Oktober 2016 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 27. oktober 2016 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK),

Ruth Stenbak (RS), Lena Reimer (LR), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), Jette Pedersen (JP), kirketjener og medarbejderrepræsentant samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær
for menighedsrådet.

Som tilhørere deltager: Dan Kjersgaard (DK), Grete Lorck (GL), Susanne Kammersgaard (SK) og
Edmund Kammersgaard (EK).

Afbud fra: Hanna Thomasen (HT). Bodil Skjoldan Petersen (BSP) er indkaldt som stedfortræder,
da punkt 7 kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.
 

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Meddelelser ved formanden.

3. Meddelelser ved sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Drøftelse vedr. indskydergarantien i banken pga. regelændring

 ------------------------- pause -------------------------------------

6. Forslag til brug af de sidste frie midler for 2015

7. Behandling og godkendelse af Kvartalsrapport – 3. kvartal 2016

8. Eventuelt

9. Lukket møde

Mødet slut: 21.00

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.

Indbydelse til konference om Reformationsjubilæet lørdag 21. januar 2017 kl. 09.00 -15.00 i Præstegården, Frederikssund – tilmelding til TBS inden 16. januar 2017. TBS sørger for at tilmelde videre til Frs.

JP har søgt kompentancefonden om et kursus i mindfullness, som menighedsrådet skal medunderskrive – ansøgningen behandles nærmere på det lukkede møde.

Beslutningsprotokollen for menighedsrådsvalg 2016 skal underskrives af valgbestyrelsen og sendes til Helsingør Stift senest 10. november 2016. TBS sender protokollen til Stiftet.

Det blev besluttet at menighedsrådet giver et gavekort på 500 kr. til provst Inge Bastkær Rasmussen i anledning af hendes fratrædelse som provst over Frederikssund Provsti.
KK sørger for dette.

Konsulenten fra 5A kommer fredag d. 11. november 2016 kl. 11.00 og ser på løsningen med ”hunde” under kirkebænken. Det fungerer fint med filt under kirkebænkene. KK, KB, GM, RS og Troels deltager.

KK og RS har færdiggjort arbejdet med APV´ erne.

Der er ophængning af kunstudstilling mandag den 7. november kl. 11.00 – KK, RS og DK lukker ind/ud.

Fernisering søndag d. 13. november efter højmessen – m. servering af vin og cider – kunstudvalget sørger for indkøb.

Der bør laves en skriftlig aftale om hvem der gør hvad til loppemarkedet fremover, da der var nogle uklarheder under sidste loppemarked.

Tidl. formand for Islebjerg Menighedsråd, Ole Illum Hansen, er død. Menighedsrådet vedtog at give 500 kr. til FDF´s Missionsprojekt, som er familiens ønske i stedet for blomster. GM sørger for at lave
et kort.

KK har pt. ingen internetforbindelse eller fastnettelefon, og træffes derfor kun på mobilen.

KB indkøber smørrebrød til næste menighedsrådsmøde, hvor det ”nye” og ”gamle” menighedsråd spiser sammen.

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP havde aftalt et møde med AV-Center onsdag, men de kom 45 min. for sent, og der var ILP taget hjem igen. ILP afventer at høre fra dem igen.

PC´en på præstekontoret skal udskiftes ifølge besked fra Kirkeministeriet.

ILP har fået en indbydelse til at deltage i et konfirmand-event i Helsingør Stift, som skal finde sted i kirken i uge 38 i 2017 – torsdag og lørdag. Menighedsrådet vedtog at takke ja tak.

Der er bananfluer i alle kirkens lokaler inkl. toiletterne. Kirketjenerne har forsøgt at sprøjte inde i kirkerummet. Debat omkring hvad der kan gøres.  Forslag om at sprøjte søndag efter højmessen, hvor der ingen mennesker er. Så kan der luftes ud om tirsdagen. Forslag om at hælde kogende vand i afløbene på toiletterne. Kirketjenerne sørger for dette.

