Februar 2018 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 22. februar 2018 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Kirsten Kjersgaard, (KK) Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG), Grete Lorck (GL), Karsten Lolck (KL), Hanna Thomasen (HT) og Christina Holten Mølgaard (CHM).

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent/ordstyrer

2. Godkendelse af referat og dagsorden

3. Skal kirken momsregistreres? Samt underskrivelse af Tiltrædelsesprotokollat fra revisionsfirmaet PwC

4. Meddelelser ved formanden

5.           -            -   sognepræsten

6. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

7. Datoer for menighedsrådsmøder i 2018 (forslag vedlagt).

8. Udvalgsposter til sognepræsten

9. Dato for gennemgang af Sogneanalysen
-------------------------- pause ----------------------------------

10. Dato for Aktivitetsmøde

11. Dato for Medarbejdermøde

12. Resultat af indflytningssyn af præsteboligen 7. februar 2018

13. Dato for syn af kirken

14. Planlægning af Menighedsmøde 7. marts 2018

15. Kirken have produceret sine egne kort/telegrammer?

16. Loppemarked i kirken i foråret 2018?

17. Opfølgende kursus i kommunikation – og samarbejde?
18. Eventuelt

19. Lukket møde – Personsag, samarbejde med kor, kirketjenerstillingen, honorar til posterne i menighedsrådet, sognebåndsløsning og socialt samvær for menighedsrådet.
 

Mødet slut: 22.00

Dagsorden:

Beslutning:

1. Valg af dirigent/ordstyrer

KL blev valgt til dirigent/ordstyrer.

2. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

3. Skal kirken momsregistreres? Samt underskrivelse af Tiltrædelsesprotokollat fra revisionsfirmaet PwC

Regnskabsfører Søren Hjort har deltaget i et møde 19. februar 2018 i Stenløse med Helsingør Stifts nye revisionsfirma PricewaterhouseCoopers,
der fremover skal revidere kirkekassen.

Søren Hjort redegjorde for de vigtigste punkter fra mødet.

Islebjerg Sogns Menighedsråd underskrev Tiltrædelsesprotokollatet fra revisionsfirmaet PwC.


Som noget nyt skal kirken/menighedsrådet momsregistreres, hvis den årlige indtægt overstiger 50.000 kr. Menighedsrådet skal derfor beslutte om det vil holde indtægterne under 50.000 kr. om året eller lade sig momsregistrere.
Sidstnævnte vil betyde at kirkens regnskabsfører, Søren Hjort, vil få tillagt ekstra arbejde med at udarbejde momsregnskab, hvilket igen vil betyde en forøget lønudgift, da regnskabsføreren skal honoreres for dette ekstraarbejde.

Menighedsrådet besluttede at afvente regnskabsfører Søren Hjorths beregninger vedr. momsregistrering , inden der træffes en beslutning om hvorvidt kirken/menighedsrådet skal momsregistreres.

4. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.

Allan E. Jensen, kasserer Thorsvang Grundejerforening – Ansøgning om at låne menighedslokalet til generalforsamling enten tors. 26. april 2018, tors. 19. april 2018 eller tirs. 17. april 2018 kl. 19.00 – 22.00. Menighedsrådet vedtog at give lov til at låne menighedslokalet tors. 19. april 2018 mod en betaling på 200 kr.
KK lukker dem ud. TBS svarer ham.

Menighedsrådet gøres opmærksom på den nye AUB-ordning, der kræver at virksomheder skal tage en eller flere praktikanter ind. Opgørelse over hvor mange praktikanter, det drejer sig om, kommer til april i menighedsrådets e-boks.

5. Meddelelser ved sognepræsten

CHM takkede for velkomsten.
 

CHM skal på kirkebogsføringskursus 28. februar – 2. marts 2018, da hun er kirkebogsførende sognepræst.

CHM har oprettet en Facebookside for kirken.

CHM vil gerne diskutere kirkens liturgi med menighedsrådet, herunder brug af messehagler.

CHM foreslår at oprette et
gudstjenesteudvalg igen.
Gudstjenesteudvalget bliver ikke beslutningsdygtig, men skal indstille beslutninger for menighedsrådet.

Dato for første møde i gudstjenesteudvalget bliver fredag d. 9. marts kl. 10.00.
 

CHM vil gerne deltage i den fælles Pinsegudstjeneste på Kalvøen 2. Pinsedag
kl. 11.00.
CHM er opmærksom på at det er på samme tidspunkt som sogneudflugten. Menighedsrådet bakker op om dette.

 

CHM ønsker at komme af med brandboksen i præstekontoret i præsteboligen, da denne ikke benyttes. TBS kan godt bruge en ekstra brandboks på kirkekontoret til opbevaring af fortrolige papirer, især set i lyset af den nye persondataforordning, der kommer til maj 2018.

