September 2013 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 26. september 2013 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Lisbeth Bust Hansen (LBH), Frode Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), Lisbeth   Damgaard Nielsen (LDN), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP) samt Tine Birksholm Sejersen(TIB), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Desuden deltager Dan Kjersgaard (DK) (stedfortræder).

 Afbud fra: Kirsten Barfod (KB) – Lisbeth Bust Hansen (LBH) er indkaldt som stedfortræder, da punkt 5 på dagsordenen kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.
   
Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -            -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af   rådet
 
5. Revideret årsregnskab 2012 – behandles og godkendes

6. Abonnement hos Kirkeweb – ændres   fra årlig betaling til 2-årig betaling?

7. Dankort til kirketjener Troels   Klamer
 
8. Status for sognesamarbejdsmøde
 
9. Status for nyt køkken
 
10. Tilbud fra Falck om hjertestarter
 
11. Planlægning af menighedsmøde
 
12. Vedrørende parkeringsforholdene ved kirken

13. Eventuelt
 
14. Lukket møde

Punkt 5 kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Mødet slut: 22.10

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Punkt 14 – lukket møde tilføjes dagsorden.
Nyt punkt 12 vedr. parkeringsforholdene ved kirken. Referatet blev godkendt.
 
BL spørger til om samarbejdsmødet mellem kontaktpersoner, der er nævnt til sidste menighedsrådsmøde bliver til noget – FS svarer at der er indkaldt til et møde.

 

Drøftelse af proceduren vedr. lukkede   møder og referater af disse. Vedtaget at der fremover skal tages referat af disse møder – dog skal disse referater ikke være offentlig tilgængelige.

2. Meddelelser ved formanden

FS gennemgik postlisten.

 

Frederikssund Kommune ansøger om lov   til at låne kirkens lokaler til en børneteaterfestival i 2015 – fra 19.-26. april 2015. ILP foreslår at kirketjenerne svarer kommunen, da kommunen bl.a. skal bruge oplysninger om lokalernes størrelse. Menighedsrådet vedtog at tilbyde dem at de kan låne lokalerne tirsdag og fredag i den nævnte uge. KK og BL taler med kirketjenerne om det, og udfylder skemaet til kommunen. Der er deadline d. 11. oktober 2013.

 

KFUM spejderne ansøger om at låne   menighedslokalet til deres juleafslutning torsdag d. 12. december 2013 fra kl. 17.00-22.00 – menighedsrådet godkendte ansøgningen.

 

Der er kommet en uopfordret ansøgning   som kordeassistent, kirketjener eller sognemedhjælper – pt. er der ingen ledig stilling i kirken, men ansøgningen vil blive gemt.

 

 

3. Meddelelser ved sognepræsten

ILP vil kun stå for Weekendhøjskolen   næste år – fremover vil opgaven overgå til menighedsrådet.

 

ILP har nu fundet temaet for næste års   weekendhøjskole – ”Livet på godt og ondt”.

Hun har kontakt til Vigga Bro og Naser   Khader som mulige foredragsholder, og måske også Anja Andersen, professor på   Niels Bohr instituttet.

 

ILP forklarede om forløbet til høstdagen søndag d. 6. oktober,hvor også konfirmanderne vil deltage og bl.a. danse en høstdans.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af   rådet

BL – mangler menighedsrådet at indhente børneattester på nogen frivillige eller ansatte? Det synes ikke at være tilfældet.

 

Den lovpligtige postkasse på Virk.dk   afventer menighedsrådet nærmere besked om fra kirkeministeriet – besked gives via DAP (Den digitale arbejdsplads).

 

KK har set på nodestativerne i kirken efter ønske fra Jens Borch, da det ene nodestativ er vakkelvorn og det andet   nodestativ er svært at indstille. PH undersøger prisen for et evt. to nye   nodestativer og giver KK besked.

 

En ny dør med glas i oppe ved pulpituret vil koste 15.800 + moms – menighedsrådet vedtog at igangsætte projektet, når der er penge til det i budgettet.

 

Det blev besluttet at købe en ny lang   wienerstige til ca. 5000 kr., når pengene er til det i budgettet.

 

Ventilationsanlægget i kirken går amok, når strømmen går i kirken. Man kan ikke længere få backup-batterier til anlægget. Næste gang ventilationsanlægget går, kan det måske ikke startes igen, siger elektrikeren. 
Elektrikeren foreslår at koble internettet på ventilationsanlægget, så anlægget kan styres via en computer. Menighedsrådet afventer en pris. Ventilationsanlægget   skal på budgettet for 2014.

 

Vinduer og døre i præsteboligen bliver sat i i uge 45.

