Maj 2016 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 12. maj 2016 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Frode Skjold (FS), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Kirsten Kjersgaard (KK),
Ruth Stenbak (RS), Lena Reimer (LR), Hanna Thomasen (HT), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP),
Jette Pedersen (JP), kirketjener og medarbejderrepræsentant, samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Som tilhører deltager: Bodil Skjoldan Petersen (BSP) og Susanne Kammersgaard (SK) 

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Kvartalsrapport 1. kvt. 2016 – behandles og godkendes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Nyt anlæg til menighedslokalet samt kirkerummet

7. Status for kirke – og præsteboligsyn den 3. maj 2016
8. Nyt tilbud på ny kopimaskine/ny digital løsning
9. Ny dato for Medarbejdermøde – forslag: tirsdag den 30. august 2016 kl. 13.00
10. Eventuelt

Mødet slut: 21.35

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

Postlisten blev gennemgået af KK.

Arbejdstilsynet har varslet at de kommer på uanmeldt besøg inden for den næste måned.

Egebæksvangkoret har købt og betalt for kirkens lille el-orgel.

Der er et arrangement ”Find og fasthold frivillige” torsdag den 9. juni 2016 kl. 17.00 – 21.30 i Egedal Kirke, Kokkedal. KK opfordrer menighedsrådet til at overveje at deltage.

Skal kirken abonnere på magasinet ”Kirkepartner?”
Menighedsrådet vedtog at abonnere på 1 stk.,
der skal ligge fremme i våbenhuset.

Der er budgetsamråd i Græse Kirkelade onsdag den 15. juni 2016 kl. 19.00 – KK, KB og FS deltager.

KK opfordrer menighedsrådets medlemmer til at deltage i sogneudflugten lørdag den 11. juni 2016.

KK træffes ikke 31.maj, 1. og 2. juni 2016 – KB står standby.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Der er kommet en henvendelse fra Marie-Louise Bork Winther, døvepræst for Døvemenigheden Øst om lov til at holde en gudstjeneste på tegnsprog søndag den 22. januar 2017 kl. 14.00 med efterfølgende samvær i menighedslokalet frem til kl. 17.30 – menighedsrådet vedtog at sige ja til henvendelsen, og så droppe højmessen kl. 10.00.

TBS svarer ansøger.

ILP har afprøvet pilgrimsturen fra Slangerup til Farum på 22 km, som forberedelse til  pilgrimsvandringen i 2017 i anledning af Luther-jubilæet.

ILP skal på studietur til London fra den 17.-20. maj 2016 sammen med Provstiets præster.

Højmessen Grundlovsdag 5. juni skal holdes sammen med KFUM Spejderne – med medvirken fra Kammerkoret Viva. Der vil blive serveret wrap med fyld og et glas vin pr. person samt saft og cider.

 

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KB fortalte om de nye procedurer for ophængning af plakater og flyers i våbenhuset. Reglerne vil blive skrevet ind i Personalehåndbogen.

Der er kommet nyt trægulv i menighedsrådslokalet, men døren skraber på gulvet. Det vil snarest blive udbedret.

Græsslåmaskinen og fejemaskinen er sendt til service.

GM har tilkaldt en murer til at se på udfordringen med murbier ude på kirkens sydside og tårnet på østsiden.

RS er ved at få indhentet APV´er fra alle kirkens ansatte.

RS – hvis menighedsrådet pålægger en medarbejder at tage på kursus, skal der ydes afspadsering for overtid. I den nærmeste fremtid skal begge kirketjenere afspadsere en del overarbejde.

Jens Borch indbyder personale og menighedsråd til sin 75 års fødselsdag, som holdes søndag den 29. maj 2016 fra kl. 13.00 på bopælen.

Dato for udflugten for menighedsråd og personale bliver lørdag den 3. september – turen går til Kbh.

KK og RS har set på en ansættelseskontrakt til den nye konfirmandlærer. TBS renskriver kontrakten,
så den kan udleveres til konfirmandlæreren den 26. maj ved konfirmationsindskrivningen.

