August 2016 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde  11. august 2016 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Frode Skjold (FS), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Kirsten Kjersgaard (KK),
Ruth Stenbak (RS), Hanna Thomasen (HT), Lena Reimer (LR), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP)
samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Som tilhører deltager: Grete Lorck (GL), Dan Kjersgaard (DK), Susanne Kammersgaard  (SK) og Edmund Kammersgaard (EK). 

Afbud fra:  Jette Pedersen (JP), kirketjener og medarbejderrepræsentant.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Energimærkning af præstebolig

6. Status efter besøg af Arbejdstilsynet den 16. juni 2016?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Kordegnen have adgang til sognets netbank v. regnskabsførerens ferie og sygdom?

8. Frie midler – hvad skal de bruges til?

9. Behandling og godkendelse af Kvartalsrapport – 2. kvartal 2016

10. Eventuelt

11. Lukket møde

Mødet slut: 21.45

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Tilføjelse af nyt punkt på dagsordenen – punkt 11 - lukket møde.  KB præcisering af sidste referat under pkt. 5: De frie midler for 2015 er ikke 146.000 kr., men 236. 416 kr.

2. Meddelelser ved formanden

Postlisten blev gennemgået af KK.

Ansøgning fra Viva Kammerkor om at låne menighedslokalet lørdag 28. januar 2017 kl. 10.00 – 19.00 til en øvedag/kursusdag for koret – Menighedsrådet vedtog at give dem lov uden betaling af leje, da Viva Kammerkor har en samarbejdsaftale med kirken – TBS svarer dem.

Trykning af årsfolderen er blevet dyrere i år, da årsfolderen er blevet 4 sider større.

Invitation til Landemode lørdag den 1. oktober kl. 11.00 – 16.00 i Helsingør – GL, GM, og FS vil gerne deltage – TBS tilmelder dem. RS forhører sig blandt personalet om nogen vil deltage.

Skal APV´erne stå offentlig tilgængelig, da de kan indeholde personlige oplysninger om medarbejderne? Menighedsrådet vedtog at de skal tilbage og stå på kirkekontoret hos kordegnen.

KK træffes ikke 23. – 25. august 2016, 2. – 4. september 2016 samt 10. – 24. september 2016.

KK annoncerede Orienteringsmødet om Menighedsrådsvalg 2016, som afholdes tirsdag den 6. september 2016 kl. 19.00.

KK og FS deltager i Valgkurset mandag 15. august 2016 i Egedal Kirke, Kokkedal.

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP roste den nye årsfolder. Der er en fejl i årsfolderen – foredraget om Luthers indflydelse på nyere salmedigtning 2. november 2017 er en torsdag og ikke en tirsdag.

Der er 18 konfirmander, der skal starte i år. Konfirmandundervisningen bliver om torsdagen om eftermiddagen. GL har tilbudt at stå standby som konfirmand-medhjælper.

Der bliver alligevel ikke brug for en konfirmandlærer - RS kontakter Flemming Jensen pr. brev.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

GM – der skal træffes en afgørelse mht. hvilken murer, der skal udbedre skaderne efter murbierne.

GM gennemgik kort tilbuddene.  Menighedsrådet vedtog at kontakte firmaet med det billigste tilbud og få præciseret hvor på bygningen reparationerne udføres og om tilbuddet stadig gælder. GM kontakter firmaet. Punktet tages op igen på næste menighedsrådsmøde.

Arbejdet med at male den grønne dobbeltdør ud mod Thorsvej skal i gangsættes.

KB foreslår at få malet væggene i kølerum/kapel og en væg i kirketjenerkontoret, som er blevet ødelagt, da det nye køleanlæg blev sat op. Menighedsrådet vedtog at sætte arbejdet i gang.

Der er et lukket arrangement for personale og menighedsråd torsdag d. 6. oktober 2016 fra kl. 17.00, hvor der startes med deltagelse i andagten og herefter et arrangement ud af huset. Kirkekontoret lukker kl. 17.00 denne dag.

Der er Medarbejdermøde tirsdag den 30. august 2016. RS er i gang med at holde MUS-samtaler med personalet.

RS – Dåbskonference lørdag den 17. september 2016 – RS og GL deltager – TBS tilmelder dem.