Dette er menighedsrådet indforstået med.
TBS undersøger pris for at få flyttet brandboksen.

CHM vil på et tidspunkt invitere menighedsrådet og personalet op i præsteboligen.

6. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

GL holder ferie fra 10/3 – 31/3 2018. KL træder ind som stedfortræder for kontaktpersonen i
denne periode.

7. Datoer for menighedsrådsmøder i 2018
(forslag vedlagt).

De vedlagte forslag til datoer for menighedsrådsmøder i 2018 blev gennemgået og vedtaget. Datoerne bliver udsendt til menighedsrådets medlemmer samt lagt ind på kirkens hjemmeside.

8. Udvalgsposter til sognepræsten

CHM er med i følgende udvalg:

Aktivitetsudvalget (formand), Forretningsudvalget (formand), Repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste samt PR-udvalget.

9. Dato for gennemgang af Sogneanalysen

TBS har kontaktet Kirkefondet vedr. en dato for gennemgang af Sogneanalysen. De har først tid fra midt i april måned 2018. En gennemgang koster 4000 kr. + moms og transport, og varer ca. 3 timer.
Forslag om at få stiftskonsulent for diakoni Morten Miland Samuelsen ud og gennemgå sogneanalysen ud fra en diakonal synsvinkel. CHM tilbyder at gennemgå sogneanalysen
for menighedsrådet.
Menighedsrådet vedtog at CHM starter med at gennemgå sogneanalysen for menighedsrådet,
og så træffer menighedsrådet en beslutning på et senere tidspunkt om hvorvidt man ønsker en gennemgang af Kirkefondet og Morten Miland Samuelsen efterfølgende. Aftalt at CHM gennemgår sogneanalysen torsdag 8. marts
kl. 17.15 for menighedsrådet og stedfortrædere.

TBS svarer Kirkefondet at gennemgangen indtil videre udskydes.

10. Dato for Aktivitetsmøde

 

Aktivitetsmødet blev aftalt til tirsdag 3. april 2018 kl. 09.00 – 12.00.

11. Dato for Medarbejdermøde

Medarbejdermødet blev aftalt til torsdag 7. juni 2018 kl. 13.00 – 15.00.

 

12. Resultat af indflytningssyn af præsteboligen
7. februar 2018

Der har været afholdt indflytningssyn i præsteboligen 7. februar 2018, hvor KB, GM og GG deltog sammen med CHM, CHMs ægtefælle Henrik Mølgaard, provst Eskil Dickmeiss og provstiets bygningskyndige.  GM fortalte om diverse forbedringer, reparationer og nyanskaffelser i præsteboligen, som resultat af indflytningssynet.

13. Dato for syn af kirken

Synet blev aftalt til torsdag 30. august 2018 kl. 15.00. KK, KB, GM og GG samt bygningskyndige Ole Aabel deltager i synet af kirken. KK giver Ole Aabel besked om datoen.
Præsteboligen bliver ikke synet i år, da den er synet i forbindelse med præsternes ind-og udflytninger for nylig.

14. Planlægning af Menighedsmøde 7. marts 2018

Detaljerne for Menighedsmødet 7. marts 2018
blev planlagt.

15. Kirken have produceret sine egne kort/telegrammer?

TBS har undersøgt prisen for 250 kort/telegrammer. Da der hyppigt er tilbud hos producenterne, ofte af kort varighed, er det svært at finde en fast pris, men priserne ligger på ca. 1500 -2000 kr. for 250 kort. TBS fremviste et eksempel på et kort, man kan få lavet hos Vistaprint for ca. 1600 kr. inkl. moms for 250 stk. inkl. hvide kuverter. Menighedsrådet vedtog at uddelegere opgaven til CHM og TBS, der slår til,
når der er et godt tilbud hos Vistaprint.

16. Loppemarked i kirken i foråret 2018?

KFUM Spejderne vil gerne fortsætte samarbejdet om loppemarkedet, men har ingen ledige datoer i kalenderen før til efteråret. Menighedsrådet besluttede at man gerne vil fortsætte samarbejdet. Dato for næste loppemarked aftales på Aktivitetsmødet. TBS giver Børge Larsen besked.

17. Opfølgende kursus i kommunikation – og samarbejde?

Menighedsrådet besluttede at kontakte Sussi Schlicktkull og høre om hun kan afrunde kurset i kommunikation –og samarbejde – også så det nye personale kan få indsigt i kurset. Forslag til kursusdato tirsdag 29. maj 2018 kl. 14.30.
GL kontakter Sussi Schlicktkull.

18. Eventuelt

Intet at bemærke.

19. Lukket møde – Personsag, samarbejde med kor, kirketjenerstillingen, honorar til posterne i menighedsrådet, sognebåndsløsning og socialt samvær for menighedsrådet

Lukket møde – intet offentligt referat.