Juni 2016 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 16. juni 2016 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Frode Skjold (FS), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Kirsten Kjersgaard (KK),
Ruth Stenbak (RS), Hanna Thomasen (HT), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP) samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Afbud fra: Lena Reimer (LR) og Jette Pedersen (JP), kirketjener og medarbejderrepræsentant.

Som tilhører deltager: Grete Lorck (GL), Susanne Kammersgaard  (SK) og Edmund Kammersgaard (EK). 

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Frie midler – hvad skal de bruges til?

6. Tilbud på 3-årigt abonnement hos ChurchDesk?

7. Nedsættelse af gudstjenesteudvalg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Dato for Menighedsmøde i 2017

9. Fastsættelse af kandidater til Islebjerg Menighedsråd – Menighedsrådsvalg 2016

10. Fælles valgannonce med Frederikssund Kommunes øvrige sogne?

11. Energimærkning af kirke og præstebolig

12. Eventuelt

13. Lukket møde

Mødet slut: 22.00

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

Postlisten blev gennemgået af KK.

Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg i dag den 16. juni 2016 – KK redegjorde fra mødet –  Arbejdstilsynet  gennemgik bl.a. produktbladene for rengøringsartiklerne og APV´erne. Der kommer et påbud med posten i den nærmeste fremtid, om flytning af kirkebænkene, da de er for tunge til at kirketjenerne må flytte på dem.

Der kommer en høring, som menighedsrådet skal svare på inden 14 dage. Ellers kommer der et påbud om at menighedsrådet, inden for 1 måned skal skaffe en rådgiver. Efter 3 måneder efter påbuddet kommer Arbejdstilsynet på kontrolbesøg

Arbejdstilsynet har ikke nogen bemærkninger til katafalken, så det bliver ikke aktuelt at indhente tilbud på en ny katafalk i år – menighedsrådet vedtog at takke nej til de 2 tilbud fra DanSand – TBS svarer dem og giver kirketjenerne besked.

Sogneudflugten d. 11. juni gik godt.

KK, KB og FS har været til budgetsamrådsmøde i Frederikssund Provsti den 15. juni – mere om dette under punkt 4.

KK holder ferie 26.6 – 2.7 og 21.7 – 4. 8 (alle dage inkl.). FS  vikarier for KK.

3. Meddelelser ved sognepræste

Grundlovsdag med KFUM Spejderne kom der kun én spejder til trods for stor omtale i deres spejderblad – ILP og KFUM Spejderne planlægger en ny fælles gudstjeneste i 2017, muligvis Kristi Himmelfartsdag den 25. maj 2017.

Der har været besøg af Solutors og Oticon vedrørende nyt anlæg i menighedslokalet og kirkerummet, i morgen kommer AV Center og giver et tilbud. Menighedsrådet vedtog at give fuldmagt til anlægs-udvalget til at træffe beslutning om hvilket tilbud der skal vælges.

Årsfolderen er under udarbejdelse. TBS laver årsfolderen i år.

Konfirmandundervisning for voksne vil kun blive oprettet, såfremt minimum 8 personer tilmelder sig. Menighedsrådet vedtog at deltagerprisen skal være 200 kr. Tilmelding senest 1. september 2016.

Der bliver lavet lidt om i musikandagten, som det vil kunne læses i den nye årsfolder.

Litteraturlisten til Litteraturkredsen ligger klar i våbenhuset.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

GM har indhentet 3 tilbud på reparation af fuger i murværket mod syd og på tårnet, og gennemgik de 3 tilbud, som er meget forskellige, og nogle af dem over budgettet. Menighedsrådet vedtog at høre kirkens bygningssagkyndige Ole Aabel om at se på tilbuddene – GM kontakter ham.

Der er kommet et tilbud fra Prolys.dk om ny belysning i alle rum i kirkebygningen – samlet pris 58.500 kr.inkl. moms. KB har undersøgt kirkens el-forbrug i 2015 og det var på kr. 47.373. Menighedsrådet vedtog at takke ja til en del af tilbuddet – om nyt lys på kirkekontoret samt ved beplantningen i  kirkerummet. Tilbuddet v. beplantningen i kirkerummet lyder på 4818,28 kr. Prisen for kordegnekontoret kendes ikke. TBS svarer dem.

Den grønne dobbeltdør ud mod syd trænger til en gang maling – arbejdet vil blive igangsat snarest.

Regningen for opsætning/trykning af årsfolderen bliver ca. 4000 kr. dyrere i år end sidste år, da der er kommet en ny grafiker på – samlet pris 13. 650 kr. ex.moms.

