Konstituerende menighedsrådsmøde 17. november 2016 | Islebjerg Kirke

Referat af konstituerende menighedsrådsmøde 17. november 2016 kl. 18.00


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Kirsten Kjersgaard (KK), Kirsten Barfod (KB), Greta Mikkelsen (GM), Gunnar Greve (GG) ,
Hanna Thomasen (HT), Karsten Lolck (KL), Grete Lorck (GL), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP),
Jette Pedersen (JP), kirketjener/medarbejderrepræsentant samt kordegn/sekretær for menighedsrådet Tine Birksholm Sejersen(TBS).

Alle er fremmødt.

Desuden deltager diverse tilhørere.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3
og menighedsrådslovens §6 stk.2

3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.

4. Valg af formand jf. menighedsrådslovens §8 stk. 3

5. Valg af næstformand jf. menighedsrådslovens §8 stk.3

6. Valg af kirkeværge jf. menighedsrådslovens §9 stk.1

7. Valg af kasserer jf. menighedsrådslovens § 9 stk.2

8. Valg af sekretær jf. menighedsrådslovens § 9 stk.4

9. Valg af kontaktperson jf. menighedsrådslovens § 9 stk.5

10. Valg af bygningskyndig jf. menighedsrådslovens §9 stk.8

11. Valg af underskriftsberettiget jf. menighedsrådslovens § 9 stk.9

12. Valg af stående udvalg jf. menighedsrådslovens § 17 stk.1 (for ikke selvejende kirker § 19)

13. Valg af valgbestyrelse jf. valglovens §6 stk. 1

14. Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2

15. Fastsættelsen af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6.

16. Tid for 1. møde i funktionsperioden

17. Eventuelt

Mødet slut: 19.00

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3 og menighedsrådslovens §6 stk.2

De valgte kandidater er valgbare.

3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.


Alle valgte medlemmer underskrev erklæringen.

4. Valg af formand jf. menighedsrådslovens §8 stk.1

KK vil gerne genopstille. 5 stemmer på KK og 1 stemme på GG. 1 blank stemme. KK  blev valgt.

5. Valg af næstformand jf. menighedsrådslovens

 § 8 stk.2

GG er kandidat.
7 stemmer til GG.  GG blev valgt.

6. Valg af kirkeværge jf. menighedsrådslovens § 9 stk.1

 GM er kandidat. 

 GM blev enstemmigt valgt.

7. Valg af kasserer jf. menighedsrådslovens § 9 stk.2

 KB er kandidat
 KB blev enstemmigt valgt.

8. Valg af sekretær jf. menighedsrådslovens § 9 stk.4

Ingen blev valgt, da funktionen ligger hos kordegnen.

9. Valg af kontaktperson jf. menighedsrådslovens

 § 9 stk.5

KK redegjorde for kontaktpersonens kompentenceområder.

GL er kandidat.
GL blev enstemmigt valgt. KL, der har personaleerfaring ,bistår GL efter behov,
og vikarierer for GL ved ferie.

10. Valg af bygningskyndig jf. menighedsrådslovens §9 stk.8

Ole Aabel er kandidat.
Ole Aabel blev enstemmigt valgt.

11. Valg af underskriftsberettiget jf. menighedsrådslovens § 9 stk.9

KB er kandidat.
KB blev enstemmigt valgt.

12. Valg af stående udvalg jf. menighedsrådslovens

§ 17 stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19)

 GG(formand), HT og KB blev valgt.

13. Valg af valgbestyrelse jf. valglovens §6 ,stk .1

KL, GG og HT blev valgt.

14. Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens §6, stk.2


KL blev valgt.

15. Fastsættelsen af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6.

Honoraret blev fastsat til 5500 kr. pr. funktion.

16. Tid for 1. møde i funktionsperioden

1. møde i funktionsperioden bliver torsdag
5. januar 2017 kl. 18.30. GM har forplejningen.

KK redegjorde for proceduren for forplejning.
Mødedatoer for 2017 aftales på menighedsrådsmødet i januar 2017.

17. Eventuelt

Mini-håndbogen for menighedsråd blev omdelt til alle menighedsrådsmedlemmerne.

Godtfrastart.dk, hvor nye menighedsrådsmedlemmer kan tage et
digitalt kursus.

Frederiksborg Distriktsforening - Velkomstkursus på tirsdag 22. november kl. 19.00 – 21.30 på Kulsviergården i Alsønderup – tilmelding til Grethe Bahne Madsen – formand i Græse Sogn senest
18. november 2016.