Januar 2017 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 5. januar 2017 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Kirsten Kjersgaard (KK), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG),
 Hanna Thomasen (HT), Grete Lorck (GL), Karsten Lolck (KL), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP),
Jette Pedersen (JP), kirketjener/medarbejderrepræsentant samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Desuden deltager Dan Kjersgaard (DK) Bodil Skjoldan Petersen (BSP), Susanne Kammersgaard (SK) og Edmund Kammersgaard (EK)og Allan E. Jensen (AJ)som tilhørere.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Mødedatoer 2017

6. Nedsættelse af udvalg

7. Vedtagelse af vedtægter
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Regnskabsinstruks – behandles og godkendes

9. Dato for Aktivitetsmøde

10. Forslag om ny pris ved Mindesamvær og Islebjerg Café

11. Hvilke midler skal gå til Menighedsplejen, og hvem kan komme i betragtning?

12. Kursus i kommunikation og samarbejde for personale og menighedsråd?

13. Forsikringssag vedrørende bortkommet håndværkernøgle

14. Eventuelt

Mødet slut: 21.40

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Nyt punkt 13 – Forsikringssag vedrørende bortkommet håndværkernøgle – da sagen haster. KK orienterede kort om sagen, som behandles nærmere under punkt 13. Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.

KK deltager i et kursus for formænd og næstformand i Oppe Sundby 24. januar 2017.

Præsteboligen skal energimærkes – betaling for energimærkning betales af Frederikssund Provsti.

Menighedslokalet er sammenbygget med kirken, og skal, ifølge en skrivelse fra Helsingør Stiftsøvrighed, ikke energimærkes.

Invitation til Inspirationskursus på Pharmakon i Hillerød 27. og 28. januar 2017 med titlen: Hvordan formidler vi Folkekirken i fremtiden? Ingen fra menighedsrådet ønsker at deltage.

Der er udkommet en bog ” Menighedsrådsarbejde i praksis”. TBS sørger for at indkøbe et eksemplar, som kan lånes ud ligesom med kirkens øvrige bøger.

Henvendelse fra Christopher Schmidt/Nord advertising om at være med i en folder, der bliver udgivet af Ældre Sagen og FOF i Frederikssund til maj, og som gælder i et år. Menighedsrådet vedtog at takke nej tak til tilbuddet. TBS svarer ham.

Der er ikke kommet svar fra Frs. Provsti vedrørende betaling for udensogns kister i kølerummet. TBS spørger FS om ikke han kan rykke Provstiet, da han sidder i provstiudvalget.

Der er sendt en rådgiverredegørelse til Arbejdstilsynet den 4. januar 2017 samt en underskrevet blanket på at menighedsrådet har efterkommet påbuddet. KK foreslår at anskaffe nogle anhug oppe på taget, så der kan holdes en sikkerhedsafstand til kanten. Samt en sele til når brønden skal efterses.

Der arbejdes stadig på et flagregulativ – DK og KB ser på det.

KK holder ferie fra 6.-10. januar 2017 (begge dage inkl.) GG fungerer som formand i perioden.

3. Meddelelser ved sognepræsten

December har været den travleste i præstens 24 års ansættelse i Islebjerg Kirke, da der har været mange julegudstjenester i kirken.

ILP reklamerede for en Luther-konference  for menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte. Den afholdes i Præstegården i Frederikssund lørdag den 21. januar – tilmelding til Frederikssund kirke.

ILP deltager. Tilmelding til TBS senest 13. januar 2017, som så tilmelder samlet til Frs. Kirkekontor.

Indbydelse fra boligselskabet Rosenvænget til en Heimdalsvejfest lørdag den 20. maj 2017 – forespørgsel om kirken vil deltage med et arrangement. ILP spørger Børge om KFUM Spejderne vil holde et loppemarked i samarbejde med kirken den dag. Menighedsrådet er positivt indstillet overfor forslaget.

Skal præstens mikrofon tjekkes, da nogen har klaget over lyden? Menighedsrådet besluttede at afvente og se om der er et reelt problem.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

GM – Reparation af carporten i præsteboligen bliver igangsat nu samt at der bliver opsat en ny varmeveksler i kirken. Derudover repareres foldedøren i menighedslokalet.

Provstiet har bevilget de frie midler fra 2015, så ovenstående arbejder kan blive sat i værk.

KB har kontaktet Søren Hjorth vedrørende indskydergarantien, der ikke længere gælder for virksomheder, og hvad Frederikssund Menighedsråd har gjort i den forbindelse. Frederikssund menighedsråd afventer stadig at høre fra Frederikssund Provsti angående hvordan kirkerne skal forholde sig. Søren Hjorth foreslår menighedsrådet i Islebjerg at gøre det samme.

Der er foreløbig et overskud på ca. 300.000 kr. på årsregnskab 2016, men der mangler endnu at blive betalt et par regninger.

Det nye kunstudvalg bør udarbejde nogle skriftlige retningslinjer for hvornår der kan afholdes kunstudstillinger.

5. Mødedatoer 2017

Forslag til mødedatoer for 2017 er blevet udsendt med dagsordenen. Forslagene blev gennemgået, og datoerne blev fastsat. Datoerne bliver sat ind på hjemmesiden og udsendes til menighedsrådet pr. mail.

