms for et gulv med egetræsparket.

OK Tæpper har også givet et tilbud på afslibning og lak af menighedslokalet til en pris på 16.385,00 kr. ex. moms. Menighedsrådet vedtog at vente med gulvet i menighedslokalet.

Menighedsrådet vedtog at takke ja til tilbuddet fra OK Tæpper & Gulvbelægning angående et nyt gulv i menighedsrådslokalet til en pris af 18.830 kr.+ moms. GM kontakter dem.

5. Kvartalsrapport 1 kvt. 2016 –
behandles og godkendes

Udsat til næste menighedsrådsmøde, da kvartalsrapporten endnu ikke foreligger.

6. Budget 2017 – behandles og godkendes

KB gennemgik budgettet for 2017

Søgt om en tillægsbevilling på 200.000 kr. til renovering af toiletterne i kirken samt en tillægsbevilling på 50.000 kr. til en katafalk med hejs.

Der skal søges en særskilt tillægsbevilling til renovering af præsteboligen, når ILP engang stopper som præst og fraflytter præsteboligen.

Budget 2017 for Islebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 84446017, Budget 2017, Bidrag budget afleveret d. 11-04-2016 kl. 12:14 blev godkendt af alle Islebjerg Sogns Menighedsråds medlemmer.

7. Ophængning af diverse plakater i kirken?

Der er kommet en del henvendelser på det sidste vedr. plakater, foldere og flyers for andre foreninger, koncerter m.m. KB foreslår at nedsætte et udvalg, der ser på nogle retningslinjer, som efterfølgende behandles på et menighedsrådsmøde og indskrives i Personalehåndbogen. Et udvalg bestående af KB, HT, Susanne Kammersgaard, GL og ILP blev nedsat. Mødet fastsat til søndag den 17. april kl. 11.45.
DK foreslår at skelne mellem kirkelige og verdslige aktiviteter ligesom ved udlejning af menighedslokalet.

8. Tilbud på ny kopimaskine/ny digital løsning

Tilbud fra Canon Business Nord -og Midtsjælland på ny kopimaskine/ny digital løsning på kr. 17.760 kr. ex. moms – menighedsrådet vedtog at takke nej til tilbuddet.

Nuværende kopimaskine er leaset i maj 2014 og fungerer fint.
TBS svarer Canon Business Nord – og midtsjælland.

9. Sælge kirkens lille el-orgel?

Helga Svensson, dirigent af Egebæksvangkoret, låner pt. kirkens lille el-orgel, og vil gerne købe det. Organist Peter Herman bruger det kun ved udendørs gudstjenester på Kalvøen m.m, og kan fremover medbringe sit eget el-orgel. Menighedsrådet vedtog at man godt vil sælge el-orgelet for en pris af 1000 kr. TBS svarer hende.

10. Opfølgning på telefonabonnement

Opfølgning på punkt 8 fra sidste møde vedr. billigere telefonabonnement. KK har fået bekræftet af Frederikssund Brand – og Redningsberedskab at alarmen går over en telefonlinje. Derfor kan telefonen i våbenhuset ikke nedlægges.

Menighedsrådet vedtog at se hvad beløbet for telefon og internet bliver i indeværende år.

10a. Nyt anlæg til menighedslokalet

Anlægget i menighedslokalet er gået i stykker. Projektoren kan dog stadig betjenes manuelt, men lydanlægget duer ikke. Anlægget har været repareret før. FS har tidligere indhentet et tilbud på et nyt anlæg. Der skal indhentes 3 tilbud.

Forslag om at spørge Frederikssund Provsti om de har en ekspert på området. Forslag om at høre Frederikssund Kirke og Græse Kirke hvilke anlæg de har, og hvem de har brugt som konsulent – ILP kontakter Søren Hjorth samt Signe Voldby og evt. Frederikssund Provsti.

11. Eventuelt

Der blev uddelt nye sider til Personalehåndbogen til rådets medlemmer.

12. Lukket møde

Lukket møde – derfor intet offentligt referat.