August 2017 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag 10. august 2017 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Kirsten Kjersgaard (KK), Gunnar Greve (GG), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Karsten Lolck (KL), Grete Lorck (GL), Edmund Kammersgaard (EK), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP),
Jette Pedersen (JP), kirketjener/medarbejderrepræsentant, samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Afbud fra: Hanna Thomasen (HT).
Edmund Kammersgaard (EK) er indkaldt som stedfortræder for HT, da punkt 5 på dagsordenen kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling + godkendelse af Kvartalsrapport 2. kvt. 2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Frie midler fra 2016 – hvad skal de bruges til?

7. Fotografering af kirken indvendig (Google Street View 360°)?

8. Eventuelt

9. Lukket møde – præsteansættelse + personsag

 

Mødet slut: 21.20

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Nyt punkt under punkt 9 – på det lukkede møde – Personsag -Nyt mørkt jakkesæt til kirketjener.

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.  

Infomøde om valg til provstiudvalg i Præstegården i Frederikssund torsdag 31. august 2017 kl. 19.00.
GG ønsker at blive valgt ind i Provstiudvalget, og menighedsrådet bakker op om dette. KK opfordrer alle i menighedsrådet til at deltage i mødet.

Arbejdstilsynet har været på tilsyn tirsdag 25. juli 2017 vedr. arbejdsmiljøet – intet at bemærke – kirken har fået en grøn smiley, der gælder i 5 år.

SEF Energi – Tilbud om ny el-aftale. Menighedsrådet vedtog at takke nej til tilbuddet. TBS svarer dem.

Infoaften om forsøg i Folkekirken – afholdes i Hørsholm sognegård torsdag 7. september
kl. 19.00 – 21.00. Menighedsrådet vedtog ikke at deltage, da det ikke pt. er aktuelt at deltage i nogle af forsøgene.

Teatertasken ønsker at flytte datoen for opførelsen af Skibbykrøniken, da en af de medvirkende er blevet forhindret i at medvirke torsdag 14. september 2017 . Vedtaget at ny dato bliver fredag 13. oktober 2017 kl. 17.30. ILP kontakter Teatertasken.

Præsteboligen er blevet energimærket. Den har fået energimærke D. Energimærkningen gælder til juni 2024.

Præsteboligen skal snarest muligt gennemgå et provstesyn i forbindelse med ILP fraflytter præsteboligen/stopper pr. 1. november 2017,
da præsteboligen skal istandsættes.
Der skal være syn af kirken og præsteboligen
31. august 2017. KK har forespurgt om provsten kan deltage. Afventer svar fra provsten. Måske vente med syn af præsteboligen til provsten kan deltage.

Der er givet tilladelse af provstiet til at bruge 20.000 kr. af de frie midler til en sogneanalyse. Menighedsrådet vedtog at sætte sogneanalysen i gang nu. TBS giver besked til Kirkefondet.

KK træffes ikke fra 16. – 28. september 2017.
GG træder ind som formand i perioden.

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP takker for gaver og musikalsk indslag til sit 25 års jubilæum søndag 6. august 2017.

ILP skal have sin sidste MUSsamtale med provsten 17. august 2017, og redegjorde for emner, hun vil tage op på mødet.

ILP appellerer til at menighedsrådet overtager alle hendes forpligtelser, der ikke er kirkelige handlinger, når hun stopper 1. november 2017.

ILP redegjorde for den kommende konfirmandundervisning. ILP hører provsten vedr. konfirmandundervisningen, når hun stopper.

Der er styr på detaljerne til Weekendhøjskolen
i foråret.

ILP tager selv Litteraturkredsen, som afslutter i november måned.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

GM har rykket håndværkeren for status på det sidste toilet. Arbejdet fortsætter i næste uge.

Der er blevet bevilget 80.000 kr. af de frie midler fra 2016 til renovering af toiletter.

Der er budgetteret med 16 gange babysalmesang, men der er 36 undervisningsgange fra september 2017 til maj 2018, så KB ønsker en drøftelse af økonomien. Susanne Kammersgaard kommer med et udspil mht. aflønning til menighedsrådet.

5. Behandling + godkendelse af Kvartalsrapport 2.kvt. 2017

KB gennemgik kvartalsrapporten for 2.kvt. 2017.

Alle medlemmer af Islebjerg Sogns Menighedsråd godkendte Kvartalsrapporten for 2. kvt. 2017, og den blev underskrevet af KK og KB. TBS sørger for at scanne den og lægge den ind på DAP´en inden tidsfristen.

6. Frie midler fra 2016 – hvad skal de bruges til?

De resterende frie midler fra 2016 udgør kr. 218.499. KB redegjorde for hvad der indtil videre er brugt frie midler til.
Forslag: Udhængsskabe og anhug på taget. Sidstnævnte er GM ved at indhente tilbud på.

KB foreslår at se, hvad der kommer frem af ting, der skal renoveres, under synet af præstebolig og kirken. Menighedsrådet vedtog at tilslutte sig forslaget.

7. Fotografering af kirken indvendig (Google Street View 360°)?

 

Kim Larsen/360° company Danmark – Tilbud på 360° Google Street View fotografering inde i kirken. Pris: 1995 kr. eks.moms. Fotos vil blive lagt ud på google, men kan også bruges på kirkens hjemmeside. Menighedsrådet vedtog at takke nej til tilbuddet. TBS svarer ham.

8. Eventuelt

Alle årsfoldere er nu uddelt.

9. Lukket møde – præsteansættelse + personsag

Lukket møde – derfor intet offentligt referat.