Oktober 2017 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 26. oktober 2017 kl. 18.30

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet


Deltagere: Kirsten Kjersgaard (KK), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Edmund Kammersgaard (EK), Susanne Kammersgaard (SK), Dan Kjersgaard (DK), Grete Lorck (GL)
og Inger-Lise Pedersen (ILP), sognepræst.

Afbud fra: Gunnar Greve (GG), Hanna Thomasen (HT) og Karsten Lolck (KL). Edmund Kammersgaard (EK), Susanne Kammersgaard (SK) og Dan Kjersgaard (DK) er indkaldt som stedfortrædere, da punkt 5 og 6 på dagsordenen kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Desuden afbud fra Jette Pedersen, (JP), kirketjener/medarbejderrepræsentant.


Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Budget 2018 – endelig behandling og godkendelse

6. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport 3.kvt. 2017

7. Julehjælp 2017 ?
7a. Kabel-tv i præsteboligen – opsiges eller stilles i bero?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Kopipriser ved lån af kopimaskinen

9. Afholdelse af juletræsfest 17. december 2017?

10. Status for blanketter vedr. udlån af kirkens lokaler

11. Eventuelt

12. Lukket møde – lønforhandlinger samt personalesag

 

Mødet slut: 21.50

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Nyt punkt 7a Kabel-tv i præsteboligen  - opsiges eller sættes i bero? Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.

Henvendelse fra Kirkefondet vedr. om Islebjerg Kirke ønsker at være med i folderen om åbne vejkirker – Pris: 1600 kr. + moms.
Menighedsrådet vedtog ikke at være med.

Børge/KFUM Spejderne skal have besked om selv at låse sig ud efter Spejdernes julefest torsdag
14. december 2017. DK giver Børge besked.

I anledning af Reformationsdagen tirsdag
31. oktober 2017 opfordrer Stiftet til at der ringes med kirkeklokkerne kl. 17.00 – 17.15. Menighedsrådet vedtog at der skal ringes med klokkerne denne dag.

Forespørgsel fra en præstekandidat om lov til at få sogneanalysen udleveret – menighedsrådet vedtog at udlevere den samt at den skal lægges ind
på hjemmesiden.

KB og GL står for Islebjerg Café onsdag
 1. november 2017.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Litteraturkredsen aflyses i november måned pga. ILPs pensionering.
Dog afholdes litteraturkredsen med Karsten Lolck  og Marianne Hansen fredag 17. november.

Aftalt af ILP overleverer præsteboligen til GM tirsdag 31. oktober kl. 16.00, og ILP afleverer nøglerne til præsteboligen samme dag samt aflæser el og vand.

Skal konfirmandlæreren fortsætte efter ny præsts tiltrædelse?

GL overtager konfirmationsundervisningen
om tirsdagen. Kirkesangervikar Lone Ramsø har tilbudt at komme og medvirke i undervisningen.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Installationen til lyset i kirken er gået i stykker. Der er pt. etableret en nødløsning, så lyset kan tændes. Det skal overvejes, om der skal skiftes til en løsning med LED-lys, da denne løsning er fremtidssikret. Tilbud på ny installation til lyset er indhentet, og behandles under det lukkede punkt.

Ansøgning om brug af de frie midler for 2016 er godkendt af Frederikssund Provsti.

KB læste op af en skrivelse vedr. honorar til menighedsrådsmedlemmer fra 1. marts 2017.

Der er konstateret en revne ved indgangsdøren til våbenhuset mod syd.  GM kontakter en murer og får et skøn af skadens omfang.

Menighedsrådet besluttede at fortsætte snerydningsordningen med Frederikssund Kirkegård – TBS giver dem besked.

Der er pt. 8 ansøgere til den ledige kirkesangerstilling. Ansøgningsfristen er fredag
27. oktober.

5. Budget 2018 – endelig behandling og godkendelse

 

KB gennemgik budgettet for 2018.

2.591.000 kr. i ligning. Lønudgifterne fremskrives med 1,4 % og andre ting 0,6%. Der er to anlægsbevillinger på bad i kælderen på 150.000 kr. samt gulv i menighedslokalet på 125.000 kr.

Årsbudget 2018 for Islebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 84446017, Budget 2018, Endelig budget afleveret d. 24-10-2017 kl. 10:17 blev godkendt af alle Islebjerg Sogns Menighedsråds medlemmer.

6. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport 3.kvt. 2017

Driftsoverskud på 239.634 kr. Kvartalsrapporten fra 3. kvartal 2017 blev gennemgået af KB. Kvartalsrapporten blev godkendt af menighedsrådet og underskrevet
af KK og KB.

7. Julehjælp 2017?

Hvem overtager ansvaret for uddeling af julehjælp i år, nu hvor ILP går på pension?
Menighedsrådet besluttede at GL bliver ansvarlig sammen med TBS for uddeling af julehjælp.
Ansøgningsfrist bliver tirsdag den
12. december 2017.

7a. Kabel-tv i præsteboligen – opsiges eller stilles i bero?

Der betales pt. 544 kr. pr. md. for Fuldpakken til Yousee kabeltv. Hvis kabel-tv opsiges, skal der betales et gebyr på pt. 599 kr. + evt. teknikerbesøg på x antal kr. for at genoprette kabel-tv, når ny præst tiltræder. Alternativt kan man nedgradere abonnementet til grundpakken til 249 kr. om måneden, da abonnementet ikke kan sættes i bero.
Menighedsrådet vedtog at nedgradere kabel-tv abonnementet til en grundpakke –
TBS sørger for dette.

8. Kopipriser ved lån af kopimaskinen

KK gennemgik den fremsendte liste med de kopipriser, man bruger i Frederikssund sogn.

Menighedsrådet besluttede at kopier, der skal bruges i kirken ikke skal koste noget, mens kopier til privat brug/ud af huset skal koste 1. kr. for sort/hvid og 2. kr. for farve.
TBS udarbejder en liste med kopipriser, som hænges op henover kopimaskinen. Afregning skal ske til kirkekontoret.

9. Afholdelse af juletræsfest 17. december 2017?

Kan juletræsfesten søndag den 17. december gennemføres, nu hvor ILP, som plejer at være primus motor, går på pension?

Det er endnu ikke afklaret mht. præstevikar/er i december måned.

Menighedsrådet vedtog at aflyse juletræsfesten. TBS giver besked til provsten.

10. Status for blanketter vedr. udlån af kirkens lokaler

Frederikssund Philatelistklub ,Tæppedamerne, Kammerkoret Viva og Loppemarkedet mangler at få fornyet deres blanketter. DK foreslår at jobbet med at udfylde blanketter overgives til TBS.
TBS sørger for at få udfyldt blanketter med ovenstående samt overtager jobbet fremadrettet.

11. Eventuelt

Intet at bemærke.

12. Lukket møde – lønforhandlinger samt personsag

Lukket møde – derfor intet offentligt referat