Februar 2017 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 9. februar 2017 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Kirsten Kjersgaard (KK), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG),
 Hanna Thomasen (HT), Grete Lorck (GL), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP),
samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Afbud fra: Karsten Lolck (KL) og Jette Pedersen (JP), kirketjener/medarbejderrepræsentant.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Dato for syn af præstebolig og kirke

6. Dato for Medarbejdermøde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Planlægning af Menighedsmøde 1. marts 2017

8. Ny tilkaldeliste til brandvæsenet

9. Status for vedtægter for udvalg

10. Eventuelt

11. Lukket møde – Seminarer/kursus

Mødet slut: 22.00

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Rettelser/tilføjelser til referat af 5. januar 2017:

Under pkt. 2: Menighedslokalet skal ikke energimærkes, da lokalets areal er mindre end kirken og våbenhusets areal, og således fritaget fra energimærkning, da kirker ikke skal energimærkes.

Det stående udvalg fører tilsyn i samarbejde med kirkeværgen med kirketjenernes arbejde i kirken. Bør kontaktpersonen ikke være med i udvalget, da hun har bemyndigelse til at videregive oplysninger til kirketjenerne på vegne af det stående udvalg? Menighedsrådet vedtog at det skal kontaktpersonen ikke.

Under pkt. 8 – I Regnskabsinstruksen under Peter Hermann, står der at Aktivitetsudvalget skal godkende beløb over 5000 kr. Men da Aktivitetsudvalget også består af frivillige, der ikke kan disponere over kirkekassen, rettes teksten til at kassereren udelukkende kan godkende beløb over 5000 kr.

Der er endvidere udkommet en ny regnskabsinstruks. TBS indhenter underskrifter på ny og kopi af regnskabsinstruksen opbevares på kirkekontoret.

Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.

Indbydelse til møde med Frederikssund Provsti, for formand, kasserer og endnu et medlem af menighedsrådet, i Præstegården, Frederikssund tirsdag 28. marts 2017 kl. 20.00. KK, KB og GG deltager. TBS svarer Frederikssund Provsti.

Ansøgning fra Frederikssund Musikskole om lov til at afholde julekoncert i kirken onsdag 13. december 2017 kl. 19.00 – med adgang til kirkens lokaler fra kl. 16.00. Menighedsrådet vedtog at give dem lov. TBS svarer dem.

Ansøgning fra grundejerforeningen Thorsvang om lov til at afholde generalforsamling i menighedslokalet torsdag 23. marts fra kl. 19.00 – 22.00. Menighedsrådet vedtog at give dem lov mod en betaling på 200 kr. KK åbner/lukker.
TBS svarer dem.

KK og GG har været på kursus for formænd – og næstformænd. Fremover skal tilhørernes navne ikke nævnes i referatet, og tilhørere har ikke taleret.

Men menighedsrådet har lov at indkalde en tilhører til at belyse en sag.

Dan Kjersgaard skal lave en blanket vedr. loppemarked og mangler nogle oplysninger.
Hvor længe må loppe-effekterne stå efter loppemarkedet? Menighedsrådet vedtog at de må stå indtil en uge efter loppemarkedet. Kirken indkøber til caféen og står for caféen. Blanket til loppemarked blev drøftet, og menighedsrådet besluttede at kirketjeneren assisterer ved caféen.

KK har kontaktet Provstisekretær John Jonassen Knudsen vedr. takster for udensogns kister – han vender tilbage.

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP er blevet kontaktet af en dame fra Skibby vedr. et tilbud på en katafalk. KK opfordrer til at tilbud kommer på skrift. ILP bad netop damen fra Skibby om at sende et tilbud på skrift, og afventer tilbud.

Detaljer omkring foredraget med Marianne Jelved 22. februar blev drøftet.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Foldedøren er blevet lavet i menighedslokalet.

Arbejdet med varmeveksleren bliver igangsat snarest muligt.

