September 2017 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 28. september 2017 kl. 18.30

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG), Edmund Kammersgaard (EK), Hanna Thomasen (HT), Karsten Lolck (KL), Grete Lorck (GL) og Inger-Lise Pedersen (ILP), sognepræst.

Afbud fra: Kirsten Kjersgaard ( KK). Edmund Kammersgaard (EK) er indkaldt som stedfortræder, da punkt 5 på dagsordenen kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Desuden afbud fra Jette Pedersen, (JP), kirketjener/medarbejderrepræsentant.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2016 – behandling og godkendelse

6. Brug af frie midler fra 2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Syn af kirke - og præstebolig

8. Weekendhøjskole 2018 – fastsættelse af deltagerpris samt deltagerantal

9. Kollektliste – nedsættelse af udvalg

10. Procedure for udlån af kirkens lokaler ved langtidslån

11. Kabel-tv og telefon i præsteboligen – opsiges eller stilles i bero?

12. Eventuelt

13. Lukket møde – status for præsteansættelse, lønforhandlinger samt personalesag.

Mødet slut: 21.35

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet blev godkendt. Punkt 6 - Budget 2018 udgår, da budgettet ikke er klart endnu. Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.
 Nyt punkt 6 – Brug af frie midler fra 2016.

2. Meddelelser ved formanden

GG fungerer som formand i KK´s fravær.

GG gennemgik postlisten.

Forespørgsel fra Kammerkoret Viva om lov til at benytte kirkens kopimaskine mod betaling – menighedsrådet vedtog at give dem lov. TBS kontakter Søren Hjorth vedr. en prisliste for kopier.

Susanne Kammersgaard meddelte menighedsrådet at hun efter aftale med præst Bettina Niemann Krarup, som skal vikariere denne dag, har besluttet at flytte Allehelgensgudstjenesten med Islebjerg Vokalensemble søndag 5. november 2017 fra kl. 10.00 til kl. 12.00.

Hans Henrik Christensen/ KFUM Spejderne Frederikssund – Ansøgning om lån af kirken/kirkens lokaler til juleafslutning/andagt for KFUM Spejderne torsdag 14. december 2017 kl. 17.00 – 21.00. Menighedsrådet vedtog at give dem lov – TBS svarer dem.

Allan Berggreen Madsen/Danish AirPhoto Aps – Tilbud om luftfotografering af kirken – fremsendte priseksempel 5400 kr. ex. moms. Menighedsrådet vedtog at takke nej til tilbuddet. TBS svarer ham.

Sogneanalysen ligger nu klar. Der ligger et trykt eksemplar på kirkekontoret, som kan lånes af menighedsrådsmedlemmerne til gennemlæsning.

ILP foreslår at få stiftskonsulent for diakoni, Morten Miland Samuelsen, til at gennemlæse sogneanalysen, og give et bud på hvilket diakonalt arbejde Islebjerg skal satse på.

Der er forslag fra Kirkeministeriet om en ny valgform til næste menighedsrådsvalg.

Frederikssund Provsti – Invitation til Diakoni-Stiftsdag i Helsingør Stift lørdag 11. november 2017 kl. 11.00 – 16.00 i Konfirmandhuset i Smørum. Pris 50 kr. pr. pers. Tilmeldingsfrist: 3. november 2017.

GG, HT, Susanne og Edmund Kammersgaard deltager. TBS tilmelder dem.

Helsingør Stift – Invitation til reformationsjubilæum og Landemode søndag 29. oktober 2017 kl. 14.00 – ca. 18.15 i Helsingør Domkirke/Hotel Marienlyst. Tilmeldingsfrist 13. oktober 2017 - GL og GM deltager. Tilbagemelding til TBS senest 10. oktober, hvis man ønsker at deltage, så tilmelder TBS
alle samlet.

Frederiksborg Distriktsforening/Hanne Kjærulff – Invitation til Frederiksborg Distriktsforenings
Efterårstur lørdag d. 7. oktober 2017 kl. 8.15 – 17.45. Tilmeldingsfrist 2. okt. 2017. GM deltager.

