Juni 2017 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag 15. juni 2017 kl. 18.30

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Kirsten Kjersgaard (KK), Gunnar Greve (GG), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Karsten Lolck (KL), Grete Lorck (GL), Hanna Thomasen (HT), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP)
samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Afbud fra: Jette Pedersen (JP), kirketjener/medarbejderrepræsentant.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden
2. Meddelelser ved formanden
3. Meddelelser ved sognepræsten
4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet
5. Opbevaring af udensogns kister i kapellet
6. Udvidelse af sidetallet i årsfolder – nyt tilbud

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Nyt abonnement hos Church Desk
8. Ny katafalk til kirken – nedsættelse af udvalg
9. Sogneanalyse eller sogneprofil for sognet?
10. Eventuelt
11. Lukket møde – vikardækning for kordegn + toiletrenovering

Mødet slut: 22.15

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Dagsorden blev godkendt. GL efterlyser et par ord om brugen af ChurchDesk til Personalehåndbogen. TBS sørger for dette.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.  

Frederiksborg Brand & Redning har afholdt brandsyn i kirkens lokaler tirsdag 9. maj 2017,
og der var ingen anmærkninger.

Anmodning fra Støtteforeningen for Arresødal Hospice om donation til det frivillige arbejde på og omkring Arresødal Hospice. Menighedsrådet vedtog at give afslag. TBS svarer dem.

KK og KB har været til budgetsamråd med Frederikssund Provsti og de øvrige sogne i Frederikssund Kommune 14. juni 2017.

KK redegjorde fra mødet.

Der blev talt om forslaget om en fælles personalekonsulent i Frederikssund Provsti. KK og KB stemte ”ved ikke” på vegne af Islebjerg Menighedsråd. Der var 2/3 stemmer for, så forslaget bliver til noget.

Præsteboligen skal energimærkes nu. Dette vil ske tirsdag 20. juni fra kl. 08.00/08.30.

KK træffes kun på mobilen i perioden 1. juli –
14. august 2017.

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP fortalte om planerne for Sankt Hans aften.

Årsfolderen er snart færdigskrevet.

Litteraturliste ligger klar i våbenhuset.

Der er pt. 36 konfirmander tilmeldt til konfirmandundervisning næste år.  Det undersøges om ILP og konfirmandlærer Flemming Jensen kan have alle konfirmanderne på samme tid,
evt. om tirsdagen.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Tilbud på reparation af nuværende Klippo græsslåmaskine på kr. 2774 + moms. En ny græsslåmaskine af mærket Klippo PRO 21 vil koste 7400kr. inkl. moms. Menighedsrådet vedtog at få græsslåmaskinen repareret. KB kontakter dem.

KB redegjorde fra budgetsamrådet 14. juni 2017.
Menighedsrådets ansøgning om bevilling af penge til renovering af badet i kælderen og nyt gulv i menighedslokalet er blevet bevilget af Frederikssund Provsti i 2018.

Under renoveringen af toiletterne, har det vist sig, at der er en ulovlig installation i loftet på toilettet, så toiletudvalget har besluttet at få lavet et nyt loft.

GG redegjorde fra brandsynet 9. maj 2017. Frederiksborg Brand & Redning oplyste at, det ikke er påbudt at stripse stolene i forbindelse med kirkelige handlinger. GG rykker brandvæsenet mht. et svar på hvor mange, der må være i kirkerummet.

5. Opbevaring af udensogns kister i kapellet

KK har undersøgt mht. priser/kompensation ved opbevaring af udensogns kister i kapellet. Frederikssund Provsti betaler for driften til et kapel i Jørlunde og et kapel i Skuldelev. Islebjerg er velkommen til at henvise til disse kapeller.
 I Værløse tager man 302 kr. pr. gang for brug af kapellet – også for indensogns kister.

Menighedsrådet vedtog at lukke sagen.

6. Udvidelse af sidetallet i årsfolder – nyt tilbud

Forslag om at udvide sidetallet i årsfolderen 2017 – 2018 fra 8 sider til 12 sider. Nyt tilbud for opsætning og trykning og 1800 eksemplarer lyder på kr. 19. 375 inkl. moms. Menighedsrådet vedtog at takke ja til tilbuddet.
TBS svarer trykkeriet.

7. Nyt abonnement hos Church Desk

Church Desk har meddelt at de ændrer abonnementet for kirkens hjemmeside pr.
1. september 2017. Det nuværende abonnement er på 19.335 kr. pr. år. De nye abonnementspakker, som inkluderer flere nye services, blev forelagt for menighedsrådet, og menighedsrådet vedtog at takke ja tak til et tilbud lydende på kr. 24.750 pr. år.TBS retter henvendelse til
Church Desk vedr. det valgte abonnement, som menighedsrådet vedtog skal træde i kraft
1. september 2017. Church Desk tilbyder endvidere at komme ud uden beregning og undervise i brug af Church Desk. Menighedsrådet vil gerne takke ja til et kursus i Church Desk til efteråret.
 TBS svarer Church Desk.

8. Ny katafalk til kirken – nedsættelse af udvalg

Der bør anskaffes en ny katafalk i 2017.  
Et katafalkudvalg blev nedsat bestående af: kirketjenerne,  GG, GM og KK.

9. Sogneanalyse eller sogneprofil for sognet?

 

Sogneanalyse på 85 sider + bilag – pris: kr. 12.000 ekskl. moms

Sogneprofil på 24 sider + bilag – pris: kr. 4.500 ekskl. moms.

Endvidere grundig gennemgang af tallene med en medarbejder fra Kirkefondet. Pris: 4000 kr. + moms og rejseudgifter.

Menighedsrådet besluttede at vælge en sogneanalyse til en pris af 12.000 kr. + moms.
KK svarer Kirkefondet at menighedsrådet afventer om der kan bevilges penge af de frie midler fra Frederikssund Provsti til betaling af sogneanalysen.
KB søger Frederikssund Provsti om dette.
Hvis pengene bliver bevilget, kontakter KK Kirkefondet med henblik på igangsætning.

 10. Eventuelt

 

Intet at bemærke.

11. Lukket møde – vikardækning for kordegn + toiletrenovering

Lukket møde – derfor intet offentligt referat