Arbejdet med garageporte i præsteboligen bliver igangsat snarest muligt.

Skal der service på ventilationen inde i kirken? Menighedsrådet vedtog at afvente.

Kordegnen søger om at deltage i landskursus for kordegne 15.-18. maj 2017 – pris 6000 kr. + transport. Kurset blev bevilget.

Kirketjenerne søger om at deltage i landskursus for kirketjenerne 6.-8. juni 2017. Men hvem skal vikariere? Kurset blev bevilget. GL + KK undersøger om der kan skaffes vikar.

TK ansøger om lov til at overføre sin 6. ferieuge til uge 24. Menighedsrådet vedtog at give ham lov.

KB gennemgik det nye flagregulativ og menighedsrådet godkendte det. Flagregulativet opdateres i Personalehåndbogen.

Skal klokkeringningsregulativet med i Personalehåndbogen? Menighedsrådet vedtog at det skal det.

Der har været brandeftersyn og det anbefales at opsætte røgalarmer og en ekstra brandslukker ved kopirummet. Menighedsrådet pointerer at brandeftersyn skal ske i samråd med menighedsrådet og efter forudgående aftale. Menighedsrådet vedtog at vente med at opsætte røgalarmer og en ekstra brandslukker, når det kun er en anbefaling og ikke et påbud.

KK læste op af kunstudvalgets referat. Første kunstudstilling vil være med Mette Møller fra
28. februar – 26. marts. Der vil være ophængning/nedtagning henholdsvis 27. februar og 27. marts. Der vil være fernisering søndag 5. marts efter højmessen. Menighedsrådet godkendte udstillingen.

Udstilling fra 6. november – 4. december med Gurli Landrock. Der vil være fernisering søndag 12. november efter højmessen. Menighedsrådet godkendte udstillingen.

5. Dato for syn af præstebolig og kirke

Datoen blev fastsat til tirsdag 30. maj 2017 kl. 15.00 med start i præsteboligen. KK kontakter Ole Aabel om han kan medvirke. ILP, KK, KB, GM og GG deltager i synet.

6. Dato for Medarbejdermøde

Datoen blev fastsat til onsdag 22. marts 2017
kl. 13.10. Menighedsrådet deltager også.
GL indkalder til mødet ca. 14 dage før med assistance fra TBS.

7. Planlægning af Menighedsmøde 1. marts 2017

KK opfordrer til at hele menighedsrådet møder op.
KB er måske forhindret i at komme, men kan lave et referat af kirkens regnskab og budget til fremlæggelse. Menighedsrådet aftalte hvad der skal siges, og hvem der siger hvad.

8. Ny tilkaldeliste til brandvæsenet

Der skal laves en ny tilkaldeliste til brandvæsenet, så de ved hvem der skal tilkaldes i tilfælde af at alarmen går. Frode Skjold har ikke længere nøgle, og er blevet slettet på listen. GG melder sig til at stå på listen. Rækkefølgen bliver følgende: Troels, Jette, KK og GG. TBS opdaterer listen og mailer den til brandvæsenet. GG skal tildeles en A-nøgle.

9. Status for vedtægter for udvalg

Kunstudvalget har udarbejdet en vedtægt. Der mangler en vedtægt for budgetudvalget samt for kirke-og præsteboligudvalget.

Vedtægt for kirke-og præsteboligudvalget udarbejdes på et møde tirsdag 30. maj kl. 14.00 (inden synet af præstebolig og kirke samme dag).

Vedtægt for budgetudvalget udarbejdes næste gang der er møde i budgetudvalget. Dato kommer på et senere tidspunkt.

 

10. Eventuelt

Personalehåndbogen blev omdelt til de nye menighedsrådsmedlemmer samt de nye stedfortrædere. Desuden blev ”Forretningsorden for Islebjerg Sogns Menighedsråd” uddelt.

11. Lukket møde – Seminarer/kursus

Lukket møde – derfor intet offentligt referat