August 2018 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde torsdag 16. august 2018 kl. 18.30 i Islebjerg Kirke

Indkaldte: Kirsten Kjersgaard (KK), Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG), Grete Lorck (GL), Greta Mikkelsen (GM),
Karsten Lolck (KL), Hanna Thomasen (HT), Christina Holten Mølgaard (CHM) og Troels Klamer (TK) (medarbejderrepræsentant).

Sted: Menighedsrådslokalet, Islebjerg Kirke

Afbud:

Referent: Tine Birksholm Sejersen, kordegn og sekretær for Islebjerg Sogns Menighedsråd

Mødet slut:

Ansvarlig for forplejning: Hanna Thomasen

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Meddelelser

a. Formand – bilag vedlagt

b. Præsten – bilag eftersendes

c. Øvrige medlemmer af menighedsrådet

d. kordegnen

4. Behandling og godkendelse af Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018
Til behandling og godkendelse v. KB
Bilag: Kvartalsrapport 2. kvartal 2018 - eftersendes.

5.Brug af frie midler fra 2017
Til behandling og beslutning v. KB

6.Hvilket ansvar følger med at have nøgle til Islebjerg Kirke?
Til drøftelse og beslutning v. KK.

7.Orientering om formandens kompetencer ud fra menighedsrådsloven
Til orientering v. KK, GG og CHM.

--------------- pause ------------------------------

8. Orientering om 5 års plan for kommende tiltag.
Videre drøftelse på Visionsdagen 4. oktober 2018.
Til orientering v. CHM. Bilag eftersendes.

9. Snerydning ved kirketjenernes fravær.
Til drøftelse og beslutning v. GL

10.Procedure for opsætning af banner på kirken.
Til drøftelse og beslutning v. GL

11. Kursus i ChurchDesk
Til drøftelse og beslutning v. TBS.
Bilag: Mail af 28. juni 2018 fra ChurchDesk vedr. tilbud om kursus

12. Eventuelt

13. Lukket møde –
Tilbud på renovering af bad i kælderen.
Tilbud på hækkeklipning og havegenopretning i præsteboligen.
Bilag: Tilbud eftersendes.