Der skal udarbejdes handlingsplaner på baggrund af APV´erne – dette har arbejdstilsynet pålagt menighedsrådet. RS og KK tager et møde, når RS er færdige med MUS –samtalerne.

FS tager spørgsmålet om brug af kirkens køleanlæg til fremmede kister op på næste møde i Provstiudvalget den 17. august 2016.

5. Energimærkning af præstebolig

Præcisering vedr. energimærkning af præstebolig siden sidste referat: Præsteboligen skal alligevel energimærkes, da den aldrig er blevet det (som den skulle i 2009). Det kan således ikke vente til sognepræsten fraflytter boligen,
 når hun fratræder.

Frederikssund Provsti har taget initiativ til at samle Provstiets sogne for at indhente et fælles tilbud på energimærkning af sognenes bygninger. Islebjerg Menighedsråd skal således beslutte om man vil være med til at indhente et fælles tilbud på energimærkning eller selv indhente tilbud. Menighedsrådet vedtog at tilslutte sig et fælles tilbud. KK og TBS sender blanket med tilsagn til Frederikssund Provsti inden 29. august 2016.

6. Status efter besøg af Arbejdstilsynet den 16. juni 2016?

 

Arbejdstilsynet har 29. juni 2016 sendt et høringssvar vedr. arbejdstilsynet 16. juni 2016, hvor der blev udstedt et påbud mht. håndteringen af kirkebænkene. Menighedsrådet har ingen kommentarer haft til høringssvaret. 18. juli 2016 kom så det endelige påbud, hvor menighedsrådet har indtil 31. august til at finde en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at vejlede omkring håndteringen af kirkebænkene, og evt. hjælpemidler hertil. Senest 1. januar 2017 skal løsningen for håndteringen af kirkebænkene være på plads. Menighedsrådet vedtog enstemmigt at kirkebænkene ikke længere må løftes, og at der rekvireres et rengøringsfirma 1-2 gange om året i så fald at der skal løft til for at rengøre under kirkebænkene.
KK sender et skriftlig svar til arbejdstilsynet. Personalet skal have besked om at de ikke længere må løfte på kirkebænkene – RS giver personalet besked.

7. Kordegnen have adgang til sognets netbank v. regnskabsførerens ferie og sygdom?

 

 

Kordegnen ønsker at få adgang til sognets netbank v. regnskabsførerens ferie og sygdom, således fakturaer kan betales til tiden, når regnskabsføreren er fraværende. Menighedsrådet vedtog at kordegnen får adgang. TBS kontakter Danske Bank om proceduren.

8. Frie midler – hvad skal de bruges til?

De frie midler fra 2015 udgør i alt kr. 236.416.
 

Menighedsrådet vedtog at afvente tilbuddet på reparation af murværket efter murbier samt tilbud på maling af den grønne dobbeltdør og vægge i kapel og kølerum samt kirketjenerrummet. Herefter må man se hvad der er tilbage af penge. Evt. bruge restbeløbet på flere siddepuder til stolene i menighedslokalet og forgyldning af alterbægre.

9. Behandling og godkendelse af Kvartalsrapport – 2. kvartal 2016

KB gennemgik kvartalsrapporten.

Menighedsrådet godkendte kvartalsrapporten for 2. kvt. 2016, og den blev underskrevet af KK og KB.

10. Eventuelt

DK – det er tid til fornyelse af blanketter vedr. dem der låner kirkens lokaler og for kunstudstillinger – er behovet der stadig? Menighedsrådet vedtog at fortsætte med blanketter for de aktiviteter/udlån, hvor kirken ikke er en del af arrangementet.

 Der er kommet et nyt AV-anlæg i menighedslokalet, som lånerne skal instrueres i af Troels (kirketjener). Nøgle til AV-anlægget hænger i depotrummet, hvor der er adgang med en B-nøgle.

Fastelavn 2017 for de små børn holdes ikke længere i kælderen på grund af opbevaring af loppeeffekter, men på arealerne udenfor.

RS efterlyser blomster på alteret. ILP foreslår orkidéer, da de kun skal vandes én gang om ugen.

Menighedsrådet vedtog at købe en orkidé.
RS køber en orkidé.

Diskussion om der skal ændres på ruterne vedr. omdeling af årsfolder/flyers/sogneindsamling?

11. Lukket møde

Lukket møde – derfor intet offentligt referat