ILP vil bestille nogle Luther-hæfter i forbindelse med Reformationsjubilæet, som vil komme til at ligge i våbenhuset.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

 Kirketjenerne ønsker en ny rengøringsvogn til en pris af 7300 kr. inkl. moms – menighedsrådet vedtog at give dem lov. Kirketjenerne sørger for indkøb.

Der er kommet svar fra Frederikssund Provsti vedr. brug af de frie midler fra 2015. De har accepteret det ansøgte.  Reparation af murbier er igangsat, der er bestilt 20 nye hynder til stolene, og alterbægrene bliver sendt til forgyldning.

Der er blevet reklameret for plastikdimserne under stolene i menighedslokalet, som er begyndt at falde af. Firmaet sender nogle nye plastikdimser.

GM har kontaktet maleren for at få malet færdigt i kølerummet og kapellet.

Der kommer ny lampe op ved køkkendøren.

Ovenlysvinduet i kirken er blevet repareret/fuget, så der ikke længere trænger vand ind.

FS sørger for at høre status for bedemænds lån af kapellet til ”fremmede” kister på næste Provstiudvalgsmøde 9. november.

RS – Kirkegårdsleder Judith Pearce skal have udleveret en nøgle+ kode til det personale, som skal stå for snerydningen om mandagen i vintermånederne samt et kort over det område, der skal ryddes.

Lampen over flyglet er gået i stykker. Den nye strømdel koster ca. 342 kr. i en hollandsk netbutik. En ny lampe til flyglet koster ca. 2000 kr. Menighedsrådet vedtog at høre Peter først om han ved noget om hvor man kan købe en sådan lampe.SK assisterer Peter med at undersøge indkøb af en ny lampe.

Kirketjenernes gamle mobiltelefon går hele tiden ud. Forespørgsel om en ny mobil. Forslag om at købe en smartphone, der kan understøtte Mobile Pay. Menighedsrådet vedtog at bevilge max. 2000 kr. til indkøb af ny mobil. TBS ser på sagen.

Drøftelse af belysningen inde i kirken ved den bibelske have. Belysningen er meget skarp. Vil det måske hjælpe at slukke hver anden pære?

5. Drøftelse vedr. indskydergarantien i banken
pga. regelændring

Indskydergarantien på 750.000 kr. gælder ikke længere for virksomheder. Hvordan skal menighedsrådet forholde sig? KB har forhørt sig hos regnskabsfører Søren Hjorth, der vender tilbage med svar, når han har undersøgt hvad der kan lade sig gøre for menighedsrådet. Menighedsrådet vedtog at afvente nyt fra Søren Hjorth, der vil være menighedsrådet behjælpelig, såfremt pengene skal fordeles eller investeres i statsobligationer.

6. Forslag til brug af de sidste frie midler for 2015

Der er ca. 125.400 kr. tilbage af de frie midler fra 2015. KB har set på den sidste synsrapport for præstebolig og kirke for at se hvad der kunne trænge til at blive repereret - bl.a. garageportene  i præsteboligen og varmeveksleren i kirken trænger til udskiftning.

Forslag om en ny foldedør eller en nedrivning af foldedøren – diskussion om fordele/ulemper.

Menighedsrådet vedtog at prioritere på følgende måde: 1. Ny vekselvarmer i kirken
2. garageporte i præsteboligen
3. ny foldedør i menighedslokalet.

Der skal indhentes tilbud på alle 3 ting, og så se hvad pengene rækker til. GM indhenter tilbud, og KB søger Frs. Provsti om at bevilge pengene.

7. Behandling og godkendelse af Kvartalsrapport
– 3. kvartal 2016

Driftsoverskud på 211.319 kr. Kvartalsrapporten fra 3. kvartal 2016 blev gennemgået af KB. Kvartalsrapporten blev godkendt af menighedsrådet og underskrevet
af KK og KB.

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

9. Lukket møde

Intet offentligt referat.