Juni 2018 | Islebjerg Kirke

 Menighedsrådsmøde torsdag 21. juni 2018 kl. 18.30 i Islebjerg Kirke

Tilstede: Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG), Grete Lorck (GL),
Greta Mikkelsen (GM), Karsten Lolck (KL), og sognepræst Christina Holten Mølgaard (CHM).

Sted: Menighedsrådslokalet, Islebjerg Kirke

Afbud: Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT) og Troels Klamer (TK)
(kirketjener og medarbejderrepræsentant).

Referent: Tine Birksholm Sejersen, kordegn og sekretær for Islebjerg Sogns Menighedsråd

Mødet slut: 21.45

Ansvarlig for forplejning: Tine Birksholm Sejersen

Dagsorden

Beslutning

1.

Valg af dirigent

Ad 1) KL blev valgt.

 

 

 

2.

Godkendelse af dagsorden

Ad 2) Dagsorden blev godkendt.

 

 

 

3.

Meddelelser
a. Formand – bilag vedlagt

b. Præsten – bilag vedlagt

c. Øvrige medlemmer af menighedsrådet

d. kordegnen

Ad 3) a) Da KK har meldt afbud, træder GG, som næstformand, ind på posten som formand til
dette menighedsrådsmøde.

GG gennemgik postlisten.

Menighedsrådet har sendt en anmodning til biskop Lise-Lotte Rebel om et funktionstillæg til sognepræst Christina Holten Mølgaard for hendes virke som daglig leder pr. 1. maj 2018.

b) CMH orienterede om en kommende litteraturkreds, der starter til efteråret.

CHM ønsker i samarbejde med menighedsrådet at lave en 5 års plan med ét fokusområde pr. år.

c) GG redegjorde fra det seneste møde i Frederikssund Provstiudvalg, hvor det blev pointeret at der skal spares, hvor der kan. Skelnes mellem need to have and nice to have.

Der bliver ansat en personalekonsulent i Frederikssund Provsti – forventet ansættelse ca. december 2018.

GG har undersøgt vedr. refusion for udgifter til kapellet for udensogns kister i Frederikssund Provstiudvalg, men der er ikke noget at gøre.

Forslag om en særskilt lås til kapellet, og at
flytte kontakten til køleanlægget ind i kapellet.
GM indhenter tilbud på flytning af stikkontakt
til køleanlægget.

Der skal rundsendes en skrivelse til de lokale bedemænd vedr. proceduren for adgang til kapellet. CHM og TBS sørger for dette.

Der er kommet 29 ansøgninger til den
ledige kirketjenerstilling.

Tilbud på en serviceaftale fra Nilfisk på vedligeholdelse af gulvvaskemaskinen – menighedsrådet tilslutter sig en sådan aftale.

Der er blevet bevilget 100.000 kr. i budgettet for 2019 til renovering af bryggers i præsteboligen.

 

 

d) TBS har undersøgt nærmere vedr. praktikplads AUB - ordningen og hvor mange praktikanter Islebjerg Kirke skal have. Svaret er ingen praktikanter, ifølge forskudsopgørelsen for 2018 på Virk.dk.

Islebjerg Kirke er nu blevet momsregistreret.

 

 

 

4.

Babysalmesang
Til drøftelse og beslutning
v. CHM

Ad 4) Amy Bech Hedelund, kirke-og kulturmedarbejder i Frederikssund Kirke vil gerne tage et hold babysalmesang i Islebjerg Kirke. Start onsdag
15. august 2018 og 10 gange i alt. Løn iht. gældende tarif for undervisning i babysalmesang.
Menighedsrådet tilsluttede sig dette.

 

 

 

5.

Menighedsrådsvalg 2018
Forslag om afholdelse af Orienterings -og opstillingsmøde tirsdag 18. september 2018
kl. 19.00

Til beslutning. Bilag: Skrivelse fra KM
vedr. Menighedsrådsvalg 2018
v. KL og (KK)

Ad 5) Menighedsrådet vedtog at afholde Orienterings - og opstillingsmøde tirsdag 18. september 2018
kl. 19.00.

7.

Procedure for alarmtilkald til
Islebjerg Kirke

Til drøftelse og beslutning. Bilag: Nuværende aftale med Frederiksborg Brand – og Redning  v. TBS (på vegne af KK)


Ad 7) Menighedsrådet vedtog at fortsætte aftalen.
Følgende personer bliver kontaktpersoner på listen:
KK, GG, Troels og CHM.
TBS opdaterer aftalen og sender den til Frederiksborg Brand og - Redning.
Næste menighedsrådsmøde tages reglerne for at besidde en nøgle til kirken op.

 

 

8.

 

Om brug af kirkesalen til arrangementer med udefrakommende arrangører.
Forslag om en lejepris på 1500 – 2000 kr.
pr. gang.

Til drøftelse og beslutning v. KL.

Ad 8) Menighedsrådet vedtog en lejepris på 2000 kr. pr. gang for leje af kirkesalen for
udefrakommende arrangører. Alle udlejninger skal forelægges menighedsrådet.

 

 

 

9.

Dato for visionsmøde for menighedsrådet
Forslag om en dato i uge 40.

Til drøftelse og beslutning v. KK (og GG)

Ad 9) Menighedsrådet vedtog at holde et visionsmøde for menighedsrådet torsdag 4. oktober 2018 kl. 19.00.

 

 

 

10.

Ansøgning fra Helga Svensson vedr. lån af kirkens lokaler til korundervisning
Til drøftelse og beslutning. Bilag: Ansøgning fra Helga Svensson af 16. maj 2018 v. (KK) og TBS

Ad 10) Menighedsrådet vedtog at give Helga Svensson lov til at låne kirkens lokaler til korundervisning til en pris af 200 kr. pr. gang samt at tilbyde at undervisningen kan finde sted om torsdagen.
TBS svarer Helga Svensson.

 

 

 

11.

Fremvisning af Islebjerg Kirke
udenfor åbningstid?

Til drøftelse og beslutning v. CHM og TBS.

Ad 11) Der skal laves en liste over rundvisere, så ikke kirketjenerne skal bruge deres arbejdstid på dette.
KL, GG og KK melder sig til at stå på listen.
TBS laver en liste, som hænges op i ”Slyngelstuen”.

 

 

 

12.

Nyt kirkeorgel – hvilke muligheder har vi?
Nedsættelse af orgeludvalg?

Til drøftelse og beslutning v. KL og CHM

Ad12) Menighedsrådet vedtog at arbejde videre mod et
nyt orgel. TBS undersøger om der eksisterer en orgelkonto allerede, og hvor meget der står på kontoen. Et orgeludvalg bestående af: CHM, KL,
Peter Hermann og Helga Svensson blev nedsat.
Udvalget kontakter stiftets orgelkonsulent.
 

13.

Eventuelt

Ad13) Projektet i kælderen i præsteboligen er afsluttet.

14.

Lukket møde – Tilbud på renovering af bad i kælderen i kirken, tilbud på lydanlæg til kirken samt revideret tilbud på nyt gulv i menighedslokalet.

Bilag: Tilbud på lydanlæg til kirken.
Revideret tilbud på nyt gulv i menighedslokalet.
Tilbud på bad i kælderen x 2 – eftersendes.
Personsager.
Til drøftelse og beslutning v. GM, KB
og CHM.                                         

Ad14) Lukket møde – Intet offentligt referat.