Der bliver bestilt navneskilte med ”Kirketjener” og ”Praktikant”, til kirketjenerne og kirkens praktikanter.

Der har været afholdt kvartalsmøde med kirketjenerne den 10. maj 2016. Der er blevet lavet et referat af mødet. Der er blevet bevilget nogle ”hunde” til at løfte de tunge ting.

Der er blevet bestilt service på gulvvaskemaskinen.

5. Kvartalsrapport 1. kvt. 2016 – behandles og godkendes.

KB gennemgik kvartalsrapporten.

Overskuddet fra Weekend-højskolen på 10.000 kr. er reelt 3000 kr. pga. en konteringsfejl.
Menighedsrådet godkendte Kvartalsrapporten for 1. kvt. 2016, og den blev underskrevet af KK og KB.

6. Nyt anlæg til menighedslokalet samt kirkerummet

ILP har kontaktet Græse Kirke og Frederikssund Kirke vedr. anbefalinger/erfaringer mht. firmaer, som der kan indhentes tilbud fra.  Der skal indhentes tilbud fra 3 firmaer. Der blev nedsat et udvalg bestående af Troels, ILP, GM og KB, som indhenter 3 tilbud på nyt anlæg til menighedslokalet, da menighedsrådet besluttede at vente med nyt anlæg til kirkerummet. Udvalget mødes torsdag den 26. maj 2016 kl. 11.00.
JP orienterer Troels om mødedato.

7. Status for kirke – og præsteboligsyn den 3. maj 2016

 

KK gennemgik synsrapporten fra præsteboligen, hvor der bl.a. er følgende bemærkninger:
Faldstammer skal udskiftes, når præsten fraflytter.
Garagedøre skal udskiftes inden for 1-2 år.
Stikkontakter skal laves, da de ”hvæser”
Der er en delaminering af stuegulvet

KK gennemgik derefter synsrapporten fra kirken, hvor der bl.a. er følgende bemærkninger:

Der er murbier i kirkens mur på sydsiden og på østsiden (tårnet)! GM indhenter 3 tilbud på murerarbejde.

Kopi af synsrapporterne for præstebolig og kirke skal sendes til Frederikssund Provsti inden 14 dage fra synet – det sørger TBS for.

8. Nyt tilbud på ny kopimaskine/ny digital løsning

Nyt tilbud fra Canon Business Midt – og Nordsjælland på en ny kopimaskine/ny digital løsning på kr. 15.816 ex. moms pr. år.

Menighedsrådet vedtog at takke nej til tilbuddet, da den nuværende kopimaskine fungerer fint.

TBS kontakter Canon Business Midt – og Nordsjælland, og pointerer at kirken selv tager kontakt til dem, når det er relevant med en ny maskine.

9. Ny dato for Medarbejdermøde – forslag:
tirsdag den 30. august 2016 kl. 13.00

På et kalendermøde/Personalemøde blev der ytret ønske om at flytte Medarbejdermødet fra den
24. maj 2016 til tirsdag den 30. august 2016
kl. 13.00. Menighedsrådet vedtog at flytte Medarbejdermødet til den nye dato.

10. Eventuelt

Skal menighedsrådslokalet bruges til udstilling af billeder til loppemarkedet, da det kan slide på det nye trægulv? Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.

Der skal rykkes for en planering og græssåning på arealet ude foran kirken (ved postkassen), hvor der er blevet fældet nogle træer – GM kontakter firmaet, der har foretaget fældningen, da planering og græssåning var med i tilbuddet.

ILP - forslag om et gudstjenesteudvalg, som f.eks. mødes 2 gange om året, hvor man drøfter gudstjenesten. Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.

Diskussion om der er tid til at drøfte andre emner end de kun rent administrative emner, f.eks. om aktuelle emner som udmeldelser af Folkekirken, dåb af asylansøgere m.m.