April 2017 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag 6. april 2017 kl. 18.30

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Kirsten Kjersgaard (KK), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Karsten Lolck (KL),
Hanna Thomasen (HT), Grete Lorck (GL), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP)
samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Afbud fra:  Gunnar Greve (GG) og Jette Pedersen (JP), kirketjener/medarbejderrepræsentant.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Brug af mikrofon v. udlejning af menighedslokalet

6. Forslag til ind-og udgangsbøn, herunder ordlyden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Forespørgsel om fælles personalekonsulent i Frederikssund Provsti
8. Brug af Church Desk

9. Oprettelse af Mobile Pay?

10. Ansætte konfirmandlærer som seniorordning for præsten?

11. Tilbud på årsfolder

12. Eventuelt

13. Lukket møde – Overslag og tilbud på renovering af toiletter + Personsag

Mødet slut: 22.00

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.  

Frederiksborg Brand & Redning har varslet et brandsyn i kirken torsdag 4. maj 2017 kl. 11.15 –

GG, GM og KB (som stedfortræder) deltager.

Sct. Georgs Gilderne Frederikssund/Bjørn Prassé – Ansøgning om at låne menighedslokalet torsdag 22. juni 2017 til spisning kl. 17.30 – med adgang fra kl. 16.00 - for medlemmer af Scleroseforeningen for Nordsjælland i forbindelse med Frederikssund Vikingespil – menighedsrådet vedtog at give dem lov. KK lukker dem ud og TBS svarer dem.


Grundejerforeningen ”Islebjerghaven”/Bo Lou Mortensen – Ansøgning om lån af menighedslokalet tirsdag 9. maj 2017 ml. kl. 18.45 til 21.30 til afholdelse af generalforsamling –  menighedsrådet vedtog at give dem lov – KK lukker dem ud og TBS svarer dem.

Invitation til kursus i Den Digitale Arbejdsplads (DAP) i Præstegården, Frederikssund 2. maj 2017 kl. 18.30 – 22.00. GL ønsker at deltage.

Karen Nielsen/Teatertasken – Tilbud om at opføre ”Skibbykrøniken” i Islebjerg Kirke.
Forskellige datoforslag. Pris 10.000 kr./5800 kr.
m. en billetkøbsordning. Menighedsrådet vedtog at takke ja til teaterforestillingen m. billetkøbsordningen. Forestillingen blev foreslået til
torsdag 14. september kl. 17.30 – TBS kontakter Teatertasken.

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for
Skoletjenesten i Frederikssund Provsti torsdag
18. maj 2017 kl. 19.00 i Frs. Præstegård –
ILP og GL kan ikke deltage på grund af et andet arrangement i kirken. ILP giver besked til Skoletjenesten.

Susanne Kammersgaard/Kammerkoret Viva – Ansøgning om lån af menighedslokalet til en kursus øvedag lørdag 16. september 2017 – hele dagen.
Menighedsrådet vedtog at give dem lov.

Lovforslaget om forsøg i Folkekirken er blevet
1. behandlet i Folketinget, og forventes vedtaget i maj 2017.

Menighedsrådet afventer svar fra Frederikssund Menighedsråd vedr. vikardækning for kordegnen under dennes forældreorlov.

Kommer en ny ”Kirkesangbogen” til maj 2017 - pris 199 kr. pr. stk. -  skal den indkøbes til kirken?
Der er allerede udgivet salmetillægget ”100 salmer”, som netop er indkøbt til kirken.
Menighedsrådet vedtog at vente med at anskaffe salmebogen.

Der har været afholdt budgetudvalgsmøde tirsdag 28. marts 2017 og budget 2018 er blevet lagt.
Der er blevet udarbejdet en vedtægt for budgetudvalget.

KK, KB og GG har været til møde med Frederikssund Provstiudvalg i Præstegården i Frederikssund tirsdag 28. marts 2017.
Forslag om at lave en sogneanalyse.
Tages op på næste menighedsrådsmøde.

KK rykker Ernst Gelardi vedr. aflevering af nøgle.

Den nye regnskabsinstruks er underskrevet af alle.

KK holder ferie 23.april – 3. maj 2017.
GG er formand i perioden.

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP – ønske om nye kabler til højttalerne i kirken.
GM kontakter Søren, Graveren i Græse, og hører hvem, der har udskiftet højttaler-kablerne i
Græse Kirke.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Døren ind til depotrummet på den indvendige side er ødelagt – det ses der på til synet af kirken
31. august 2017.

