Maj 2018 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde tirsdag 8. maj 2018 kl. 18.30 i Islebjerg Kirke

Tilstede: Kirsten Kjersgaard (KK), Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG), Grete Lorck (GL),
Karsten Lolck (KL), Hanna Thomasen (HT), Christina Holten Mølgaard (CHM), Allan E. Jensen (AJ)
og Søren Hjorth (SH), regnskabsfører (til og med punkt 5).

Sted: Menighedsrådslokalet, Islebjerg Kirke

Afbud: Troels Klamer (TK) (medarbejderrepræsentant) og Greta Mikkelsen (GM). Allan E. Jensen (AJ) er indkaldt som stedfortræder for GM, da behandling af punkt 3 på dagsordenen kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Referent: Tine Birksholm Sejersen, kordegn og sekretær for Islebjerg Sogns Menighedsråd

Mødet slut: 21.40

Ansvarlig for forplejning: Grete Lorck

Dagsorden

Beslutning

1.

Valg af dirigent

Ad 1) KL blev valgt.

 

 

 

2.

Godkendelse af dagsorden

Ad 2) Nyt punkt 12 – Lukket møde
vedr. deltids-kirketjenerstillingen og tilbud på træfældning.

 

 

 

3.

Budget 2019

Ad 3)

 

Til fremlæggelse og beslutning v. SH
Bilag: Budget 2019

SH fremlagde Budget 2019.
Budget 2019 for Islebjerg Sogns Menighedsråd,CVR-nr. 84446017, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 08-05-2018 kl.18.44 blev godkendt.
SH lægger budget 2019
ind på DAP.

 

 

 

 

 

 

4.

Skal Islebjerg Kirke momsregistreres?

Ad 4)

 

Til beslutning
v. SH eller KB

Bilag: Mail fra Søren Hjorth
samt beregningsskema

SH gennemgik beregningsskemaet for Islebjerg Kirke
vedr. momsregistrering.
Menighedsrådet besluttede enstemmigt at Islebjerg Kirke skal momsregistreres fra 1. januar 2018.

 

 

 

5.

Kvartalsrapport – 1. kvartal 2018
Til behandling og godkendelse
v. SH eller KB
Bilag: Kvartalsrapport 1. kvartal 2018
m. bilag

Ad 5)
KB gennemgik kvartalsrapporten for 1. kvartal 2018.
Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2018 blev godkendt, samt underskrevet af KK og KB. TBS lægger den ind i regnskabsarkivet på DAP.

 

 

 

6.

Meddelelser

Ad 6)

 

a. Formand – bilag vedlagt

b. Præsten – bilag eftersendes

c. Øvrige medlemmer af menighedsrådet

d. kordegnen

a.) Menighedsrådet, kordegn og regnskabsfører er blevet genautoriseret inde på DAP, som følge af den nye Persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018.

 

Hjerteforeningen Frederikssund har fået tilladelse til at afholde en julekoncert i kirken søndag 9. december 2018 kl. 16.00.


Musikskolen Frederikssund har fået tilladelse til at afholde en julekoncert tirsdag 11. december 2018
kl. 19.00.

 

Brandalarmen har været gået natten til tirsdag 1. maj 2018. Brandvæsnet har rykket ud uden at varsle kirkens kontaktpersoner. Menighedsrådet protesterer mod regningen. Proceduren for udrykning er ved at blive afklaret med brandvæsnet.

 

KK, KB og GG har været til møde i Præstegården, Frederikssund mandag 23. april 2018. KK fortalte fra mødet bl.a. om status for den nye personalekonsulent.

 

Forslag om at menighedsrådet afholder et lukket statusmøde et kvarter før hvert menighedsrådsmøde.
Forslaget blev vedtaget, og prøves af i 3 måneder, juni, august og september 2018.

 

Forslag om at ændre sandwichskilte fra 4 A3 ark til et stort A2 ark. Det skal undersøges hvad det koster at få trykt plakater. TBS undersøger nærmere.

 

b.) CHM holder statusmøde med kirketjenerne hver tirsdag morgen. Der er igangsat en oprydning i
kirkens lokaler.


KFUM Spejderne ønsker at rykke Kyndelmisse til lørdag den 2. februar 2019. CHM følger op på dette.

 

KFUM Spejderne ønsker at afholde loppemarked
9. – 10. marts 2019, men der er Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 10. marts 2019.
CHM finder en ny dato sammen med KFUM Spejderne.

 

Medarbejdermødet torsdag 7. juni 2018 kl. 13.00 flyttes til tirsdag 4. september 2018 kl. 13.00.

 

c.) Fra mandag 4. juni og 14 dage frem bliver der lavet gulv i menighedslokalet.
 

d.) Der er stadig intet nyt fra ChurchDesk vedr. kursus.

 

---------------------------------------------------------------------

 

--------------- pause ------------------------------

--------------------------------- pause -------------------------------

 

7.


Procedure ved forespørgsel om koncerter i Islebjerg Kirke, hvor der indgår betaling
Til drøftelse og beslutning

v. KK, GG og KB


Ad 7)
Beslutningen om menighedsrådet vil arrangere egne koncerter, hvor der tages entré tages op på
næste menighedsrådsmøde.

 

Menighedsrådet besluttede at alle ansøgninger om koncerter i Islebjerg Kirke, skal tages op på et menighedsrådsmøde.

 

 

 

 

 

 

8.

Babysalmesang

Ad 8)

 

Til drøftelse og beslutning
v. CHM

Punktet færdigbehandles på
næste menighedsrådsmøde.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

Procedure for åbning af kapel
for bedemænd

Til drøftelse og beslutning.

v. GL og KK
Bilag fra GL vedlagt

 

 

Ad 9)
Menighedsrådet ønsker kompensation for
brug af kapellet til udensogns kister. GG tager emnet op på Provstiudvalgsmødet onsdag 9. maj 2018.

 

Forslag om at flytte kontakten til køleanlægget ud i kapellet og evt. lave en særskilt nøgle eller lås
til kapellet.

 

Menighedsrådet besluttede at kirketjenerne ikke skal stå til rådighed for bedemænd, når de ikke er på arbejde. Dette skal føres ind i Personalehåndbogen.
Der rundsendes en skrivelse til bedemændene med proceduren for adgang til kapellet.
CHM orienterer medarbejderne.

 

 

 

 

 

 

10.

Ansøgning om julefrokost for personalet

Ad 10)

 

Til beslutning.

v. CHM og TBS

Menighedsrådet besluttede at bevilge julefrokosten.

 

 

 

11.

Eventuelt

Ad 11)
Forslag om en visionsdag for menighedsråd
og senere en visionsdag for menighedsråd
og personale.

Der er ved at blive indhentet tilbud på renovering af badeværelset i kælderen i kirken.

 


 

12.    Lukket møde –                                                                                                    Ad 12)
       a. vedr. deltidskirketjenerstillingen                                                                      Lukket møde – intet offentligt referat.
       b. Tilbud på træfældning