Invitation til gratis kursusaften tirsdag 3. oktober 2017 i Oppe Sundby sognegård
 om lønforhandlinger.

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP orienterede om ophør af sognebåndsløsning,
og at Helsingør Stift skal have besked om at de sognebåndsløsere, der sidder i menighedsrådet ønsker at udsætte deres sognebåndsløsning. Menighedsrådet afventer at KB fraflytter sognet, før der sendes en fælles skrivelse til Helsingør Stift om udsættelse af sognebåndsløsningen. TBS assisterer med udformningen af skrivelsen samt sender den til Helsingør Stift.

Der blev aftalt et planlægningsmøde vedr. hvilke opgaver menighedsrådet skal overtage fra præsten. Mødet blev fastsat til fredag 6. oktober
kl. 11.30.

Det er stadig uafklaret hvem der skal overtage konfirmandundervisningen om tirsdagen. ILP rykker for svar fra en mulig konfirmandlærer.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Træværket i atriumgården samt de østvendte vinduer på kirkens tag er blevet malet.

Brøndene er blevet renset.

Udhængsskabene er kommet og vil snarest blive hængt op.

Der afventes stadig tilbud på anhug på taget.

Der skal ekstra beslag på gardinstængerne, da en af gardinstængerne i menighedsrådslokalet er faldet ned. Pris ca. 1000 kr. inkl. moms.

Fuger/udvendigt murerarbejde afventer pris.
Vandet på væggen i kirken skyldes ikke vinduerne, men taget, hvor vandet kommer ind, når det blæser. Der afventes et tilbud på reparation.

KB holder ”ferie” i oktober måned grundet flytning, men deltager dog i planlagte møder og lign.

5. Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2016 – behandling og godkendelse

 

KB gennemgik revisionsprotokollat af 25.07. 2017 vedr. årsregnskab 2016. Menighedsrådet godkendte revisionsprotokollatet, og det blev underskrevet af samtlige menighedsrådsmedlemmer.

6. Brug af frie midler for 2016

Der søges om følgende: Udhængsskabe, anhug på taget, maling af træværk i atriumgården og fugning af kirken udvendigt. Der er ca. 200.000 kr. tilbage af de frie midler. KB afventer tilbud på ovenstående, før hun søger Frederikssund Provsti om bevilling af de frie midler.

7. Syn af kirke - og præstebolig

Torsdag den 31. august 2017 blev der afholdt syn af kirke og præstebolig. Synet af præsteboligen var et fraflytningssyn i forbindelse med ILPs snarlige pensionering/fraflytning. Frederikssund Provsti har fremsendt en synsprotokol over fraflytningssynet, som blev læst op af GG. Der er blevet indhentet tilbud på renoveringsopgaver i præsteboligen. Tilbuddene gennemgås under det lukkede møde.

KB gennemgik synsprotokollen for kirken. TBS har fremsendt en synsprotokol for kirken til Frederikssund Provsti.

8. Weekend-højskole 2018 – fastsættelse af deltagerpris samt deltagerantal

Prisen blev sat til 450 kr.
Deltagerantallet blev sat til 80 personer.

9. Kollektliste – nedsættelse af udvalg

 GG, GL, GM og HT meldte sig til udvalget. Kollektlisten skal godkendes på menighedsrådsmødet
23. november 2017.

10. Procedure for udlån af lokaler v. langtidslån

Menighedsrådet vedtog at der skal søges på ny om lån af kirkens lokaler hvert år med frist 1. august. Ansøgningen skal være skriftligt og behandles på et menighedsrådsmøde.

11. Kabeltv og telefon i præsteboligen opsiges/stilles
i bero?

Menighedsrådet vedtog at opsige fastnettelefonen og kabel – tv´et pr. 1. nov. 2017.
TBS sørger for dette.

12. Eventuelt

Intet at bemærke.

13. Lukket møde – status for præsteansættelse, lønforhandlinger og personsag

Lukket møde – derfor intet offentligt referat.