Der har været afholdt Medarbejdermøde 22. marts 2017. Den aftalte udflugt for personale og menighedsråd flyttes fra onsdag 4. oktober til torsdag 5. oktober efter andagten.

GL holder ferie 23.– 27. maj 2017 –
KL er vikar for kontaktpersonen.

5. Brug af mikrofon v. udlejning af menighedslokalet

Mikrofonen i menighedslokalet virkede ikke, da der skulle være Weekend-højskole, men Troels (kirketjener) fik den ordnet efter lang tid.
Menighedsrådet vedtog at mikrofonen ikke længere lånes ud ved lån af menighedslokalet.
Projektor kan stadig benyttes ved medbringelse af egen computer.

6. Forslag til ind-og udgangsbøn,
herunder ordlyden

Forslag om at bruge en fast indgangs- og udgangsbøn af Holger Lissner, med små ændringer i teksten, i stedet for de nuværende ind-og udgangsbønner, der følger det liturgiske årshjul.

Menighedsrådet godkendte forslaget.

7. Forespørgsel om fælles personalekonsulent i Frederikssund Provsti

Henvendelse fra menighedsrådene i Stenløse, Ølstykke og Veksø med et forslag om ansættelse af en personalekonsulent i Frederikssund Provsti.
Drøftelse om der er behov for en personalekonsulent i Islebjerg Sogn, som er en lille arbejdsplads med kun 6 fastansatte. GL foreslår at lave en erfa-gruppe af kontaktpersoner i Frederikssund og nærmeste omegn.
Som det er nu kan menighedsrådet bruge Landsforeningen af Menighedsråd og Helsingør Stift som sparringspartnere ved tvivlsspørgsmål.

Menighedsrådet vedtog at man ønsker lidt mere information og ønsker at afvente hvor stor tilslutning der er fra de andre sogne i provstiet.
GL og KL laver en svarskrivelse i samråd med TBS, som skal være afsendt senest 1. maj 2017.

8. Brug af Church Desk

GL, KL, GG og HT har været på et mini-kursus i Church Desk hos TBS. Church Desk er kirkens hjemmeside, men alle brugere har adgang til kalenderoversigten og der er et intranet, hvor der kan oprettes interne grupper bl.a. til kommunikation. Afholdes to nye mini-kurser i Church Desk. Det ene hold består af KK, KB og GL.
Det andet hold består af DK,
Bodil Skjoldan Petersen og HT.
Datoer aftales på næste menighedsrådsmøde.

9. Oprettelse af Mobile Pay?

TBS har undersøgt prisen for at oprette et Mobile Pay Business abonnement. Oprettelsen er gratis, men det koster et gebyr på pt. 75 øre pr. indbetaling. Mobile Pay kan bruges til betaling til arrangementer, men pt. ikke til kollekt, da et Mobile Pay abonnement kun kan tilknyttes til én konto og ét telefonnummer, og arrangementer og kollekt skal holdes adskilt på to separate konti.
TBS opretter Mobile Pay Business til betaling
til arrangementer via kirketjenernes mobil.

10. Ansætte konfirmandlærer som seniorordning for præsten?

ILP forespørger om muligheden for at ansætte en konfirmandlærer til at varetage undervisningen af næste års konfirmander, da hun ønsker at trappe lidt ned mht. arbejdsopgaver.  Menighedsrådet vedtog at ansætte en konfirmandlærer. Der er konfirmationsindskrivning onsdag 31. maj 2017, så menighedsrådet vedtog at vente med ansættelsen til det vides, hvor mange konfirmander der bliver.
Forskellige bud på en konfirmandlærer blev drøftet. GL kontakter mulige kandidater inden næste menighedsrådsmøde. Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.

11. Tilbud på årsfolder

Tilbud på opsætning og trykning af årsfolder 2017 – 2018 på 8 sider og 2000 eksemplarer lyder på 17.000 kr. inkl. moms. Menighedsrådet vedtog at takke ja til tilbuddet, men samtidig at ændre antallet af eksemplarer til 1800 stk. TBS svarer trykkeren/grafikeren.

12. Eventuelt

Intet at bemærke.

13. Lukket møde – Overslag og tilbud på renovering af toiletter

Personsag

Lukket møde – derfor intet offentligt referat.