April 2018 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde torsdag 12. april 2018 kl. 18.30 i Islebjerg Kirke

Tilstede: Kirsten Kjersgaard (KK), Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG), Grete Lorck (GL),
Greta Mikkelsen (GM), Karsten Lolck (KL), Hanna Thomasen (HT) og Christina Holten Mølgaard (CHM)

Sted: Menighedsrådslokalet, Islebjerg Kirke

Afbud: Troels Klamer (TK) ,medarbejderrepræsentant.

Referent: Tine Birksholm Sejersen (TBS), kordegn og sekretær for Islebjerg Sogns Menighedsråd.

Mødet slut: 21.50
 

Ansvarlig for forplejning: Karsten Lolck

Dagsorden

Beslutning


1.

 

Valg af dirigent

 
Ad 1) KL blev valgt

 

 

 

2.

Godkendelse af dagsorden

Ad 2) Endnu en personsag ønskes drøftet under det lukkede møde. Dagsorden blev godkendt.

 

 

 

3.

Meddelelser

Ad 3)

 

a. Formand – bilag 1 og 2 vedlagt

b. Præsten – bilag 3 eftersendes

c. Øvrige medlemmer af menighedsrådet – bilag 4 og 5 vedlagt

d. kordegnen

a) Ansøgning fra Sct. Georgs Gilderne Frederikssund om lån af menighedslokalet torsdag 21. juni 2018 fra kl. 16.00 – ca. kl. 19.30 til arrangement for Scleroseforeningen for Nordsjælland.
Menighedsrådet besluttede at give lov mod en betaling på 200 kr.TBS svarer ansøger, og sørger for udfyldelse
af blanket.

 

Formand – og kasserermøde ved Frederikssund Provsti mandag 23. april 2018 kl. 19.00 - 21.00 i Frederikssund Præstegård – KK og KB deltager.

TBS tilmelder.

 

b) North Star – tilbud om demonstration af nyt lydanlæg i kirken, evt. en søndag så menigheden kan lytte med.

 

Det sociale samvær i præsteboligen for personale og menighedsråd flyttes til lørdag den 15. september
kl. 12.00.

 

c) ”Aftale vedrørende benyttelse af præstebolig” blev underskrevet af CHM og KK, og kopi sendes til Frederikssund Provsti. GG redegjorde for aftalen.

 

d) Stadig intet nyt om hvornår brandboksen
bliver flyttet fra præsteboligen til kirkekontoret.
Stadig ikke hørt fra ChurchDesk vedr. gratis kursus.

 

 

 

4.

Kan formanden godkende ansøgninger fra tidligere ansøgere vedr. lokaleleje?
Til beslutning

Ad 4)
Menighedsrådet besluttede at ansøgninger fra tidligere ansøgere kan godkendes af formanden uden at blive drøftet på et menighedsrådsmøde.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Fordeling af personaleledelse ml. kontaktperson og præst
Til beslutning

 

Ad 5)
Menighedsrådet besluttede at CHM bliver daglig leder.
CHM deltager ikke i MUSsamtaler og
i lønforhandlinger.

 

 

 

 

 

 

6.

Indkøb af nyt kamera ?

Ad 6)

 

Til beslutning. Bilag 6 vedlagt.

GG fremlagde tilbud på nyt kamera.
Pris 5200 kr.inkl. moms.

 

 

Menighedsrådet besluttede at købe et nyt kamera.
2 undlod at stemme.

 

--------------- pause ------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

 

 

 

7.

Oversigtsskærm i personalerummet til kalendervisning i ChurchDesk?
Til beslutning.

Ad 7)
Menighedsrådet besluttede at det skal undersøges hvad det vil koste at købe en oversigtsskærm, før der træffes en endelig beslutning. CHM og TBS undersøger nærmere. Punktet tages op igen på et menighedsrådsmøde.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

Produktion af professionelle fotos og vignetter til PR-arbejde?
Til drøftelse

 

 

Ad 8)
Produktion af professionelle fotos og vignetter til PR-arbejde, hvor kirken selv har ophavsretten. CHM undersøger pris. Punktet tages op igen på et menighedsrådsmøde.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

Tilbud på Årsfolder 2018 - 2019
 

 

 

Ad 9)

 

Til beslutning. Bilag 7 vedlagt.

Tilbud på trykning og opsætning af Årsfolder blev besluttet. Menighedsrådet vedtog samtidig, at det bliver sidste år med Årsfolderen.

 

 

 

10.

Evt.
Til orientering.

Ad 10)
Personalet ønsker en julefrokost igen i år. Ansøgning kommer til næste menighedsrådsmøde.
 

 

 

 

Kursusudvalg mødes mandag 30. april kl. 16.30, og har møde med Sussi Schliktkrull tirsdag 8. maj kl. 17.00 vedr. opfølgning på kommunikations – og samarbejdskursus.

 

 

 

11.

Lukket punkt – Personsag samt tilbud på ændring af the-køkken i præstebolig.
Til orientering og beslutning.
Tilbud vedlagt som bilag 8.


 

Ad 11)

 

Lukket punkt – intet offentligt referat.