Marts 2018 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 22. marts 2018 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Kirsten Kjersgaard, (KK) Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG), Karsten Lolck (KL), Christina Holten Mølgaard (CHM), Edmund Kammersgaard (EK),
Susanne Kammersgaard (SK) og Hanna Thomasen (HT) (fra kl. 21.10)

Afbud fra: Grete Lorck (GL) og Hanna Thomasen (HT) (kom dog kl. 21.10). Edmund Kammersgaard (EK) og Susanne Kammersgaard (SK) er indkaldt som stedfortrædere, da behandlingen af punkt 3 kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent/ordstyrer
2. Godkendelse af referat og dagsorden
3. Behandling og godkendelse af Årsregnskab 2017 (fremlæggelse v. Søren Hjorth)
4. Meddelelser ved formanden
5.           -            -   sognepræsten
6. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet
7. Referat fra menighedsrådsmøde ændres til beslutningsprotokol?
8. Nedsættelse af udvalg vedr. betaling af forbrug m.m. i præsteboligen

-------------------------- pause ----------------------------------

9. Oprettelse af en menighedspleje i Islebjerg Sogn?
10. Kursus i ChurchDesk ?
11. Nedsættelse af udvalg vedr. socialt samvær for personale og menighedsråd
12. Anskaffelse af håndsprit?
13. Nedsættelse af ansættelsesudvalg vedr. ny kirkesanger
14. Eventuelt
15. Lukket møde - Arbejdsgiverrollen

Mødet slut: 21.36

Dagsorden:

Beslutning:

1. Valg af dirigent/ordstyrer

 KL blev valgt til dirigent/ordstyrer.

2. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

3. Behandling og godkendelse af Årsregnskab 2017 (fremlæggelse v. Søren Hjorth)

 

Regnskabsfører Søren Hjort gennemgik Årsregnskab 2017. Der er frie midler
for kr. 396.601

Årsregnskab 2017 for Islebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 84446017, Regnskab 2017, afleveret d. 22-03-2018 kl. 18: 46 blev godkendt af alle Islebjerg Sogns Menighedsråds medlemmer.

Formanden KK og kassereren KB underskrev tillige regnskabserklæringen for Årsregnskab 2017.

4. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.

Tilbud på flytning af brandboks fra præsteboligen til kirkekontoret:

Tilbud 1: Andy Pengeskabstransport Aps.
Pris: 6.200 kr. ekskl. moms

Tilbud 2: Mosgaard Flytteforretning
Pris: 4300 kr. ekskl. moms

Menighedsrådet vedtog at tage tilbud nr. 1,
da dette firma har stor erfaring med flytning af tunge ting. TBS kontakter Andy Pengeskabstransport.

Kirketjener Heidi Dahl Jørgensen har meddelt at hun ikke er omfattet af strejke/lockout, da hun ikke er medlem af Danmarks Kirketjenerforening.

Kordegn Tine B. Sejersen og kirketjener Troels Klamer vil være ramt af en evt. lockout
pr. 10. april 2018.

Bo Mortensen, grundejerforeningen ”Islebjerghaven” – Ansøgning om lån af menighedslokalet til afholdelse af generalforsamling tirsdag 8. maj 2018
kl. 18.45 – 21.30 for 15 – 18 personer. Menighedsrådet vedtog at give dem lov mod en betaling på 200 kr. TBS svarer ham.
 

Opfølgende kursus i samarbejde -og kommunikation for personale og menighedsråd tirsdag 29. maj 2018 kl. 14.30 – 18.00.

5. Meddelelser ved sognepræsten

Der har været afholdt gudstjenestemøde 9. marts 2018. CHM fortalte om mødet. CHM er begyndt at bruge messehagel ved gudstjenesterne.

Der har været afholdt PR-møde 21. marts 2018.
CHM fortalte om mødet – herunder nye PR-tiltag som sandwichskilte og nye bannere på kirketårnet.

Alle konfirmationer bliver gennemført på trods af en evt. lockout, dog med visse småændringer,
da den ene kirketjener er lockoutet.

6. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Der er konstateret let skimmelsvamp i tekøkkenet i kælderen i præsteboligen. Forslag om at rive inventaret i tekøkkenet ned, og flytte vaskemaskine og tørretumbler ind i rummet, og lave et grovkøkken. GM indhenter tilbud på nedrivning/renovering.

Der bliver møde i budgetudvalget
onsdag 11. april 2018 kl. 09.00.
Personalet opfordres til at komme med skriftlige ønsker til budgetudvalget inden mødet.

7. Referat fra menighedsrådsmøde ændres til beslutningsprotokol?

Menighedsrådet vedtog at ændre til en beslutningsprotokol i en prøveperiode på et halvt år (til og med november 2018). Meddelelser fra menighedsrådet og præsten skal være skriftlige og sendes til kordegnen, så de kan sendes ud med dagsordenen, og dagsorden skal være
mere uddybet.

8. Nedsættelse af udvalg vedr. betaling af forbrug m.m. i præsteboligen

Følgende er med i udvalget: GG, KK og KB.

Møde blev aftalt til: onsdag 11. april 2018
efter budgetmødet.

9. Oprettelse af en menighedspleje i Islebjerg Sogn?

 

CHM foreslår at oprette en menighedspleje i Islebjerg Sogn. Menighedsplejen skal have sin egen bestyrelse, som skal bestå af minimum et MR- medlem og frivillige, og hvor sognepræsten er
selvskrevet medlem. Når man har en menighedspleje kan man søge fondsmidler til forskellige projekter/aktiviteter. Menighedsplejen skal være medlem af Samvirkende Menighedsplejer. Menighedsrådet vedtog at oprette en menighedspleje. GL opfordres af menighedsrådet til at indtræde i bestyrelsen
for menighedsplejen.

10. Kursus i ChurchDesk ?

Tilbud fra ChurchDesk om et gratis kursus i forbindelse med nyt abonnement i september 2017. Har det stadig menighedsrådets interesse?

Menighedsrådet besluttede at undersøge om tilbuddet om et gratis ChurchDesk kursus stadig gælder. Hvis dette er tilfældet, ønsker menighedsrådet et kursus. TBS kontakter ChurchDesk.

11. Nedsættelse af udvalg vedr. socialt samvær for personale og menighedsråd

CHM foreslår en sammenkomst i præsteboligen for personale, menighedsråd og stedfortrædere.  Dette tiltræder menighedsrådet.

CHM melder en dato ud - forslag om en dag i oktober 2018.

12. Anskaffelse af håndsprit?

 Menighedsrådet besluttede at anskaffe håndsprit (på et flytbart stativ) til brug i kirkens lokaler, herunder ved fællesspisninger. Troels sørger
for indkøb.

13. Nedsættelse af ansættelsesudvalg vedr.
ny kirkesanger

Kirkesanger Siri Rude har opsagt sin stilling med udgangen af marts måned 2018.

Følgende er med i ansættelsesudvalget vedr. ny kirkesanger: CHM, GL, KL og Peter Hermann.

TBS sørger for at sætte en stillingsannonce i Lokalavisen Frederikssund og Frederiksborg Amtsavis hurtigst muligt med en ansøgningsfrist på 3 uger.

14. Eventuelt

Der ønskes et nyt kamera til kirken.

Til næste menighedsrådsmøde skal der tages et nyt gruppebillede af menighedsrådet.

15. Lukket møde – Arbejdsgiverrollen +
tilbud på nyt gulv i menighedslokalet

Lukket møde – derfor intet offentligt referat.