Januar 2018 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 11. januar 2018 kl. 18.30

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG), Grete Lorck (GL),
Karsten Lolck (KL) og Hanna Thomasen (HT).

Afbud fra: Kirsten Kjersgaard (KK)

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent/ordstyrer

2. Godkendelse af referat og dagsorden

3. Meddelelser ved formanden

4.           -            -   sognepræsten

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet
-------------------------- pause ----------------------------------

6. Dato for Aktivitetsmøde

7. Kirken have produceret sine egne kort?

8. Nyt honorar til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson

9. Afholdelse af Islebjerg Café onsdag 7. februar 2018?

10. Eventuelt

11. Lukket møde – Personsag, status for præsteansættelse, lønforhandlinger, renovering af præstebolig
samt honorar til menighedsrådets medlemmer.

Mødet slut: 21.00

Dagsorden:

Beslutning:

1. Valg af dirigent/ordstyrer

 KL blev valgt til dirigent/ordstyrer.

2. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet blev godkendt. Der ønskes et lukket punkt på dagsorden. Nyt punkt 11 – lukket møde.

3. Meddelelser ved formanden

Da KK har meldt afbud, trådte GG som menighedsrådets næstformand, ind som formand under behandlingen af dette punkt. GG gennemgik postlisten.
 

Menighedsrådsvalget i 2018 bliver efter den gamle menighedsrådsvalglov, da den nye menighedsrådsvalglov ikke er trådt i kraft endnu.

 

Frederikssund Private Realskole har ændret i skoleskemaet, så konfirmanderne fra skolen ikke længere kan gå til konfirmationsundervisning om onsdagen i kirken, så konfirmationsundervisningen er flyttet til om torsdagen kl. 14.15 – 16.00.

 

Landsforeningen af Menighedsråd meddeler at der er indgået et samarbejde med VISDA vedr. en ny billedlicens for kirker, der giver kirken mulighed for at bruge billeder fra internettet lovligt mod en årlig betaling til VISDA.

TBS ønsker at menighedsrådet tilslutter sig et sådan abonnement, da det vil lette PR-arbejdet. Menighedsrådet vedtog at tilslutte sig et abonnement hos VISDA.

 

Indbydelse fra Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd til generalforsamling mandag
26. februar 2018 kl. 18.00 på Pharmakon i Hillerød.
 

Der er indflytningssyn i præsteboligen onsdag
7. februar 2018 kl. 13.00. Provsten samt provstiets bygningskyndige, menighedsrådets bygningskyndige og præstegårdsudvalget (KK, KB GG og GM) deltager i mødet.

4. Meddelelser ved sognepræsten

Punktet udgår, da sognet p.t. står uden
en sognepræst.

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Der skal være afleveringssyn af præsteboligen fredag 12. januar 2018 kl. 11.00  – GM og KB deltager i synet.

 

Mariann Bette Grøndahl har tilbudt at hjælpe som frivillig konfirmandmedhjælper om tirsdagen kvit og frit.

6. Dato for Aktivitetsmøde

Punktet udsættes til næste menighedsrådsmøde.

7. Kirken have produceret sine egne kort?

TBS undersøger priser og forbrug af kort til
næste menighedsrådsmøde.

8. Nyt honorar til formand, kasserer, kirkeværge
og kontaktperson

Punktet behandles under pkt. 11 – lukket møde

 

9. Afholdelse af Islebjerg Café
onsdag 7. februar 2018?

Forventeligt er der ansat en ny sognepræst på dette tidspunkt. KB og GL er tovholdere denne dag.

10. Eventuelt

Intet at bemærke.

11. Lukket møde – Personsag, status for præsteansættelse, lønforhandlinger, renovering af præstebolig samt honorar til
menighedsrådets medlemmer.

Lukket møde – intet offentligt referat.