6. Nedsættelse af udvalg

 

Følgende udvalg blev nedsat:

Det stående udvalg: GG (formand), HT og KB
 (valgt på det konstituerende menighedsrådsmøde 17. nov. 2016)

Aktivitetsudvalget:  ILP (formand), det nuværende menighedsråd, personalet samt diverse frivillige.

Valgbestyrelsen: KL (formand), GG og HT
(valgt på det konstituerende menighedsrådsmøde 17. nov. 2016)

Budgetudvalget:  KB (formand),KK , GG og regnskabsfører Søren Hjorth.

Forretningsudvalget:  ILP (formand), HT og KK.

Kunstudvalget: KL (formand),Lisbeth Damgaard Nielsen, BSP og DK.

Kirke – og præsteboligudvalget:  KK (formand), GM, KB og GG.

PR-udvalget:  DK (formand),Børge Larsen, Lisbeth Damgaard Nielsen, ILP , KL og TBS.

Ansættelsesudvalg – nedsættes fra gang til gang:

Repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti:

ILP, stedfortræder: Ingen

GL, stedfortræder: HT

 

DK foreslår at alle udvalgene får en skriftlig vedtægt, som vedtages af menighedsrådet. Menighedsrådet vedtog forslaget.

7. Vedtagelse af vedtægter
 

Følgende vedtægter blev gennemgået og vedtaget:

- vedtægt for kasserer
- vedtægt for kontaktperson
-vedtægt for regnskabsfører
- vedtægt for sekretær
- vedtægt for kirkeværge
-vedtægt for kirke-og kirkegårdsudvalg
(stående udvalg)
Desuden blev forretningsorden for menighedsrådet gennemgået og vedtaget.

Alle vedtægter og forretningsordenen blev underskrevet af KK. Vedtægt for kasserer blev tillige underskrevet af KB, og vedtægt for regnskabsfører blev tillige underskrevet af regnskabsfører
Søren Hjorth.

8. Regnskabsinstruks – behandles og godkendes

 

”Bilag til regnskabsinstruks” blev behandlet og godkendt af menighedsrådet. Rettelse til regnskabsinstruksen: Det er alene KB, som kasserer, der godkender beløb over 5000 kr. for kirketjenerne og præsten, ikke kirkeværge og formand. Desuden er det både aktivitetsudvalget og kasserer, der godkender beløb over 5000 kr. for organisten.
KK er stedfortræder for KB i dennes fravær.
TBS retter bilaget til, og sørger for at indhente underskrifter til bilaget samt afleverer originalen til regnskabsfører Søren Hjorth.
Kopi af regnskabsinstruksen opbevares på kirkekontoret.

9. Dato for Aktivitetsmøde

Datoen blev fastsat til onsdag den 29. marts 2017 kl. 09.00

10. Forslag om ny pris ved Mindesamvær og Islebjerg Café

Forslag om at hæve prisen til 30 kr. pr. person – gældende for både Mindesamvær og Islebjerg Café.
KB redegjorde for hvad man får for pengene til mindesamvær. Menighedsrådet vedtog at hæve prisen til Islebjerg Café til 30 kr. – gældende fra efteråret. Afstemning om hvorvidt prisen skal hæves til 30 kr. pr. person til mindesamvær.
2 stemmer for, 2 blanke og 4 stemmer imod. Forslaget blev forkastet. Mindesamvær koster stadig 25 kr. pr. person.

11. Hvilke midler skal gå til Menighedsplejen, og hvem kan komme i betragtning?

Menighedsrådet vedtog at penge fra mindesamvær, Islebjerg Café og Litteraturkreds skal gå til menighedsplejen. Derudover giver KFUM Spejderne 500 kr. fra loppemarkedet og der doneres også ved kollekter i kirken.
Det er alene sognepræstens afgørelse, hvem der kommer i betragtning. Der gives fortrinsvis julehjælp til folk i sognet og til enlige forsørgere.

12. Kursus i kommunikation og samarbejde for personale og menighedsråd?

Forslag om et kursus i kommunikation og samarbejde for personale og menighedsråd.
Et sådan kursus har været afholdt i Frederikssund Kirke/Sogn med succes.
KK har fået noget materiale fra Frederikssund Kirke.
Menighedsrådet vedtog at afholde et sådan kursus.
Der blev nedsat et udvalg bestående af: GL, KK og HT. Prisen er ca. 15.000 kr. Menighedsrådet vedtog at også stedfortrædere skal inviteres til at deltage i kurset.

 

13. Forsikringssag vedrørende bortkommet håndværkernøgle

Mureren har betalt for at få udskiftet låsene i kirken, da håndværkernøglen er bortkommet,
mens den var i hans varetægt. Men hans forsikringsselskab vil ikke acceptere, at de skal betale regningen. Så nu beder han Islebjerg Kirke kontakte sit forsikringsselskab med henblik på at få refunderet beløbet. TBS skriver til mureren at menighedsrådet kontakter kirkens forsikringsselskab. KK, GG og TBS ser på sagen.

14. Eventuelt

GG, KL og stedfortræderne mangler at få personalehåndbogen - TBS sørger for dette.

Er der nogen i det nye menighedsråd, der mangler en nøgle og en kode?

Budstikkens Venner stopper efter deres nytårsparole søndag d. 8. januar 2017.