Marts 2017 | Islebjerg Kirke

 

Referat af menighedsrådsmøde torsdag 2. marts 2017 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Kirsten Kjersgaard (KK), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG), Karsten Lolck (KL), Hanna Thomasen (HT), Grete Lorck (GL), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP)
samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Afbud fra: Jette Pedersen (JP), kirketjener/medarbejderrepræsentant

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Fællesarrangement for personale og menighedsråd

6. Behandling og godkendelse af årsregnskab 2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Ny dato for syn af præstebolig og kirke

8. Kursus i kommunikation og samarbejde for personale og menighedsråd
9. Oprette Mobile Pay?

10. Eventuelt
11. Lukket møde - Personsag

Mødet slut: 21.50

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.  

Ansøgning fra Danmarks Kirkelige Mediecenter om økonomisk støtte til udvikling og produktion af årets støtteforeningsprojekt med fokus på dåb, bl.a. gratis dåbsartikler til sognenes hjemmesider.

Menighedsrådet vedtog ikke at støtte projektet – TBS svarer dem.

Kommet 2 uopfordrede tilbud på nye katafalker.
Der skal indkøbes en ny katafalk i 2017. Menighedsrådet vil tage det op senere på året.
TBS svarer at menighedsrådet vender tilbage senere på året.

Der blev afholdt menighedsmøde onsdag 1. marts i forbindelse med Islebjerg Café. Der blev efterlyst en hjertestarter. Denne har tidligere været drøftet på menighedsrådsmøder, men er blevet droppet pga. den er dyr at anskaffe. Der henvises til hjertestarteren i svømmehallen. GL foreslår at lave et opslag i kirken om dette.

Budstikkens Venner er ophørt og Ernst Gelardi skal aflevere sin nøgle til kirken tilbage.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Der har været afholdt konfirmationsarrangement med Frederikssund og Islebjergs konfirmander
28. februar 2017 – det gik godt.

Konfirmanderne starter op på et kunstprojekt, der vil komme op at hænge i kirken Palmesøndag
9. april.

Der er uro oppe på Heimdalsvej igen.  Der har tidligere været en episode, hvor en af kirketjenerne er blevet spyttet på. Menighedsrådet vil under ingen omstændigheder acceptere dette.  Hvis personalet bliver chikaneret, skal politiet tilkaldes.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KB – Der mangler indsamlere til sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. KB efterlyser flere indsamlere. I år vil der blive serveret en bolle eller sandwich til indsamlerne, når indsamlingen
er slut. KB giver besked til kirketjenerne.

Budgetudvalgsmøde blev fastsat til tirsdag
28. marts 2017 kl. 09.30 under forudsætning af at regnskabsfører Søren Hjort kan deltage.

Menighedsrådet vedtog at prisen for årets sogneudflugt bliver 375 kr. for voksne og 100 kr. for børn. KB giver udflugts-udvalget besked
om prisen.

GM foreslår at søge en ekstrabevilling til restaurering af badeværelset i kælderen.

TBS har fået tilbud på at afprøve en ergonomisk mus. TBS opfordres til at få tilbuddet på skrift inden afprøvning af mus, men menighedsrådet er positiv overfor at TBS afprøver musen. TBS sørger for dette.

GL - der har været afholdt kvartalsmøde med kirketjenerne den 17. januar 2017 – GL læste op af referatet fra mødet.

GL har tilmeldt sig et kursus for kontaktpersoner 27. marts 2017.

Opfordring til at der bliver ryddet op i garderoben ude ved personalestuen.

TBS er ved at undersøge om der kan oprettes et kontokort hos Dansk Supermarked, så der kan handles på konto hos Netto, Føtex m.m.

Menighedsrådet vedtog at nedsætte et udvalg,
der undersøger vedr. toiletrenoveringen og priser.

KB, GM og HT meldte sig til udvalget.

5. Fællesarrangement for personale
og menighedsråd

Der afholdes et fællesarrangement for personale og menighedsråd én gang om året. Et udvalg bestående af: GL, KL, GG og HT blev nedsat.
GL indkalder til et møde.

6. Behandling + godkendelse af årsregnskab 2016

KB gennemgik årsregnskabet for 2016 samt forklaringerne hertil.

Der er et overskud på kr. 327.499 –
de såkaldte frie midler.  

Forslag om at bl.a. at bruge de frie midler til renovering af toiletterne.

Årsregnskab 2016 for Islebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 84446017, Regnskab 2016, afleveret d. 20-02-2017 kl. 11:33 blev godkendt af alle Islebjerg Sogns Menighedsråds medlemmer.

7. Ny dato for syn af præstebolig og kirke

Bygningssagkyndig Ole Aabel kan ikke deltage i syn af præstebolig og kirke 30. maj 2017. Derfor skal der findes en ny dato. Ny dato bliver torsdag
31. august 2017 kl. 15.00 med start
i præsteboligen.

8. Kursus i kommunikation og samarbejde for personale og menighedsråd

KK, GG, HT og GL har holdt møde i kursusudvalget.
Forslag om at afholde kurset i uge 36 og uge 37, evt. tirsdag 5. september 2017 og tirsdag
12. september 2017. Udvalget skal mødes med kursuslederen 30. maj 2017 og planlægge nærmere. Der er i alt 13 personer, der skal på kursus.

9. Oprette Mobile Pay?

Menighedsrådet vedtog at oprette Mobile Pay.
Det vil være en fordel ved betaling til arrangementer, mindesamvær m.m. Mobile Pay oprettes på kirketjenernes mobil.  TBS undersøger prisen for oprettelse. Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.

10. Eventuelt

KL ønsker at høre hvem der bruger ChurchDesk? Det gør personalet. Det er et meget dyrt abonnement. KL opfordrer til at menighedsrådet begynder at bruge ChurchDesk. Forslag om at TBS afholder et lille kursus i ChurchDesk for en lille gruppe – GL, KL, GG og HT melder sig til et kursus i ChurchDesk hos TBS tirsdag 14. marts 2017
kl. 14.30.

11. Lukket møde - Personsag

Derfor intet offentligt referat.