Menighedsrådet vedtog at takke ja til tilbuddet – TBS svarer trykkeriet.

KK, KB og FS har været til budgetsamrådsmøde den 15. juni, og har fået en tillægsbevilling i 2017 på 200.000 kr. til renovering af toiletterne og 50.000 kr. til en kisteløfter .

Den bibelske have i kirken trænger til ny jord/flis, og planterne har fået lus og trænger til behandling.

RS har undersøgt vedr. snerydning og om man kan låne personale fra Frederikssund Kirkegård til at rydde sne for Islebjerg, men i Frederikssund Sogn rydder kirketjenerne selv sne.

RS vil kontakte et snerydderfirma for at høre hvad det koster at få et firma til at rydde sne om mandagen ved behov.

KB holder ferie 6.7 – 3.8 (begge dage inkl.) KK attesterer regningen i KB´s fravær.

5. Frie midler – hvad skal de bruges til?

Der er i alt 146.051 kr. i frie midler fra 2015.

Menighedsrådet vedtog at vente med at ”øremærke” pengene til der er kommet tilbud på lydanlægget til menighedslokalet og kirkerummet, tilbud på reparation af fugerne, samt tilbud på en ”løfter” til kirkebænkene – punktet tages op igen på næste menighedsrådsmøde.

6. Tilbud på 3-årigt abonnement hos ChurchDesk?

Tilbud fra kirkens hjemmesideudbyder ChurchDesk om et 3 – årigt abonnement til kr. 1650 ex. moms pr. måned.
Tilbuddet inkluderer bl.a. ekstra services som Mobil-venlig hjemmeside og app, Bidrag (kollekt via sms) og Datasikkerhed (indtastning af CPR.nr. og andre fortrolige oplysninger via hjemmesiden ved div. tilmeldinger).

Menighedsrådet vedtog at takke nej til tilbuddet, og fortsætte med 1-årigt abonnement. TBS kontakter dem.

7. Nedsættelse af gudstjenesteudvalg

Nedsættelse af et gudstjenesteudvalg, der mødes 2 gange om året. Udvalget vil bl.a. se på gudstjenestens opbygning – ILP, KK , GL, GM, SK og RS meldte sig til udvalget. Forslag om at høre om nogen fra menigheden vil være med. Første møde i udvalget bliver fredag d. 4. november 2016 kl. 11.30.

8. Dato for Menighedsmøde i  2017

Menighedsmødet blev fastsat til onsdag den
1. marts 2017 i forbindelse med Islebjerg Café.

9. Fastsættelse af antal kandidater til Islebjerg Menighedsråd – Menighedsrådsvalg 2016

Der skal vælges 7 kandidater til Menighedsrådsvalg 2016 i Islebjerg Sogn.

10. Fælles valgannonce med Frederikssund Kommunes øvrige sogne?

Menighedsrådet vedtog at takke nej til en fælles annonce, da Islebjerg Sogn har en anden dato for orienterings-og opstillingsmødet og 2-årig funktionsperiode – TBS svarer Eva Mejnert.
KK og TBS udarbejder annonce i starten af august.

11. Energimærkning af kirke og præstebolig

Kirkebygningen skal ikke energimærkes. Præsteboligen er ikke energimærket, men skal ikke energimærkes før ILP fraflytter præsteboligen, ifølge provst Inge Bastkær Rasmussens udtalelse på budgetsamrådsmødet den 15. juni 2016. Men det skal oplyses til Provstiet at den ikke tidligere er blevet energimærket.
KK og KB har fået en blanket til budgetsamrådet om fælles indhentning af tilbud på energimærkning i Frederikssund Provsti, som skal underskrives af formanden. Desuden vedlægges en skrivelse om udsættelse af energimærkning af præsteboligen – TBS og KB skriver til Provstiet.

12. Eventuelt

KB – rykker for svar på hvad status er for brug af kirkens kølekapel til fremmede kister og omkostninger herved. Om der kan tages betaling for brug? FS tager det op i Provstiudvalget.

ILP ønsker at få ryddet op i tårnrummet – flere effekter stammer fra da kirken havde børnedag.

ILP kontakter Børge og Hanne om de kan bruge noget af det til loppemarked.

Diskussion om mulige kandidater til Menighedsrådsvalg 2016.

En ny version af ”Islebjerg Kirkes Personalehåndbog samt regler og anvisninger for menighedsrådsmedlemmer og brugere af kirken” blev omdelt til menighedsrådets medlemmer.

13. Lukket møde

Lukket møde – derfor intet offentligt referat