 

BL – der skal findes hjælpere til at passe caféen til loppemarkedet.

 

LDN – der har været holdt møde i   kunstudvalget – Inge Prier vil gerne udstille i kirken, men vil gerne lige se kirkens lokaler først. LDN viser hende rundt. Menighedsrådet foreslår at udstillingen   skal være fra d. 10. november – 1. december. Der vil blive fernisering til højmessen søndag d. 10. november, hvor Inge Prier vil fortælle om sin kunst. LDN   kontakter Inge Prier vedr. udstillingsdatoen.

 

5. Revideret årsregnskab 2012 –   behandles og godkendes

De 193.100 kr. i ”frie midler”, som skal bruges på nyt køkken i kirken, er pga. en konteringsfejl blevet reduceret til 143.100 kr. De 50.000 kr. af de ”frie midler” skal nemlig i  stedet overføres til maling af kirken, hvormed der nu står 300.000 kr. på  denne konto. Provstiet er skriftligt   blevet underrettet om fejlen.

 

FS – revisoren har ingen yderligere   bemærkninger til årsregnskabet.

 

Menighedsrådet godkendte årsregnskabet   for 2012 og årsregnskabet blev underskrevet af FS. Søren Hjorth sørger for at sende årsregnskab og protekollat til Provstiet.

6. Abonnement hos Kirkeweb – ændres   fra årlig betaling til 2-årig betaling?

Menighedsrådet vedtog at overgå til 2-årig betaling under forudsætning af at der er penge til det i budgettet –   kordegnen kontakter KB for at høre status på budgettet vedr. hjemmeside-kontoen.

7. Dankort til kirketjener Troels   Klamer

FS har talt med banken – et dankort er   personligt, og kan kun benyttes af én person.

Diskussion af hvor stort behovet reelt er for at Troels får et dankort. 
 Menighedsrådet vedtog at der ikke oprettes et nyt dankort. Det skal pointeres   over for kirketjenerne at de får snakket sammen vedr. status for sodavand,   benzin til plæneklipper m.m. inden afholdelse af ferie m.m., så disse ting er   indkøbt på forhånd. Troels opfordres desuden til at gøre brug af kirkens konto i SuperBest.

8. Status for sognesamarbejdsmøde

Der har været afholdt ”Tværsmøde” i   Islebjerg Kirke tirsdag d. 17. september 2013 – der bliver et nyt møde i   Præstegården i Frederikssund kirke mandag d. 28. oktober 2013 kl. 19.00  vedr. vikarsatserne. Hvert menighedsråd   deltager med 2 personer, f.eks. med kasserer og kontaktperson. FS kontakter   Søren Hjorth vedr. status på mødet – hvor mange deltager?

 

Næste ”Tværsmøde” bliver i Oppe Sundby  d. 25. november kl. 18.00.

 

Det blev besluttet på ”Tværsmødet” at alle menighedsråd skal sende deres årsfolder/kirkeblade til hinanden.

9. Status for nyt køkken

BL – status er at køkkenudvalget afventer en tegning fra håndværkeren. BL – rykker håndværkeren.

10. Tilbud fra Falck om hjertestarter

FS – der er kommet et tilbud fra Falck   vedr. et abonnement på en hjertestarter – pris: 11.000 kr. pr. år. Menighedsrådet vedtog at takke nej til tilbuddet. FS svarer Falck.

11. Planlægning af menighedsmøde

Menighedsmødet afholdes onsdag d. 5.   marts 2014 kl. 16.00 i forbindelse med Islebjerg Café.

Når tiden nærmer sig, skal det   annonceres i avisen og på hjemmesiden.

12. Vedrørende parkeringsforholdene   ved kirken

KB har fået en bøde for at parkere på   græsrabatten udenfor kirken, da det er en overtrædelse af   parkeringsbekendtgørelsen for Frederikssund Kommune (gældende fra 1/10-2009). Hvad gør menighedsrådet nu? Skal der laves en parkeringsskrivelse? Må vi skilte med parkering forbudt på græsrabatten? Kan kirken evt. få en   dispensation til at parkere på græsrabatten?  Kan vi få lov at anlægge en stenbelægning på græsrabatten? ILP foreslår at kontakte kommunen. BL opremsede lidt historie vedr. parkeringspladsen mellem kirken og børnehaven, og om lokalplanen fra 1996, der stadig er gældende. FS og BL henvender sig personligt til kommunen.   Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.

13. Eventuelt

FS er blevet valgt til Provstiudvalget   – første møde i det nye provstiudvalg er onsdag d. 6. november 2013.

14. Lukket møde

Lukket møde – referat af det lukkede   møde er ikke offentligt tilgængeligt